Concurs de promovare

ANUNŢ

  

Consiliul Judeţean Ialomiţa cu sediul în Piaţa Revoluţiei nr. 1, Slobozia, organizează concurs de promovare în grad profesional, în data de 18.12.2012, ora 10.

Programul concursului este următorul :

Data concursului

18.12.2012

Perioada în  care se depun dosarele de înscriere

16.11-05.12.2012

Autoritatea la care se depun dosarele de înscriere

Consiliul Judeţean Ialomiţa

Selectarea dosarelor

06-12.12.2012 Consiliul Judeţean Ialomiţa

Proba scrisă

18.12.2012 ora 10.00 Consiliul Judeţean Ialomiţa

Interviu

20.12.2012 ora 12.00 Consiliul Judeţean Ialomiţa

 

Dosarul de concurs va contine in mod obligatoriu:

-formular de înscriere ;

- copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţă eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

- copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani.

 

Bibliografia
necesară în vederea susținerii concursului de promovare în grad profesional în cadrul

Direcţiei Coordonare Organizare este alcătuită din următoarele documente și acte normative, cu modificările și completările lor ulterioare:

 

1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici;

2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;

3. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale;

4. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţie publică;

5. Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali;

6. Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnitatilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea coruptiei ( Titlul IV);

7. Regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului de spacialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa (Capitolul III);

8. Regulamentul de organizare şi a Consiliului Judeţean Ialomiţa;

9. Legea nr. 199/2007 privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice;

10. Legea nr. 183/2006 privind utilizarea codificării standardizate a setului de caractere în documentele în formă electronică.
 

Bibliografia
necesară în vederea susținerii concursului de promovare în grad profesional în cadrul Direcţiei Buget Finanţe este alcătuită din următoarele documente și acte normative, cu modificările și completările lor ulterioare:

 

1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici;

2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;

3. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale;

4. Legea nr. 82/1991 a contabilităţii;

5. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;

6. OMFP 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice;

7. OMFP 1954/2005 pentru aprobarea clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice.

 

 

 

categorie 

concursuri, 2012