Comunicat - ședință ordinară a C.J. Ialomița în 16.07.2013

Comunicate

 

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA se convoacă în şedinţă ordinară în data de 16.07.2013, ora 15,00 în sala de şedinţe a Centrului Cultural UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiţa, având următoarea ordine de zi:

 

I. Discutarea şi adoptarea următoarelor proiecte de hotărâre :

a)privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 31/29.05.2013 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa;

b) privind aprobarea execuţiei bugetului general al judeţului Ialomiţa aferentă trimestrului II, anul 2013;

c) privind validarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean nr.66 din 20.06.2013 privind majorarea bugetului propriu al judeţului Ialomiţa pe anul 2013, cu suma aferentă finanţării Programului naţional de dezvoltare locală pentru judeţul Ialomiţa şi rectificarea bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2013;

d) privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia;

e) privind completarea hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 38/19.05.2003 pentru transmiterea unor bunuri care aparţin domeniului public al judeţului Ialomiţa;

f) privind aprobarea componentelor Structurii organizatorice şi a Regulamentului propriu de organizare şi funcţionare în scopul elaborării Planului Local de Acţiune pentru Mediu;

g) privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor identificate la nivelul judeţului Ialomiţa;

h) privind aprobarea documentaţiei şi numirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractelor de achiziţie publică de furnizare a produselor de panificaţie pentru elevii din clasele I – VIII din învăţământul de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, în anul şcolar 2013 – 2014;

i) privind aprobarea documentaţiei şi numirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractelor de achiziţie publică de furnizare a produselor lactate pentru elevii din clasele I – VIII din învăţământul de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, în anul şcolar 2013 – 2014;

j) privind aprobarea documentaţiei şi numirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractelor de achiziţie publică de furnizare a merelor acordate gratuit elevilor din clasele pregătitoare şi din clasele I – VIII care frecventează învăţământul de stat şi privat autorizat/acreditat, în anul şcolar 2013 – 2014;

k) privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 88 din 14.12.2012 privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor brute obţinute din cedarea folosinţei bunurilor prin arendare, pe anul 2013;

l) privind aprobarea eliberării licenţelor de traseu operatorului de transport rutier S.C. MIHADI S.R.L. în vederea efectuării serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale;

m) privind aprobarea participării Judeţului Ialomiţa, prin Consiliul Judeţean Ialomiţa, la parteneriatul interjudeţean şi interregional de implementare şi finanţare a proiectului „Programe integrate pentru resurse umane de calitate în mediul rural din judeţele Tulcea şi Ialomiţa”, din Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –2013;

n) privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.82 din 30.11.2011 privind aprobarea cooperării şi participării Consiliului Judeţean Ialomiţa, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa, la cofinanţarea Organizaţiei pentru Copii şi Adulţi cu Nevoi Speciale ,,TREBUIE “- Filiala Feteşti, pentru dezvoltarea serviciilor sociale furnizate persoanelor cu dizabilităţi;

o) privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.83 din 30.11.2011 privind aprobarea cooperării şi participării Consiliului Judeţean Ialomiţa, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa, la cofinanţarea Fundaţiei ,,New Life “ Slobozia, pentru dezvoltarea serviciilor sociale furnizate persoanelor cu dizabilităţi, cu modificările şi completările ulterioare;

p) privind aprobarea asocierii judeţului Ialomiţa cu municipiul Feteşti în vederea finanţării în comun a lucrărilor de supraînălţare a digului de apărare împotriva inundaţiilor a braţului Borcea;

q) privind aprobarea asocierii judeţului Ialomiţa cu municipiul Feteşti în vederea demarării şi implementării proiectului „Reabilitarea Infrastructurii Portuare – Reparaţii str. Mihail Sadoveanu şi str. Renaşterii din municipiul Feteşti”.

 

II. Diverse

Aprobarea Procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Ialomiţa din data de 29.05.2013.

 

Şedinţa este publică.

PREŞEDINTE,

Vasile Silvian CIUPERCĂ