Concurs de proiecte de management pentru Centrul Cultural "Ionel Perlea" Ialomița

A N U N Ţ  PUBLIC

Concurs de proiecte de management pentru Centrul Cultural "Ionel Perlea" Ialomița

 

          Consiliul Judeţean Ialomiţa organizează, la sediul său din Piața Revoluției, nr.1, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului ministrului culturii nr. 2.799 din 10 decembrie 2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management, concursul de proiecte de management pentru ocuparea postului de manager la Centrul Cultural "Ionel Perlea" Ialomița.

              

Condiţiile de participare la concurs:

            a) are cetăţenie română;

            b) are capacitate deplină de exerciţiu;

            c) întruneşte condiţiile de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul din domeniile:

      -științe umaniste și arte :

                                 -filologie 

                                 -studii culturale

                                 -arte.

            d) are experiență în domeniul activității manageriale de minimum 3 ani;

            e) nu i-a încetat contractul individual de muncă, raportul de serviciu sau contractul de management  pentru motive imputabile în ultimii 4 ani;

            f) nu a suferit condamnări penale și civile pentru fapte ce l-ar face incompatibil cu funcția pentru care candidează ;

            g) nu deține o altă funcție de manager la o altă instituție publică de cultură din România ;

            h) nu a fost lucrător al securității sau colaborator al acesteia, în sensul art. 2 lit. a) – c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii;

             i) cunoaşte limba română, scris şi vorbit.

             

           Calendarul concursului:

    

a)    08.07.2016, aducerea la cunoştinţa publică a: condiţiilor de participare la concursul de proiecte de management; caietului de obiective; regulamentului de organizare a concursului de proiecte de management întocmit conform regulamentului-cadru; calendarului concursului, cu precizarea termenului/perioadei pentru fiecare etapă; actelor necesare înscrierii la concursul de proiecte de management care fac obiectul dosarului de concurs; bibliografiei;

b)   01.08.2016, data limită pentru depunerea proiectelor de management şi a dosarelor de concurs de către candidaţi;

c)    01 – 05.08.2016, selecția dosarelor;

d)    08.08. – 17.08.2016, analiza proiectelor de management – prima etapă;

e)    18– 19.08.2016, susţinerea proiectelor de management în cadrul interviului – a doua etapă.

f)     în termen de 24 de ore de la încheierea etapei a doua – aducerea la cunoștința candidaților și la cunoștința publică, a rezultatului concursului și afișarea acestuia.

g)   candidații nemulțumiți pot depune contestații asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea și desfășurarea concursului, la Secretariatul comisiei de concurs.

h)   în termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contestaţii sau, după caz, de la data soluţionării acestora, prin grija autorităţii, rezultatul final al concursului, lista nominală a candidaţilor şi alte informaţii de interes public sunt aduse la cunoştinţa publică prin afişaj la sediul autorităţii şi al instituţiei, precum şi pe pagina de internet a autorităţii şi a instituţiei publice de cultură.

 

Dosarele de concurs şi proiectele de management se depun, la sediul Consiliului Județean Ialomița, până la data de 01.08.2016, ora 16,30  

 

Dosarul de concurs trebuie să conţină:

a)    cerere de înscriere la concurs cu precizarea datelor personale de contact: telefon mobil şi adresă de e-mail;

b)   copie a actului de identitate;

c)    curriculum vitae (cf. H.G. nr. 1021/2004);

d)   diplome de studii şi, după caz, documente care atestă efectuarea unor specializări;

e)    adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

f)     cazierul judiciar ;

g)   copia carnetului de muncă și, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în specialitatea studiilor (ulterior datei de 01.01.2011 vechimea se probează cu adeverință eliberată de angajator);

h)   declarație pe propria răspundere că nu i-a încetat contractul individual de muncă, raportul de serviciu sau contractul de management pentru motive imputabile în ultimii 4 ani;

i)     declarație pe propria răspundere că nu a fost lucrător al securității sau colaborator al acestei, în sensul art. 2 lit. a) – c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului   nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii;

j)    proiectul de management, care trebuie întocmit şi structurat conform cerinţelor din Caietul de obiective și a prevederilor legislației indicate în bibliografie, în format scris şi în format electronic (CD sau DVD) - cu respectarea prevederilor art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv, fără a avea semnături şi fără a conţine indicii privind identitatea autorului (fără a se menţiona numele şi/sau prenumele persoanei care l-a întocmit în cadrul textului, pe suportul tip CD/DVD sau în proprietăţile fişierului electronic).

    

     Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

 

    Relaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Resurse Umane (telefon/fax: 0243230200, int. 234) din cadrul Consiliului Județean Ialomița (luni–joi între orele 8:00–16:30; vineri între orele 8:00–14:00).

 

Bibliografia de concurs:

       1.Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 din 25.11.2008 privind managementul instituţiilor de cultură, cu modificările şi completările ulterioare;

       2.Ordinului ministrului culturii nr. 2.799 din 10 decembrie 2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management;

       3. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 118 din 21 decembrie 2006 aprobată și modificată cu Legea nr. 143/2007  privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale,  cu modificările şi completările ulterioare;

       4.  Legea nr. 53/2003 - CODUL MUNCII, republicată,  cu modificările și completările ulterioare;

     5. Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale,  cu modificările şi completările ulterioare (Capitolul instituții publice); 

      6. Legea 215/2001 republicată, a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare  (Capitolul VI- Consiliul Judeţean);

      

       Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management şi Caietul de obiective, sunt publicate pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Ialomiţa www.cicnet.ro şi a Centrului Cultural "Ionel Perlea" Ialomița www.perlea.ro/, cât și la sediile celor două instituții.

       Informaţii suplimentare se pot obţine de la Consiliul Judeţean Ialomiţa, Compartimentul Resurse Umane, Piaţa Revoluţiei, nr. 1, et. II, cam 34 sau la telefon 0243230200 int. 234.

Caiet de obiective

Regulament

categorie 

anunțuri publice