Concurs 17.09.2012

ANUNŢ

Consiliul Judeţean Ialomiţa cu sediul în Piaţa Revoluţiei nr. 1, Slobozia, organizează concurs de promovare în data de 17.10.2012, ora 10°°, pentru ocuparea a două posturi de conducere vacante, de director executiv adjunct şi şef Serviciul Juridic, Coordonare Organizare, în cadrul Direcţiei Coordonare Organizare.

Programul concursului de promovare:

- 17.10.2012 – orele 10 °°- proba scrisă;

- 19.10.2012 – orele 12 °°- interviu;

 Condiţii de participare:

-Studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă,  respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe juridice;

-Studii de masterat sau postuniversitare în domeniul    administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

-Cunoştinţe de operare pe calculator, nivel mediu:

-Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională, scris şi vorbit, nivel mediu;

-Să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
-Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de conducere, minim 3 ani pentru director executiv adjunct şi minim 2 ani pentru şef serviciu.

-Să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată.

Dosarele de înscriere se depun în termen de 20 zile de la data publicării anunţului.

Concursul se va desfăşura la sediul Consiliului Judeţean Ialomiţa.

Relaţii suplimentare la telefon: 0243230200 int. 234.

 

Director executiv adjunct

 

Data concursului

17.10.2012

Data pâna la care se depun dosarele de înscriere

08.10.2012

Autoritatea la care se depun dosarele de înscriere

Consiliul Judeţean Ialomiţa

Data, ora şi locul desfăşurării fiecărei probe:

Selectarea dosarelor

09-15.10.2012 Consiliul Judeţean Ialomiţa

Proba scrisă

17.10.2012 ora 10.00 Consiliul Judeţean Ialomiţa

Interviu

19.10.2012 ora 12.00 Consiliul Judeţean Ialomiţa

Direcţia

Coordonare Organizare

Nivelul postului:

Funcţia publică corespunzătoare categoriei

De conducere
 

 Clasa   I
Cerinţe privind ocuparea postului:

Pregătirea de specialitate

Studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe juridice;

Studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

Cunoştinţe de operare/ programare pe calculator
(necesitate şi nivel)

Cunoştinţe de operare pe calculator nivel mediu

Limbi străine (necesitate şi grad
de cunoaştere)

Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională, scris şi vorbit, nivel mediu

Condiţii minime de vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de conducere
 

Minim 3 ani

Cerinţe specifice

-

 

Şef Serviciu

 

Data concursului

17.10.2012

Data pâna la care se depun dosarele de înscriere

08.10.2012

Autoritatea la care se depun dosarele de înscriere

Consiliul Judeţean Ialomiţa

Data, ora şi locul desfăşurării fiecărei probe:

Selectarea dosarelor

09-15.10.2012 Consiliul Judeţean Ialomiţa

Proba scrisă

17.10.2012 ora 10.00 Consiliul Judeţean Ialomiţa

Interviu

19.10.2012 ora 12.00 Consiliul Judeţean Ialomiţa

Direcţia

Juridic, Coordonare Organizare

Nivelul postului:

Funcţia publică corespunzătoare categoriei

De conducere

 Clasa

  I

Cerinţe privind ocuparea postului:

Pregătirea de specialitate

Studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe juridice;

Studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

Cunoştinţe de operare/ programare pe calculator
(necesitate şi nivel)

Cunoştinţe de operare pe calculator nivel mediu

Limbi străine (necesitate şi grad
de cunoaştere)

Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională, scris şi vorbit, nivel mediu

Condiţii minime de vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de conducere
 

Minim 2 ani

Cerinţe specifice

-

 

Bibliografia

necesară în vederea susţinerii concursului (şef serviciu juridic) este alcătuită din următoarele documente şi acte normative, cu modificările şi completările ulterioare:

 

·  Constituţia României (r);

·   Codul civil (persoana fizică, persoana juridică, proprietatea publică, diferite contracte speciale, prescripţia extinctivă) şi codul de procedură civilă  (Cartea II)

·   Codul penal (partea specială – titlul V şi VII)

·   Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici (r);

·   Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2);

·   Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale (r);

·    Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ;

·   Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;

·    Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administrația publică;

·    Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;

·     Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali;

·     Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei (Titlul IV. Conflictul de interese şi regimul incompatibilităţilor în exercitarea demnităţilor publice şi funcţiilor publice);

·    Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

·     Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004;

·     Hotărârea Guvernului nr. 1344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină.

 Bibliografia stabilită de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, pe baza propunerilor compartimentelor de specialitate, conform art. 21 alin. 2 lit. e) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 

PREŞEDINTE,                                              DIRECTOR EXECUTIV,

                CIUPERCĂ Vasile Silvian                                          CIOACĂ Ilie

 

 

 

Bibliografia

necesară în vederea susținerii concursului (director executiv adjunct) este alcătuită din următoarele documente și acte normative, cu modificările și completările lor ulterioare

 

·  Constituţia României (r);

· Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici (r);

· Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2);

· Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale (r);

· Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ;

·  Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;

·  Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administrația publică;

·  Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;

·  Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali;

·  Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei (Titlul IV. Conflictul de interese şi regimul incompatibilităţilor în exercitarea demnităţilor publice şi funcţiilor publice);

·   Hotărârea Guvernului nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea  de relaţii cu publicul, modificată prin H.G. nr. 1487/2005;

·   Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului.

 Bibliografia stabilită de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, pe baza propunerilor compartimentelor de specialitate, conform art. 21 alin. 2 lit. e) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare. 

  

PREŞEDINTE,                                              DIRECTOR EXECUTIV,

                CIUPERCĂ Vasile Silvian                                          CIOACĂ Ilie

 

 

Pentru concursul de promovare într-o funcţie publică de conducere, dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 143 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008:

- formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;

-copia  actulului de identitate, 

-copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

- copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei  publice;

- copia carnetului de muncă sau, după caz, sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate - număr pagini;

- cazierul administrativ.

 Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

 

categorie 

concursuri