Concurs director executiv - Camera Agricolă Județeană

 

Consiliul Judeţean Ialomiţa cu sediul în Piaţa Revoluţiei nr. 1, Slobozia, scoate la concurs în data de 11.03.2013, ora 10°°, un post de conducere vacant, de director executiv, în cadrul Camerei Agricole Judeţene Ialomiţa.

 

Condiţii de înscriere/participare la concurs

Director executiv

Data concursului 11.03.2013
Data pâna la care se depun dosarele de înscriere 27.02.2013
Autoritatea la care se depun dosarele de înscriere Consiliul Judeţean Ialomiţa
Data, ora şi locul desfăşurării fiecărei probe:
Selectarea dosarelor 28.02-06.03.2013 Consiliul Judeţean Ialomiţa
Proba scrisă 11.03.2013 ora 10.00 Consiliul Judeţean Ialomiţa
Interviu 13.03.2013 ora 12.00 Consiliul Judeţean Ialomiţa
Nivelul postului:  
Funcţia publică corespunzătoare categoriei De conducere
Clasa I
Cerinţe privind ocuparea postului:  
Pregătirea de specialitate Studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specializarea agricultură sau zootehnie.
Condiţii minime de vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de conducere Minim 3 ani
Cerinţe specifice Cunoştinţe de operare pe calculator nivel mediu
Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională, scris şi vorbit, nivel mediu.

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA

BIBLIOGRAFIE

pentru ocuparea unui post vacant director executiv

in cadrul Camerei Agricole Judeţene Ialomiţa

 

1. Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare ;

4. Hotărârea Guvernului nr. 1609/2009, privind înfiinţarea camerelor agricole judeţene, prin reorganizarea oficiilor/centrelor de consultanţă agricolă judeţene, aflate în subordinea Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă ;

5. Legea nr. 566/2004 – Legea cooperaţiei agricole, cu modificările şi completările ulterioare;

6. Ordinul nr. 694/2008, privind condiţiile de recunoaştere a organizaţiilor de producători şi a grupurilor de producători recunoscute preliminar în sectorul fructe şi legume, precum şi modul de accesare a sprijinului financiar de către acestea, cu modificările şi completările ulterioare ;

7. Structura serviciilor specifice şi a tarifelor prin care se constituie veniturile proprii ale C.A.J. Ialomiţa ;

8. Fonduri de finanţare europene : F.E.A.D.R. – Axele prioritare ;

9. Ghidul solicitantului – pentru măsurile : 112 – Instalarea tinerilor fermieri ; 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă şi 121 – Modernizarea exploataţiilor agricole: pagina de internet www.apdrp.ro şi www.madr.ro.;

10. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu completările şi modificările ulterioare.

11. Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;

12. Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, republicată.

 

Dosarul de concurs va conţine în mod obligatoriu:

-formular de înscriere ;

-copia actului de identitate ;

-copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări ;

-copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

-cazier judiciar;

-adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

-declaraţia pe proprie răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

-declaraţia pe proprie răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani, unde este cazul.

-declaraţia pe proprie răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legatura cu serviciul, care impiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

 

categoria articolului 

concursuri, 2013