Concurs de promovare în grad profesional - 21.12.2011

ANUNŢ

Consiliul Judeţean Ialomiţa cu sediul în Piaţa Revoluţiei nr. 1, Slobozia, organizează concurs de promovare în grad profesional, în data de 21.12.2011, ora 10.

Progranul concursului este următorul :

Data concursului 21.12.2011
Perioada în  care se depun dosarele de înscriere 22.11-11.12.2011
Autoritatea la care se depun dosarele de înscriere Consiliul Judeţean Ialomiţa
Selectarea dosarelor 12-16.12.2011 Consiliul Judeţean Ialomiţa
Proba scrisă

21.12.2011 ora 10.00 Consiliul Judeţean Ialomiţa

Interviu

23.12.2011 ora 12.00 Consiliul Judeţean Ialomiţa

 

Dosarul de concurs va contine in mod obligatoriu:

- formular de inscriere ;

- copie de pe carnetul de muncă şi adeverinţă eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

- copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani.

 

 

BIBLIOGRAFIE

pentru concursul de promovare în gradul profesional

in cadrul Direcţiei Coordonare Organizare

 

1.     Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 2.     Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

 3.     Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 4.     Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

 5.     Legea nr. 52/ 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

 6.     Regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa.

 

 

BIBLIOGRAFIE

pentru concursul de promovare în gradul profesional

în cadrul Direcţiei Buget Finanţe

 

Serviciul Buget Contabilitate, Programare şi  Urmărire Venituri

         

1.    Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

2.     Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

3.     Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4.     Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

5.     Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

6.    Ordinul nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;

7.    Ordinul nr. 1.952/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea execuţiei bugetare a anului 2005, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 Compartiment Resurse Umane

 

1.     Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

2.     Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

3.     Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4.     Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

5.     Hotărârea Guvernului nr. 1.066 /2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcţionarilor publici.

 

 

BIBLIOGRAFIE

pentru concursul de promovare în gradul profesional

in cadrul Direcţiei Urbanism, Amenajrea Teritoriului şi Lucrări Publice

 

 

 Compartiment Urbanism

 

1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

3. Legea nr. 50 / 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Norme metodologice  de aplicare a Legii nr. 50/ 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

5. Legea nr. 350 / 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu modificările şi completările ulterioare;

6. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 7/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul.

  

Compartiment Infrastructură Mediu

 

1.Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

2.Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

3.Ordonanţa de Urgenţă  195/2005 privind protecţia mediului cu modificările şi completările ulterioare;

4.Ordonanţa de Urgenţă  78/2000 privind regimul deşeurilor cu modificările şi completările ulterioare;

5.Ordonanţa de Urgenţă 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice  cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

BIBLIOGRAFIE

pentru concursul de promovare în gradul profesional în

cadrul Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu

 

 

-Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

-Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-Ordonanţa de urgenţă nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;

-Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;

-Ordonanţa de urgenţă nr. 34 din 19 aprilie 2006 (*actualizată*)

privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;

- Hotărârea Guvernului nr. 925 din 19 iulie 2006 (*actualizată*)

pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publica din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;

-Ordonanţa de urgenţă nr. 30 din 12 aprilie 2006 (*actualizată*) privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii**);

- Norme din 21 septembrie 2011de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;

-Hotărârea Guvernului nr. 801 din 4 august 2011pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 525/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice;

- Ordin nr. 302 din 1 iunie 2011privind aprobarea formularelor standard ale Procesului-verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor şi Raportului procedurii, aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;

EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA PENTRU REGLEMENTAREA SI MONITORIZAREA

                    ACHIZITIILOR PUBLICE

    

- Ordin nr. 509 din 14 septembrie 2011privind formularea criteriilor de calificare şi selecţie;

EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA PENTRU REGLEMENTAREA SI MONITORIZAREA

                    ACHIZITIILOR PUBLICE

 

- Ordin nr. 313 din 29 iunie 2011cu privire la interpretarea anumitor dispozitii privind procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;

EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA PENTRU REGLEMENTAREA SI MONITORIZAREA

                    ACHIZITIILOR PUBLICE

 

- Ordin nr. 314 din 12 octombrie 2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta

EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA PENTRU REGLEMENTAREA SI MONITORIZAREA

                    ACHIZITIILOR PUBLICE

 

- Ordin nr. 51 din 13 martie 2009 privind accelerarea procedurilor de licitatie restransa si negociere cu publicare prealabila a unui anunt de participare

EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA PENTRU REGLEMENTAREA SI MONITORIZAREA

                    ACHIZITIILOR PUBLICE

 

-Hotărârea Guvernului nr. 1.660 din 22 noiembrie 2006pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice dinOrdonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

EMITENT:     GUVERNUL

 

categorie 

concursuri