Comunicat - Ședință a C.J. Ialomița în 14.12.2012

Comunicate, Știri, 2012

         CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA  se convoacă în şedinţă ordinară în data de 14.12.2012, ora 13,00 în sala de şedinţe a Centrului Cultural  UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiţa, având  următoarea ordine de zi:

Discutarea şi adoptarea următoarelor proiecte de hotărâre :

a) privind stabilirea taxelor şi tarifelor din competenţa Consiliului Judeţean Ialomiţa, pentru anul 2013;

b) privind aprobarea structuri serviciilor specifice Camerei Agricole Judeţene Ialomiţa, cuantumul tarifelor acestora pentru anul 2013 şi modalitatea de încasare şi utilizare a fondurilor; 

c) privind modificarea hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 17/2008 privind aprobarea programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008-2013, cu modificările şi completările ulterioare;

d) privind aprobarea ,, Programului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, pentru perioada  01.05.2013- 30.06.2019 ’’;

e) privind însuşirea rezultatului reevaluării activelor fixe corporale de natura construcţiilor şi terenurilor aflate în domeniul public şi privat al judeţului Ialomiţa;

f) privind aprobarea costului mediu lunar şi a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere a persoanelor vârstnice îngrijite în Căminul pentru persoane vârstnice ”ing. Vadim Rusu” comuna Balaciu şi în Centrul pentru persoane vârstnice  Fierbinţi Târg,  judeţul Ialomiţa,  pentru anul 2013;

g) privind reactualizarea componenţei Comisiei Judeţene pentru Protecţia Copilului Ialomiţa;

h) privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice, pe anul 2013, pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa şi Camerei Agricole Judeţeană Ialomiţa;

i) privind modificarea hotărârii Consiliului Judeţean nr.43 din 22.07.2008 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drum judeţean DJ 212 Ţăndărei – Feteşti km 83+075-100+915 şi Mihail Kogălniceanu – DN 2A 68+295-72+182 (etapa II)”;

j) privind aprobarea documentaţiei de atribuire şi numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de lucrări „Pod peste râul Prahova la Dridu, DJ 101, km 52+759”;

k) privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare drum de exploatare DE 2662 Vlădeni”;

l) privind aprobarea  „Planului de întreţinere şi intervenţii pentru anul 2013” al  Serviciului de administrare a drumurilor judeţene, a podurilor şi a infrastructurii aferente;

m) privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor brute obţinute din cedarea folosinţei bunurilor prin arendare, pe anul 2013;

n) privind aprobarea execuţiei bugetului general al judeţului Ialomiţa la trimestrul IV, anul 2012 (preliminat);

o) privind aprobarea repartizării pe bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ a unor sume  defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2012;

p) privind validarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.73/22.11.2012 de majorare a bugetului propriu al judeţului Ialomiţa şi rectificarea bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2012;

q) privind aprobarea Monografiei economico - militare a judeţului Ialomiţa.

Şedinţa este publică.

PREŞEDINTE,

Vasile Silvian CIUPERCĂ