Concurs pentru ocuparea unor posturi

 

Consiliul Judeţean Ialomiţa cu sediul în Piaţa Revoluţiei nr. 1, Slobozia, scoate la concurs în data de 09.12.2013, ora 10°°, două posturi de inspector şi un post de consilier.

 

Inspector - grad profesional principal – Direcţia Buget Finanţe

Data concursului 09.12.2013
Data pâna la care se depun dosarele de înscriere 27.11.2013
Autoritatea la care se depun dosarele de înscriere Consiliul Judeţean Ialomiţa
Data, ora şi locul desfăşurării fiecărei probe:  
Selectarea dosarelor 28.11-04.12.2013 Consiliul Judeţean Ialomiţa
Proba scrisă 09.12.2013 ora 10.00 Consiliul Judeţean Ialomiţa
Interviu 11.12.2013 ora 12.00 Consiliul Judeţean Ialomiţa
Nivelul postului:  

Funcţia publică corespunzătoare categoriei

 De execuţie
Clasa I
Cerinţe privind ocuparea postului:  
Pregătirea de specialitate Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;

Condiţii minime de vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de execuţie

Minim 5 ani
Cerinţe specifice -

 

 

Inspector - grad profesional superior– Direcţia Buget Finanţe

Data concursului 09.12.2013
Data pâna la care se depun dosarele de înscriere 27.11.2013
Autoritatea la care se depun dosarele de înscriere Consiliul Judeţean Ialomiţa
Data, ora şi locul desfăşurării fiecărei probe:  
Selectarea dosarelor 28.11-04.12.2013 Consiliul Judeţean Ialomiţa
Proba scrisă 09.12.2013 ora 10.00 Consiliul Judeţean Ialomiţa
Interviu 11.12.2013 ora 12.00 Consiliul Judeţean Ialomiţa

Nivelul postului:

 

Funcţia publică corespunzătoare categoriei

 

De execuţie

Clasa I
Cerinţe privind ocuparea postului:  
Pregătirea de specialitate Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;
Condiţii minime de vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de execuţie Minim 9 ani
Cerinţe specifice -

 

Consilier - grad profesional asistent – Direcţia Investiţii şi Servicii Publice

Data concursului 09.12.2013
Data pâna la care se depun dosarele de înscriere 27.11.2013
Autoritatea la care se depun dosarele de înscriere Consiliul Judeţean Ialomiţa
Data, ora şi locul desfăşurării fiecărei probe:  
Selectarea dosarelor 28.11-04.12.2013 Consiliul Judeţean Ialomiţa
Proba scrisă 09.12.2013 ora 10.00 Consiliul Judeţean Ialomiţa
Interviu 11.12.2013 ora 12.00 Consiliul Judeţean Ialomiţa
Nivelul postului:

 

Funcţia publică corespunzătoare categoriei

De execuţie

Clasa

I

Cerinţe privind ocuparea postului:  
Pregătirea de specialitate

Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;

Condiţii minime de vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de execuţie Minim 1 an
Cerinţe specifice

-

 

 

BIBLIOGRAFIE

pentru ocuparea postului de inspector principal

Compartiment Analiză şi Sinteză Bugetară

 • Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată - M.Of. nr. 123/20.02.2007, cu modificările şi completările ulterioare;

 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată - M.Of. nr.365/19.05.2007, cu modificările şi completările ulterioare;

 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată - M.Of. nr. 525/02.08.2007;

 • Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale - M.Of. nr.618/18.07.2006, cu modificările şi completările ulterioare;

 • Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată - M.Of. nr. 454/18.06.2008, cu modificările şi completările ulterioare;

 • O.M.F.P. nr. 1954/2005 pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice - M.Of. nr. 1176/27.12.2005, cu modificările şi completările ulterioare;

 • O.M.F.P. nr. 1917/2005 pentru aprobarea pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia - M.Of. nr. 1186/29.12.2005, cu modificările şi completările ulterioare; 1235/2003 pentru aprobarea

 • Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiunilor de casă - B.Of. din 6/7/1976;

 • Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată - M.Of. nr. 799/12.12.2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Bibliografia stabilită de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, pe baza propunerilor compartimentelor de specialitate, conform art. 21 alin. 2 lit. e) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

 

BIBLIOGRAFIE

pentru ocuparea postului de inspector superior

Compartiment Finanţare Programe, Proiecte şi Investiţii

 • Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată - M.Of. nr. 123/20.02.2007, cu modificările şi completările ulterioare;

 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată - M.Of. nr.365/19.05.2007, cu modificările şi completările ulterioare;

 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată - M.Of. nr. 525/02.08.2007;

 • Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale - M.Of. nr.618/18.07.2006, cu modificările şi completările ulterioare;

 • Legea nr. 5/2013 a bugetului de stat pe anul 2013 – Secţiunea a 2-a – Dispoziţii referitoare la bugetele locale pe anul 2013 - M.Of. nr.106/22.02.2013;

 • Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată - M.Of. nr. 454/18.06.2008, cu modificările şi completările ulterioare;

 • O.M.F.P. nr. 1954/2005 pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice - M.Of. nr. 1176/27.12.2005, cu modificările şi completările ulterioare;

 • O.M.F.P. nr. 1917/2005 pentru aprobarea pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia - M.Of. nr. 1186/29.12.2005, cu modificările şi completările ulterioare;

 • O.M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind, angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale - M.Of. nr. 37/23.01.2003, cu modificările şi completările ulterioare;todologice de aplicare a

 • Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiunilor de casă - B.Of. din 6/7/1976;

 • Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată - M.Of. nr. 799/12.12.2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Bibliografia stabilită de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, pe baza propunerilor compartimentelor de specialitate, conform art. 21 alin. 2 lit. e) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

 

BIBLIOGRAFIE

pentru ocuparea postului de consilier asistent

Serviciul Management de Proiect

 • Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată - M.Of. nr. 123/20.02.2007, cu modificările şi completările ulterioare;

 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată - M.Of. nr.365/19.05.2007, cu modificările şi completările ulterioare;

 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată - M.Of. nr. 525/02.08.2007;

 • Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale - Secţiunea a 3-a – Prevederi referitoare la investiţiile publice locale - M.Of. nr. 618/18.07.2006, cu modificările şi completările ulterioare;

 • O.U.G. nr. 64//2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă – M.Of. nr. 413/17.06.2009, cu modificările şi completările ulterioare;

 • H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico- economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiectele de investiţii şi lucrări de intervenţii;

 • O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţii publice, a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare.

Bibliografia stabilită de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, pe baza propunerilor compartimentelor de specialitate, conform art. 21 alin. 2 lit. e) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

 

 

 

 

Dosarul de înscriere

Dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008:

- copia actului de identitate;
- formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;
- copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
- copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate - număr pagini;
- cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire). 
- adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
- declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

 

 

categorie 

concursuri, 2013