Anunț din 22.01.2009 - inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului

ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA

H O T Ă R Â R  E

privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Ialomiţa

 

Consiliul Judeţean Ialomiţa,

Având în vedere:

- Expunerea de motive nr.443 din 22.01.2009 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa.

- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.85/20.11.2008 privind declararea unor imobile ca fiind de interes public judeţean şi constatarea apartenenţei acestora la domeniul public al judeţului Ialomiţa;

- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.94/23.12.2008 privind aprobarea valorilor actualizate ale unor bunuri din domeniul public al judeţului Ialomiţa;

- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.37/28.05.2008 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Ialomiţa;

Examinând:

- Raportul nr.429 din 21.01.2009 al Direcţiei  Achiziţii şi Patrimoniu;

-  Raportul nr._____  din ______.2009  al  Comisiei  juridice  şi  de  disciplină;

- Raportul nr. ______ din _______ 2009 al Comisiei economico-financiară, protecţia mediului şi turism.

În conformitate cu:

- prevederile art.119 - 122 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art.3 alin.3  şi art.21 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art.2^2 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.103/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.81/2003 privind  reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr.79/2008.

În temeiul art.97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1 Se însuşeşte inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Ialomiţa, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.37/28.05.2008 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Ialomiţa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

Art.3 Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa va iniţia un proiect de Hotărâre de Guvern pentru modificarea şi completarea corespunzătoare a anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1353/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului, al municipiilor, oraşelor şi comunelor judeţului Ialomiţa.

          

Art.4 Prezenta hotărâre va fi comunicată spre ducere la îndeplinire, direcţiilor de specialitate din aparatul Consiliului Judeţean Ialomiţa, prin grija secretarului judeţului.

                                PREŞEDINTE ,                                                 Contrasemnează,

                                                                                                          Secretarul judeţului

            Vasile Silvian CIUPERCĂ                                 Constantin STOENESCU

 

Nr. .......

Adoptată la Slobozia

Azi, __________ 2009

 


CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA

            - PREŞEDINTE  -

         Nr. 443 din 22.01.2009    

 

Expunere de motive

la proiectul de hotărâre privind însuşirea  inventarului bunurilor

care alcătuiesc domeniul public al judeţului Ialomiţa.

 

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii Consiliului Judeţean Ialomiţa se propune însuşirea   inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Ialomiţa.     

Aparţin domeniului public de interes judeţean bunurile care potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public şi nu sunt declarate prin lege de uz sau de interes public naţional.

Potrivit dispoziţiilor art.122 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, toate bunurile aparţinând unităţilor administrativ teritoriale sunt supuse inventarierii anuale.

În conformitate cu prevederile art.21 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului se însuşeşte prin hotărâre de către consiliul judeţean, iar apartenenţa acestor bunuri la domeniul public judeţean se atestă prin hotărâre de Guvern.

Iniţial inventarul bunurilor din domeniul public al judeţului Ialomiţa a fost  însuşit prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 47/30.09.1999, adoptată în conformitate cu prevederile art. 3 alin (3) şi art. 21 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia şi atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 1353/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului, precum şi ale  municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Ialomiţa.

După adoptarea hotărârii de Guvern precitată, în timp,  domeniul public al judeţului a fost modificat şi completat prin scoaterea unor bunuri fie urmare  trecerii  lor în domeniul privat, fie urmare declarării unor bunuri ca fiind de interes naţional, precum şi prin introducerea în domeniul public a  unor bunuri în urma declarării lor  ca fiind de interes public judeţean.

Modificările intervenite în structura inventarului bunurilor din domeniul public al judeţului în cursul anului 2008 au fost constatate de Comisia de inventariere a bunurilor din domeniul public şi privat al judeţului Ialomiţa, numită prin Dispoziţia  nr. 142/13.10.2008 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa precum şi prin hotărârile Consiliului Judeţean Ialomiţa invocate în preambulul proiectului de hotărâre.

În acelaşi timp prin aplicarea dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.103/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr.79/2008, bunurile din domeniul public al judeţului au fost reevaluate, noile valori fiind înscrise în anexa la proiectul de hotărâre.

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii şi aprobării se reglementează:

-   însuşirea inventarului domeniului public al judeţului Ialomiţa aşa cum a fost modificat şi completat;

-  modificarea şi înlocuirea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.37/28.05.2008 privind însuşirea bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Ialomiţa, cu anexa la proiectul de hotărâre;

-   iniţierea unui proiect de hotărâre de Guvern prin care anexa la Hotărârea de Guvern nr.1353/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Ialomiţa, să se modifice în mod corespunzător.

Faţă de cele arătate mai sus consider că sunt îndeplinite condiţiile de legalitate şi oportunitate şi propun Consiliului Judeţean Ialomiţa adoptarea hotărârii în forma şi conţinutul prezentate în proiect .

 

PREŞEDINTE,

VASILE SILVIAN CIUPERCĂ

 


CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA

Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu

Nr.429 din 21.01.2009

RAPORT

la proiectul de hotărâre privind însuşirea inventarului bunurilor

care alcătuiesc domeniul public al judeţului Ialomiţa

În conformitate cu dispoziţiile art. 3 şi art. 21 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare, coroborat cu dispoziţiile art.119 – 122 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, bunurile din domeniul public al judeţului Ialomiţa au fost inventariate şi însuşite de Consiliul Judeţean Ialomiţa prin Hotărârea nr.47/30.09.1999.

În aplicarea, în continuare a  dispoziţiilor actelor normative precitate, apartenenţa bunurilor la domeniul public al judeţului Ialomiţa a fost atestată prin Hotărârea Guvernului nr. 1353/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului, precum şi ale municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Ialomiţa.

Ulterior, în timp, inventarul bunurilor din domeniul public al judeţului s-a modificat prin scoaterea unor bunuri din domeniul public judeţean, fie urmare trecerii lor în domeniul privat, fie urmare declarării unor altor bunuri ca fiind de interes naţional, dar şi prin introducerea în domeniul public a unor bunuri urmare declarării lor ca fiind de interes public judeţean.

Modificările intervenite în structura inventarului bunurilor din domeniul public al judeţului au fost constatată prin adoptarea de către Consiliul Judeţean Ialomiţa a unor hotărâri succesive care au fost unificate prin adoptarea Hotărârii nr.37/28.05.2008 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Ialomiţa

În urma efectuării inventarului bunurilor din domeniul public şi privat al judeţului Ialomiţa la sfârşitul anului 2008, în conformitate cu prevederile art.122 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cât şi prin Hotărârile nr.85/20.11.2008, respectiv 94/23.12.2008 au fost constatate unele noi modificări în structura inventarului acestor bunuri, precum şi a valorilor bunurilor ce aparţin domeniului public actualizate prin reevaluarea lor potrivit legii.

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii şi aprobării se reglementează:

- însuşirea inventarului domeniului public al judeţului Ialomiţa aşa cum a fost modificat şi completat;

-  modificarea şi înlocuirea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.37/28.05.2008 privind însuşirea bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Ialomiţa, cu anexa la proiectul de hotărâre;

-  iniţierea unui proiect de hotărâre de Guvern prin care anexa la Hotărârea nr.1353/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Ialomiţa, să fie modificat în mod corespunzător.

Constatând că sunt îndeplinite condiţiile de legalitate şi oportunitate, propunem Consiliului Judeţean Ialomiţa, adoptarea hotărârii în forma şi conţinutul prezentate în proiect.

 

DIRECTOR EXECUTIV,

Jr.Valcan Cezar Gheorghe

 

categorie 

anunțuri publice