Anunț - concurs de promovare în grad profesional

 

Consiliul Judeţean Ialomiţa cu sediul în Piaţa Revoluţiei nr. 1, Slobozia, organizează concurs de promovare în grad profesional, în data de 10.06.2013, ora 10.

Programul concursului este următorul :

Data concursului

10.06.2013

Perioada în  care se depun dosarele de înscriere

10-29.05.2013

Autoritatea la care se depun dosarele de înscriere

Consiliul Judeţean Ialomiţa

Selectarea dosarelor

30.05-05.06.2013 Consiliul Judeţean Ialomiţa

Proba scrisă

10.06.2013 ora 10.00 Consiliul Judeţean Ialomiţa

 Interviu

12.06.2013 ora 12.00 Consiliul Judeţean Ialomiţa

 

Dosarul de concurs va contine in mod obligatoriu:

    - formular de înscriere ;

    - copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţă eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

    - copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;

 


 

Bibliografia

necesară în vederea susținerii concursului de promovare în grad profesional în cadrul Direcţiei Coordonare Organizare este alcătuită din următoarele documente și acte normative, cu modificările și completările lor ulterioare:      

 1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici;
 2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
 3. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale;
 4. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţie publică;
 5. Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali;
 6. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
 7. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Ialomiţa;
 8. Legea nr. 109/2007 privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice;
 9.  Legea nr. 183/2006 privind utilizarea codificării standardizate a setului de caractere în documentele în formă electronică.

 


 

Bibliografia

necesară în vederea susținerii concursului de promovare în grad profesional în cadrul Direcţiei Buget Finanţe este alcătuită din următoarele documente și acte normative, cu modificările și completările lor ulterioare:      

 1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici;
 2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
 3. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale;
 4. Legea nr. 82/1991 a contabilităţii;
 5. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
 6. OMFP 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice;
 7. OMFP 1954/2005 pentru aprobarea clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice;
 8. OMFP 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
 9. O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă.

 

 

categorie 

concursuri, 2013