Anularea unei proceduri de achiziție publică la Spitalul Județean de Urgență Slobozia

Comunicate, 2014

Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia a iniţiat procedura de „negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare” pentru „Achiziţia de servicii de transport sanitar neasistat (nemedicalizat) ambulanţe tip A1/A2 şi transport medical asistat cu ambulanţe tip B1/B2”. Din comisia de evaluare a ofertelor a făcut parte şi un consilier de specialitate de la Consiliul Judeţean Ialomiţa, consilier din cadrul Direcţiei Achiziţii Patrimoniu, care a exprimat voinţa autorităţii publice reprezentate de a asigura respectarea strictă a legalităţii în derularea procedurii, în condiţiile în care precedentul demers fusese anulat de Consiliul Naţional de Soluţionarea a Contestaţiilor.

În raportul procedurii, comisia de evaluare a ofertelor a constatat abateri grave de la legislaţia în materie, situaţie în care, aplicând dispoziţiile art. 209 din O.U.G. nr. 34/2006 a propus autorităţii contractante anularea procedurii de achiziţie publică întrucât:

- extrema urgenţă determinată de evenimente imprevizibile nu se încadrează în definiţia dată de articolul susmenţionat;

- documentaţia de atribuire este foarte sumară, nu cuprinde elemente care să respecte principiile reglementate de O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, iar la întocmirea documentaţiei nu s-a ţinut cont de motivele de anulare de către Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor a procedurii anterioare, respectarea acestora în noua procedură fiind obligatorie;

- în caietul de sarcini nu este prevăzut numărul de pacienţi estimat a beneficia de aceste servicii, deşi constituie un element de bază la stabilirea valorii estimate a contractului;

- preţul/km maxim estimat în documentaţie a fost stabilit după sistemul ”taxi” fără o bază reală, în aşa fel încât a ajuns să fie de 3 ori mai mare decât cel plătit în contractul anterior;

- cerinţele privind capacitatea tehnică şi profesională au fost stabilite abuziv, iar durata contractului prevăzută în documentaţia de atribuire este de 30 de zile (01.01.2014-31.01.2014) (!??!), durată care nu acoperă sub nici o formă timpul minim necesar derulării unei proceduri legale până la finalizarea acesteia.

În aceste condiţii, anularea procedurii de achiziţie publică de servicii de transport sanitar neasistat (nemedicalizat) ambulanţe tip A1/A2 şi transport medical asistat cu ambulanţe tip B1/B2 este pe deplin justificată şi fundamentată, întrucât este necesar să fie asigurată respectarea strictă a legalităţii în domeniu şi folosirea cu eficienţă a fondurilor publice.

 

COMPARTIMENTUL MASS-MEDIA