Anunt de concurs de Manager de spital

 

Consiliul de Administratie al Spitalului judetean de Urgenta Slobozia , jud. Ialomita anunta organizarea concursului de ocupare a functiei de Manager ,persoana fizica a institutiei mai sus amintita. Concursul va avea loc  in data de 10 ianuarie 2011, ora 10, la sediul Spitalului de Urgenta Slobozia, str. Decebal nr. 1 , mun. Slobozia , jud. Ialomita.

Concursul se desfăşoară în doua etape, după cum urmează:

1. etapa de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în publicaţia de concurs, etapă eliminatorie;

2. etapa de susţinere a probelor de evaluare şi cuprinde:

a) proba scrisa, un test-grilă de verificare a cunoştinţelor;

b) proba de susţinere a proiectului de management.

(2) Nota minimă de promovare a fiecărei probe de evaluare este 7,00.

(3) După finalizarea etapelor de concurs se întocmeşte clasificarea candidaţilor care au promovat toate probele de evaluare şi au obţinut media finală de cel puţin 8,00.

(4) Se declară admis candidatul care s-a clasat pe primul loc în urma susţinerii concursului pentru ocuparea funcţiei de manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia.

La concursul de selectie se pot inscrie candidatii care, cumulativ indeplinesc urmatoarele criterii:

a) sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

b) să fie absolvent al unor cursuri de perfecţionare agreate de Ministerul Sănătăţii, precum:

- cursul de perfecţionare în ,, Management spitalicesc“ organizat de Şcoala Naţională de Sănătate Publică si Management Sanitar Bucureşti în perioada 2006-2009, respectiv de Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, începând cu anul 2010, pentru care se va prezenta copia certificatului de absolvire

sau

- cursurile sau programele de perfecţionare efectuate pentru obţinerea titlului de medic specialist în specialitatea Sănătate publică si management sanitar ori a atestatului de studii complementare în Managementul serviciilor de sănătate pentru care se va prezenta copia certificatului de medic specialist respectiv a atestatului de studii complementare

sau

- să fie absolvent al unui curs postuniversitar, masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;

c) au cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;

d) nu sunt condamnaţi penal sau în curs de urmărire penală;

e) sunt apţi din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic);

f) nu au vârsta de pensionare, conform legii.

 

Dosarul de înscriere trebuie să conţină următoarele documente:

a) cererea de înscriere;

b) copia actului de identitate;

c) copia legalizată a diplomei de licenţă sau echivalente;

d) copia legalizată a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare în management sau management sanitar prevăzute la art. 1 alin (1) lit. b) ori copia legalizată a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;

e) curriculum vitae;

f) copii ale diplomelor de studii şi alte acte ce atestă efectuarea unor specializări, competenţe/atestate etc. în domeniul managementului sanitar;

g) adeverinţa care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie de pe carnetul de muncă, certificată "in conformitate cu originalul" de către conducerea unităţii;

h cazierul judiciar;

i) adeverinţa din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic (de la medicul de familie şi de la ambulatoriul de specialitate PSIHIATRIE pentru aptitudinea neuropsihică);

j) declaraţia pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1990;

k) declaraţia pe propria răspundere că nu este urmărit penal şi nu are cunoştinţă că a fost începută urmărirea penală asupra sa;

l) copie legalizată a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care şi-a schimbat numele, după caz;

m) proiectul de management realizat de candidat;

n) mandatul poştal de plată a taxei de participare la concurs în valoare de 800 lei achitată în contul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia ori chitanţa de plată a acestei sume la casieria unităţii sanitare.

Cuantumul taxei de participare la concurs este de 800 lei si se depune in contul nr. RO98TREZ3915041XXX000238 , deschis la Trezoreria Slobozia, sau la caseria Spitalului jud. de Urgenta Slobozia.

În termen de 3 zile de la finalizarea înscrierilor, comisia de concurs verifică/studiază dosarele depuse şi stabileşte pentru fiecare candidat rezultatul, prin înscrierea menţiunii "Admis" sau "Respins".              

Rezultatul verificării/studierii dosarelor de înscriere se afişează la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia.

Candidaţii pot contesta acest rezultat în termen de 24 de ore de la data afişării rezultatelor, prin depunerea contestaţiei în scris la registratura Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia. Contestaţiile se soluţionează de comisia de soluţionare a contestaţiilor în termen de 48 de ore de la data expirării termenului de depunere a acestora, iar rezultatele contestaţiei se afişează la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia.              

Concursul este continuat numai de candidaţii declaraţi "Admis".

Nota : cererea de inscriere, regulamentul de desfasurare al concursului, bibliografia si temele – cadru pentru proiectul de management sunt afisate pe site-ul Spitalului Jud. de Urgenta Slobozia, Consiliului Judetean Ialomita, Directiei de Sanatate Publica Ialomita.

• Programul concursului

• Cererea de înscriere

• Regulamentul de desfăşurare al concursului

• Bibliografia

• Teme cadru pentru proiectul de management

 

categorie 

concursuri