Concurs pentru ocuparea postului de manager la Muzeul Agriculturii Slobozia

 

02.06.2011

A N U N Ţ
Consiliul Judeţean Ialomiţa organizează concurs de proiecte de management pentru ocuparea postului de manager la Muzeul Agriculturii Slobozia

 

Concursul de proiecte de management se desfăşoară conform calendarului din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management.

Mapa de concurs şi Proiectul de management (în format electronic şi pe suport de hârtie) se depun pâna la data de 24 iunie 2011, la Consiliul Judeţean Ialomiţa, Compartimentul Resurse Umane.

Condiţiile de participare la concurs:

a) are cetăţenie română;

b) are capacitate deplină de exerciţiu;

c) întruneşte condiţiile:

• de studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

• de pregătire culturală:experienţă profesională în domeniul cultural;

• de experienţă managerială:minimum 4 ani vechime în funcţie de conducere;

• alte condiţii solicitate de autoritate:pregătire şi experienţă în implementarea proiectelor europene cu finanţare nerambursabilă.

d) nu deţine o funcţie de conducere la o altă instituţie din România

 

Bibliografia de concurs:

 

1.Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 din 25.11.2008 privind managementul instituţiilor de cultură, publicată în M.O. nr.817 din 05.12.2008, cu modificările şi completările aduse de Legea nr. 269 din 7 iulie 2009;

2.Hotărârea de Guvern nr.1301/2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, modelului-cadru al caietului de obiective, modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, pentru instituţiile publice de cultură, publicată în M.O. nr. 828 din 2 decembrie 2009;

3. Legea nr. 311/2003, republicată, muzeelor şi colecţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare publicată în M.O. nr. 927 din 15 noiembrie 2006;

4. Legea nr. 53/2003 - CODUL MUNCII, republicată, publicată în M.O. nr. 345 din 18 mai 2011;

5. Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, publicată în M.O. nr. 618 din 18.07.2006, cu modificările şi completările ulterioare;

6. Legea 215/2001 republicată, a administraţiei publice locale, publicată în M.O. nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare;

7. Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice publicată în M.O. nr.877 din 28.12.2010.

 

Conţinutul mapelor de concurs:

 

1. Cerere de participare la concursul de proiecte de management;

2. Carte de identitate/buletin de identitate în original si copie;

3. Curriculum vitae;

4. Diplomele de studii superioare, în original şi copie;

5. Carte de muncă şi alte documente justificative din care să rezulte vechimea în specialitate şi în funcţia de conducere ( în original si copie);

6. Declaraţie pe propria raspundere că nu deţine o funcţie de conducere la o altă instituţie din România;

7. Cazier judiciar;

8. Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

9. Documente care să ateste pregătirea şi experienţa în implementarea proiectelor europene cu finanţare nerambursabilă;

10.Proiectul de management, care trebuie întocmit şi structurat conform cerinţelor din Caietul de obiective.

Proiectul de management va fi elaborat de candidaţi, fără a fi personalizat, fără a avea semnături şi fără a conţine indicii privind identitatea autorului, cu respectarea cerinţelor din caietul de obiective şi a prevederilor legislaţiei indicate în bibliografie.

Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management şi Caietul de obiective, sunt publicate pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Ialomiţa www.cicnet.ro  şi a Muzeului Agriculturii Slobozia www.muzeulagriculturii.ro.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Consiliul Judeţean Ialomiţa, Compartimentul Resurse Umane, Piaţa Revoluţiei, nr. 1, et. II, cam 34 sau la telefon 0243230200 int. 234.

 

REGULAMENT 
de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de director-manager al Muzeului Agriculturii Slobozia

 

CAIET DE OBIECTIVE
pentru concursul de proiecte de management organizat pentru Muzeul Agriculturii Slobozia

 

categorie 

concursuri