Atribuțiile Consiliului Județean

 

(1) Consiliul judetean indeplineste urmatoarele categorii principale de atributii:

 1. atributii privind organizarea si functionarea aparatului de specialitate al consiliului judetean, ale institutiilor si serviciilor publice de interes judetean si ale societatilor comerciale si regiilor autonome de interes judetean;
 2. atributii privind dezvoltarea economico-sociala a judetului;
 3. atributii privind gestionarea patrimoniului judetului;
 4. atributii privind gestionarea serviciilor publice din subordine;
 5. atributii privind cooperarea interinstitutionala;
 6. alte atributii prevazute de lege.

(2) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (1) lit. a), consiliul judetean:

 1. alege, din randul consilierilor judeteni, 2 vicepresedinti;
 2. hotaraste infiintarea sau reorganizarea de institutii, servicii publice si societati comerciale de interes judetean, precum si reorganizarea regiilor autonome de interes judetean, in conditiile legii;
 3. aproba regulamentul de organizare si functionare a consiliului judetean, organigrama, statul de functii, regulamentul de organizare si functionare ale aparatului de specialitate, precum si ale institutiilor si serviciilor publice de interes judetean si ale societatilor comerciale si regiilor autonome de interes judetean;
 4. exercita, in numele judetului, toate drepturile si obligatiile corespunzatoare participatiilor detinute la societati comerciale sau regii autonome, in conditiile legii;
 5. e) numeste, sanctioneaza si dispune suspendarea, modificarea si incetarea raporturilor de serviciu sau, dupa caz, a raporturilor de munca, in conditiile legii, pentru conducatorii institutiilor si serviciilor publice de interes judetean.

(3) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (1) lit. b), consiliul judetean:

 1. aproba, la propunerea presedintelui consiliului judetean, bugetul propriu al judetului, virarile de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare si contul de incheiere a exercitiului bugetar;
 2. aproba, la propunerea presedintelui consiliului judetean, contractarea si/sau garantarea imprumuturilor, precum si contractarea de datorie publica locala prin emisiuni de titluri de valoare in numele judetului, in conditiile legii;
 3. stabileste impozite si taxe judetene, in conditiile legii;
 4. adopta strategii, prognoze si programe de dezvoltare economico-sociala si de mediu a judetului, pe baza propunerilor primite de la consiliile locale; dispune, aproba si urmareste, in cooperare cu autoritatile administratiei publice locale comunale si orasenesti interesate, masurile necesare, inclusiv cele de ordin financiar, pentru realizarea acestora;
 5. stabileste, pe baza avizului consiliilor locale ale unitatilor administrativ-teritoriale implicate, proiectele de organizare si amenajare a teritoriului judetului, precum si de dezvoltare urbanistica generala a acestuia si a unitatilor administrativ-teritoriale componente; urmareste modul de realizare a acestora, in cooperare cu autoritatile administratiei publice locale comunale, orasenesti sau municipale implicate;
 6. aproba documentatiile tehnico-economice pentru lucrarile de investitii de interes judetean, in limitele si in conditiile legii.

(4) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (1) lit. c), consiliul judetean:

 1. hotaraste darea in administrare, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate publica a judetului, dupa caz, precum si a serviciilor publice de interes judetean, in conditiile legii;
 2. hotaraste vanzarea, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate privata a judetului, dupa caz, in conditiile legii;
 3. atribuie, in conditiile legii, denumiri de obiective de interes judetean.

(5) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (1) lit. d), consiliul judetean:

 1. asigura, potrivit competentelor sale si in conditiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judetean privind:
  1. educatia;
  2. serviciile sociale pentru protectia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor varstnice, a familiei si a altor persoane sau grupuri aflate in nevoie sociala;
  3. sanatatea;
  4. cultura;
  5. tineretul;
  6. sportul;
  7. ordinea publica;
  8. situatiile de urgenta;
  9. protectia si refacerea mediului;
  10. conservarea, restaurarea si punerea in valoare a monumentelor istorice si de arhitectura, a parcurilor, gradinilor publice si rezervatiilor naturale;
  11. evidenta persoanelor;
  12. podurile si drumurile publice;
  13. serviciile comunitare de utilitate publica de interes judetean, precum si alimentarea cu gaz metan;
  14. alte servicii publice stabilite prin lege;
 2. sprijina, in conditiile legii, activitatea cultelor religioase;
 3. emite avizele, acordurile si autorizatiile date in competenta sa prin lege;
 4. acorda consultanta in domenii specifice, in conditiile legii, unitatilor administrativ-teritoriale din judet, la cererea acestora.

(6) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (1) lit. e), consiliul judetean:

 1. hotaraste, in conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romane ori straine, inclusiv cu parteneri din societatea civila, in vederea finantarii si realizarii in comun a unor actiuni, lucrari, servicii sau proiecte de interes public judetean;
 2. hotaraste, in conditiile legii, infratirea judetului cu unitati administrativ-teritoriale din alte tari;
 3. hotaraste, in conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unitati administrativ-teritoriale din tara ori din strainatate, precum si aderarea la asociatii nationale si internationale ale autoritatilor administratiei publice locale, in vederea promovarii unor interese comune.

Legea 215/23.04.2001 republicată(Art. 91)

 

categoria articolului 

Consiliul Județean