Legislație

 

ACTE NORMATIVE

care reglementează activitatea Consiliului Judeţean Ialomiţa

 

Acte normative

1

Constituţia României

Monitorul Oficial nr. 767/31 octombrie 2003

2

Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,cu modificările şi completările ulterioare

Monitorul Oficial nr. 123 din 20 februarie 2007

3

Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare

Monitorul Oficial nr. 912 din 7 octombrie 2004

4

Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare

Monitorul Oficial nr. 279 din 21 aprilie 2004

5

Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice

Monitorul Oficial nr. 1.105 din 26 noiembrie 2004

6

Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată

Monitorul Oficial nr. 525 din 23 februarie 2004

7

Legea-cadru a descentralizării nr.195/2006

Monitorul Oficial nr. 453 din 25 mai 2006

8

Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor, administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Monitorul Oficial al nr. 333 din 17 mai 2007

9

Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Monitorul Oficial nr.365 din 29 mai 2007

10

Hotărârea Guvernului nr. 1.353 din 27 decembrie 2001 privind atestarea domeniului public al judetului Ialomita, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Ialomita, cu modificările şi completările ulterioare

 

Monitorul Oficial nr.205 din 26 martie 2002

 

DIRECŢIA COORDONARE ORGANIZARE

1

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare

Monitorul Oficial nr. 663 din 23 octombrie 2001

2

Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică

Monitorul Oficial nr.70 din 3 februarie 2003

3

Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Monitorul Oficial nr. 260 din 21 aprilie 2010

4

Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare

Monitorul Oficial nr. 1.154 din 7 decembrie 2004

5

Legea nr. 500/2004 privind folosirea limbii române în locuri, relaţii şi instituţii publice

Monitorul Oficial nr. 1.067 din 02 august 2007

6

Legea 115/1996 pentru declararea şi controlul averilor demnitarilor, magistraţilor, a unor persoane cu funcţii de conducere şi control şi a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare

Monitorul Oficial nr. 263 din 28 octombrie 1996

7

Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului cu modificările şi completările ulterioare

Monitorul Oficial nr. 84 din 24 februarie 2000

8

Hotărârea Guvernului nr.457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare si de gestionare a instrumentelor structurale

Monitorul Oficial nr. 364 din 13 mai 2008

9

Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002

Monitorul Oficial nr. 84 din 1 februarie 2002

10

Ordonanţa Guvernului nr. 75/2003 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de editare a monitoarelor oficiale ale unităţilor administrativ teritoriale, aprobată prin Legea nr. 534/2003

Monitorul Oficial nr. 619 din 30 august 2003

11

Hotărârea Guvernului nr. 1344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină, cu modificările şi completările ulterioare

Monitorul Oficial nr.768 din 13 noiembrie 2007

12

Hotărârea Guvernului nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul, modificată prin H.G. nr. 1487/2005

Monitorul Oficial nr. 1009 din 2 noiembrie 2004 Monitorul Oficial nr. 1112 din 9 decembrie 2005

13

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securităţii

Monitorul Oficial nr. 182 din 10 martie 2008

14

Hotărârea Guvernului nr. 1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului

Monitorul Oficial nr. 872 din 24 sept 2004

15

Hotărârea Guvernului nr. 25/2003 privind stabilirea metodologiei de elaborare, reproducere şi folosire a stemelor judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor

Monitorul Oficial nr.64 din 02 februarie 2003

16

Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată

Monitorul Oficial nr.938 din 20 noiembrie 2006

17

Ordonanţa Guvernului nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările şi completările ulterioare

Monitorul Oficial nr.646 din 30 august 2002

18

Legea nr.96/2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 53/2002 privind Statutul-cadru al unităţii administrativ-teritoriale

Monitorul Oficial nr.195 din 26 martie 2003

19

Legea 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a Reţeaua de localităţi, cu modificările şi completările ulterioare

Monitorul Oficial nr.408 din 24 iulie 2001

20

Legea nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Monitorul Oficial nr. 535 din 3 august 2009

21

Hotărârea Guvernului nr.600/2009 privind stabilirea beneficiarilor de ajutoare alimentare care provin din stocurile de interventie comunitare destinate categoriilor de persoane cele mai defavorizate din Romania si atributiile institutiilor implicate in planul european

Monitorul Oficial nr. 373 din 3 iunie 2009

22

Ordonanţa de urgenţă nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora

 

Monitorul Oficial nr. 461 din 30 iunie 2011

23

Hotărârea Guvernului nr. 855 din 13 august 2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru si a statutului-cadru ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice

 

Monitorul Oficial nr. 627 din 28 august 2011

24

Legea nr. 571 din 14 decembrie 2004 privind protectia personalului din autoritatile publice, institutiile publice si din alte unitati care semnaleaza incalcari ale legii

 

Monitorul Oficial nr. 1214 din 17 decembrie 2004

25

Ordonanţa Guvernului nr. 137 din 31 august 2000 republicată, privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare

 

Monitorul Oficial nr. 994 din 8 februarie 2007

26

Hotărârea Guvernului nr. 1.157 din 21 noiembrie 2001 pentru aprobarea Normelor privind arborarea drapelului Romaniei, intonarea imnului national si folosirea sigiliilor cu stema Romaniei

 

Monitorul Oficial nr. 776 din 5 decembrie 2001

27

Legea nr. 109 din 25 aprilie 2007 privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice

Monitorul Oficial nr. 300 din 5 mai 2007

28

Legea nr. 287 din 17 iulie 2009, republicata, privind Codul civil

Monitorul Oficial nr. 505 din 15 iulie 2011

29

Legea nr. 334 din 31 mai 2002 , republicata, legea bibliotecilor

Monitorul Oficial nr. 1325 din 11 februarie 2005

30

Legea nr. 60 din 23 septembrie 1991, republicata, privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice

Monitorul Oficial nr. 888 din 29 septembrie 2004

31

Hotărârea Guvernului nr. 1.361 din 27 septembrie 2006 privind continutul instrumentului de prezentare si motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobarii Guvernului

Monitorul Oficial nr. 843 din 12 octombrie 2006

32

Legea nr. 311 din 8 iulie 2003, republicata, muzeelor si a colectiilor publice

Monitorul Oficial nr. 927 din 15 noiembrie 2006

33

Legea nr. 183 din 16 mai 2006 privind utilizarea codificarii standardizate a setului de caractere in documentele in forma electronica

Monitorul Oficial nr. 443 din 23 mai 2006

34

Legea nr. 62 din 10 mai 2011 , republicata, a dialogului social

Monitorul Oficial nr. 625 din 31 august 2012

 

DIRECŢIA BUGET FINANŢE

1

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare

Monitorul Oficial nr. 439din 28 iunie 2007

2

Legea annuală a bugetului de stat

 

3

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică

Monitorul Oficial nr. 439din 28 iunie 2007

4

Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Monitorul Oficial nr. 927 din 23 decembrie 2003

5

Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată

Monitorul Oficial nr454din 18 iunie 2008

6

Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare

Monitorul Oficial nr. 597din 13 august 2002

7

Legea asistenţei sociale nr. 292/2011

Monitorul Oficial nr. 905 din 20 dec 2011

8

Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare

Monitorul Oficial nr. 618din 18 iulie 2006

9

Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Monitorul Oficial nr. 941din 29 decembrie 2003Monitorul Oficial nr. 513din 31 iulie 2007

10

Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001, privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare

Monitorul Oficial nr. 542din 1 septembrie 2001

11

Ordonanţa Guvernului nr. 80/2003 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene, precum şi ale primarilor şi viceprimarilor, aprobată prin Legea nr. 578/2003

Monitorul Oficial nr. 619din 30 august 2003

12

Legea cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice

 

Monitorul Oficial nr. 877 din 28 dec 2010

13

Hotărârea Guvernului nr611/2008 privind organizarea, dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare

Monitorul Oficial nr.530din 14 iulie 2008

14

Hotărârea Guvernului nr. 1344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină, cu modificările şi completările ulterioare

Monitorul Oficial nr.768din 13 noiembrie 2007

15

Hotărârea Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare, republicată şi modificată

Monitorul Oficial nr. 118din 13 iunie 1995

16

Hotărârea Guvernului nr. 1470/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare

Monitorul Oficial nr. 870din 19 decembrie 2007

17

Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Monitorul Oficial nr. 112din 6 februarie 2004

18

Hotărârea Guvernului nr.841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, modificată prin Hotărârea nr.411/2005

Monitorul Oficial nr.253din 07 noiembrie 1995Monitorul Oficial nr.424din 19 mai 2005

19

Hotărârea Guvernului nr. 1.860 din 21 decembrie 2006

privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului

Monitorul Oficial nr.1046 29 decembrie 2006

20

Hotărârea Guvernului nr. 1.225 din 14 decembrie 2011 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata

 

Monitorul Oficial nr.922 din 27 decembrie 2011

21

Hotărârea Guvernului nr. 2.139 din 30 noiembrie 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe

 

Monitorul Oficial nr.46 din 13 ianuarie 2005

22

Ordinul nr. 522 din 16 aprilie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv

Monitorul Oficial nr.320 din 13 mai 2003

23

Hotărârea Guvernului nr. 264 din 13 martie 2003, republicata, privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plati in avans din fonduri publice

Monitorul Oficial nr.109 din 5 februarie 2004

24

Ordinul nr. 946 din 4 iulie 2005 , republicat, pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzand standardele de control intern/managerial la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial

Monitorul Oficial nr.469 din 5 iulie 2011

 

DIRECŢIA ACHIZIŢII ŞI PATRIMONIU

1

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările ulterioare

Monitorul Oficial nr569 din 30 iunie 2006

2

Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare

Monitorul Oficial nr. 448 din 24 noiembrie 1998

3

Legea fondului funciar nr. 18/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Monitorul Oficial nr. 1din 5 ianuarie 1998

4

Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare

Monitorul Oficial nr. 653 din 22 iulie 2005

5

Legea nr. 10/2001privind regimul juridic al unor 5ommemor preluate în mod abuziv în perioada 6-martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată,cu modificările şi completările ulterioare

Monitorul Oficial nr. 798 din 02 septembrie 2005

6

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare

Monitorul Oficial nr. 418 din 15 mai 2006

7

Hotărârea Guvernului nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice ăi a contractelor de concesiune de servicii,cu modificările şi completări.

Monitorul Oficial nr. 625 din 20 iunie 2006

8

Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată

Monitorul Oficial nr.938 din 20 noiembrie 2006

9

Legea nr. 333 din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

Monitorul Oficial nr.525 din 22 iulie 2003

10

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 24 din 24 martie 2010 privind implementarea programului de incurajare a consumului de fructe in scoli

 

Monitorul Oficial nr.204 din 31 martie 2010

11

Ordonanţa Guvernului nr. 112 din 31 august 2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor 6ommemorative6-teritoriale

 

Monitorul Oficial nr.425 din 1 septembrie 2000

12

Legea nr. 33 din 27 mai 1994, republicata, privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica

 

Monitorul Oficial nr.472 din 5 iulie 2011

13

Legea nr. 132 din 15 iulie 1997 privind rechizitiile de bunuri si prestarile de servicii in interes public

Monitorul Oficial nr.161 din 18 iulie 1997

14

Ordinul nr. 3.471 din 25 noiembrie 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate in 6ommemorati institutiilor publice

Monitorul Oficial nr.835 din 11 decembrie 2008

15

Legea nr. 2 din 16 februarie 1968, republicata, privind organizarea teritoriului Republicii Socialiste Romania

Monitorul Oficial nr.163-165 din 20 decembrie 1968

16

Legea nr. 255 din 14 decembrie 2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local

 

Monitorul Oficial nr.853 din 20 decembrie 2010

17

Legea nr. 379 din 30 septembrie 2003 privind regimul mormintelor si operelor comemorative de razboi

Monitorul Oficial nr.700 din 70 octombrie 2003

18

Ordinul nr. 302 din 1 iunie 2011 privind aprobarea formularelor standard ale Procesului-verbal al sedintei de deschidere a ofertelor si Raportului procedurii, aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

Monitorul Oficial nr.415 din 14 iunie 2011

 


 

DATU şi DISP

1

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Monitorul Oficial nr. 163 din 7 august 1991 Monitorul Oficial nr. 933 din 13 octombrie 2004

2

Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările ţi completările ulterioare

Monitorul Oficial nr. 373 din 10 iulie 2001

3

Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată

Monitorul Oficial nr. 554 din 22 iulie 2004

4

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite, cu modificările şi completările ulterioare

Monitorul Oficial nr. 291 din 25 aprilie 2003

5

Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, republicată, completată şi modificată

Monitorul Oficial nr. 221 din 29 august 1997 Monitorul Oficial nr. 237 din 29 iunie 1998

6

Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată şi modificată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare

Monitorul Oficial nr. 410 din 25 iulie 2001

7

Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată

Monitorul Oficial nr. 856 din 27 noiembrie 2002

8

Ordinul nr.1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare

Monitorul Oficial nr.825 din 13 septembrie 2005

9

Legea nr.51/2006 serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare

Monitorul Oficial nr.254 din 21 martie 2006

10

Legea nr. 259 din 14 decembrie 2010 sigurantei digurilor

Monitorul Oficial nr.857 din 21 decembrie 2010

11

Hotărârea Guvernului nr. 1.394 din 28 decembrie 2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investitii finantate din fonduri publice din domeniul infrastructurii de transport

Monitorul Oficial nr.85 din 2 februarie 2011

 

 

categoria articolului 

informații de interes public