Anunt concurs recrutare 2 posturi consilier superior Directia Investitii si Servicii Publice

Consiliul Judeţean Ialomiţa cu sediul în Piaţa Revoluţiei nr. 1, Slobozia, scoate la concurs în data de 18.09.2017, ora 10°°, două posturi funcţie publică de execuţie de consilier, grad profesional superior, în cadrul Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice

Calendarul concursului este următorul:

- Data susţinerii probei scrise: 18.09.2017, ora 10,00  

- Publicitate concurs: 17.08.2017                      

  Dosarele de înscriere se depun în termen de 20 zile de la data publicării anunţului, respectiv până în data de 05.09.2017, ora 16,30.

  Concursul se va desfăşura la sediul Consiliului Judeţean Ialomiţa.

I. Direcţia Investiții și Servicii Publice - Compartimentul Infrastructură Rutieră

două posturi funcție publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior

Condiţiile de participare:

- Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul inginerie civilă, specializările:

a) căi ferate, drumuri și poduri;

b) construcții civile, industriale și agricole;

c) inginerie civilă.

- vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.

Bibliografia alcătuită din următoarele documente și acte normative, cu modificările și completările lor ulterioare:

Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici;

Legea nr. 7/2004 Codul de conduita al functionarilor publici;

Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala;

Hotărârea nr. 907/29.12.2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

H.G. nr 273/1994 - privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora;

Legea 10/1995 privind calitatea în construcții;

Ordonanța nr. 43/28.08.1997 privind regimul drumurilor.

Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale.

Dosar de înscriere

Pentru concursul de recrutare, dosarul va cuprinde următoarele documente:

  • copia actului de identitate;
  • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;
  • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  • copia carnetului de muncă sau, după caz, sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate- număr pagini;
  • cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).
  • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
  • declaraţia pe proprie răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
  • declaraţia pe proprie răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani, unde este cazul.
  • declaraţia pe proprie răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legatura cu serviciul, care impiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate. 

         Relaţii suplimentare la telefon: 0243230200 int. 234.

categorie 

concursuri