Consultări pentru bugetul 2014

Comunicate, 2014

Aplicând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 356/ 2013 a bugetului de stat pe anul 2014, conducerea operativă și executivă a Consiliului Județean Ialomița și conducerea Administrației Județene a Finanțelor Publice Ialomița au organizat în ziua de 9.01.2014, la Centrul Cultural „Ionel Perlea” din Slobozia, o consultare a primarilor din unitățile administrativ-teritoriale din județul Ialomița, a cărei tematică a vizat repartițiile bugetare din sume de echilibrare pe anul 2014 pentru comunele, orașele și municipiile din județ, clarificarea și aprofundarea noutăților din finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul acestora și a relațiilor financiare dintre administrația centrală și cea locală, asigurarea transparenței și a maximei responsabilități în gestionarea resurselor bugetare.

Conform Legii bugetului de stat pe anul 2014, Ialomița are repartizate următoarele sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată: 22.604 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului, 148.693 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor și muncipiilor din județ, 4.494 mii lei pentru drumurile județene și comunale și 34.188 mii lei pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2014.

Dezbaterile care au avut loc au relevat destinația finanțărilor din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, necesitatea ca aceste sume să fie completate cu resursele identificate în bugetele locale, obligațiile ordonatorilor principali de credite ai acestor bugete privind asigurarea resurselor de finanțare a unităților administrativ-teritoriale, a prioritizării acțiunilor și activităților ce trebuie finanțate, conform normelor și criteriilor legale de alocare. S-a insistat pe înțelegerea stricteții reglementărilor din domeniul bugetar aferent anului 2014, asigurarea transparenței în alocarea resurselor bugetare, a eficienței, eficacității și responsabilității în utilizarea fondurilor pe întregul parcurs al execuției bugetare 2014, pornind de la nevoi real identificate și programe riguros fundamentate.

Chiar și în condițiile restrictive ale unui buget care resimte și preia efectele crizei economice, apreciem că la nivelul tuturor unităților administrativ-teritoriale din județul Ialomița există resurse bugetare ce pot fi mobilizate și care pot asigura funcționarea administrației publice județene și locale.

 

COMPARTIMENTUL MASS-MEDIA