Regulament de organizare și funcționare

 
Regulament de organizare și funcționare - anexa la HCJI nr. 60 din 27.04.2017

 

                                                     

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL APARATULUI DE SPECIALITATE  AL CONSILIULUI JUDEŢEAN IALOMIŢA

 

CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

Art.1(1) În vederea îndeplinirii atribuţiilor și responsabilităților ce-i revin ca autoritate a administraţiei publice locale, stabilite prin Constituţia României, legi, hotărâri şi ordonanţe ale Guvernului, alte acte normative, precum şi prin hotărârile Consiliului Judeţean Ialomiţa sau dispoziţii ale Preşedintelui, Consiliul Judeţean Ialomiţa dispune de un aparat  de  specialitate.

 (2)  Organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa se desfăşoară în conformitate cu  prevederile legale în materie şi cu prevederile prezentului Regulament.

Art.2 Aparatul de specialitate este organizat ca structură funcţională permanentă, fără personalitate juridică şi capacitate decizională şi are ca atribuţii principale executarea de fapte tehnico-materiale şi acte care prin ele însele nu produc efecte juridice, ci fundamentează din punct de vedere al legalităţii, necesităţii, oportunităţii, eficienţei şi/sau eficacităţii adoptarea sau emiterea actelor administrative normative sau individuale de către Consiliul Judeţean Ialomiţa şi Preşedintele acestuia, precum şi încheierea de acte juridice în numele judeţului Ialomiţa sau al Consiliului Judeţean Ialomiţa.

Art.3 Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, denumit în continuare Regulament, reprezintă ansamblul normelor juridice care reglementează atribuţiile şi responsabilităţile generale ale acestuia, principiile, competenţele şi relaţiile funcţionale care stau la baza organizării şi funcţionării sale, precum şi atribuţiile, competenţele şi responsabilităţile specifice fiecărei structuri organizatorice, care să asigure exercitarea la nivel optim a atribuţiilor ce revin administraţiei publice locale constituită la nivel judeţean.

Art.4(1) Aparatul de specialitate este subordonat Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa, care răspunde de buna funcţionare a acestuia şi asigură conducerea, coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii desfăşurate.

(2) Coordonarea şi îndrumarea unor structuri organizatorice funcţionale din cadrul aparatului de specialitate, pot fi delegate, prin dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa, vicepreşedinţilor consiliului judeţean, administratorului public, secretarului judeţului Ialomiţa sau altor persoane, în condiţiile legii.

(3) Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa are competenţa de a da sarcini şi dispoziţii direcţiilor coordonate de vicepreşedinţi, administratorul public şi secretarul judeţului Ialomiţa.

Art.5 În organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa se aplică şi se respectă  următoarele principii:

a) principiul legalităţii, conform căruia aparatul de specialitate trebuie să asigure respectarea legii, iar compartimentele şi personalul au obligaţia să acţioneze pentru realizarea atribuţiilor ce le revin potrivit competenţelor legale, depăşirea lor ducând la angajarea răspunderii juridice;

 

    b) principiul celerităţii şi al eficienţei, potrivit căruia acţiunea administrativă trebuie să intervină la momentul oportun, să diversifice metodele de investigaţie şi de analiză a situaţiei pentru ca intervenţiile corective să conducă la rezolvarea efectivă a problemelor, să fie orientată explicit spre finalitate,  să pună în valoare potenţialităţile interne, să aibă o  reacţie promptă la solicitările noi şi să asigure o gestiune eficientă a mecanismelor de guvernare locală;

c) principiul îmbunătăţirii permanente a calităţii serviciului public, potrivit căruia  aparatul de specialitate trebuie să asigure servicii accesibile, moderne şi la standarde de performanţă pentru cetăţeni, să evalueze permanent impactul şi performanţele atinse, pentru a creşte şi diversifica numărul şi tipul serviciilor, a raţionaliza şi simplifica procedurile administrative, a perfecţiona procedurile de lucru şi a generaliza practicile de succes, compatibile cu normele europene;

d) principiul responsabilităţii şi atitudinii participative a personalului, conform căruia  funcţionarii publici şi personalul contractual, indiferent de nivelul ierarhic al funcţiei sau postului pe care se află, sunt răspunzători pentru modul de îndeplinire a îndatoririlor de serviciu şi sunt responsabilizaţi cu atribuţii precis determinate prin fişa postului, promovează metode active de relaţionare şi de perfecţionare a muncii în echipă, înţeleg rolul pe care îl au sau îl pot avea în diversificarea serviciilor, creşterea performanţei profesionale şi eficientizarea activităţii şi  funcţionalităţii autorităţii publice;

e) principiul conducerii ierarhice şi al evitării subrogării de competenţă, potrivit căruia personalul cu atribuţii de conducere are dreptul şi responsabilitatea de a dispune, corelativ cu obligaţia subordonatului de a executa dispoziţiile primite, dar şi faptul că superiorul ierarhic nu se va substitui în atribuţiile subordonatului, decât în caz de deficienţă gravă;

f) principiul suplinirii în serviciu, în caz de necesitate, conform căruia funcţionarii din cadrul unui compartiment funcţional, sau după caz, din cadrul compartimentelor ce fac parte din aceeaşi direcţie, trebuie să fie capabili să preia activitatea colegilor temporar indisponibili şi să asigure  eficienţă şi rigoare în funcţionarea aparatului de specialitate şi a entităţii publice;

g) principiul asigurării continuităţii serviciului public, conform căruia aparatul de specialitate trebuie să funcţioneze conform unor programe de lucru adaptate cerinţelor continuităţii vieţii sociale, pe întreaga durată a anului, fără perioade de întrerupere, cu excepţiile legal reglementate;

 h) principiul transparenţei administrative, potrivit căruia trebuie asigurată respectarea normelor privind liberul acces la informaţiile de intres public, transparenţa în activitatea decizională, consultarea şi implicarea cetăţenilor şi a structurilor asociative ale acestora la luarea deciziilor administrative.

Art.6(1) La nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa sunt două tipuri de competenţe:

a) competenţa profesională, care reprezintă totalitatea cunoştinţelor şi deprinderilor necesare pentru exercitarea unei funcţii în cadrul direcţiilor, serviciilor şi compartimentelor aparatului de specialitate şi unul din criteriile esenţiale avute în vedere la încadrarea şi promovarea funcţionarilor publici şi personalului contractual;

b) competenţa de serviciu, definită ca abilitarea şi, totodată, obligaţia ce revine unui compartiment funcţional sau functionar public, de a realiza o anumită activitate/acţiune precis stabilită pentru îndeplinirea obiectivelor entităţii publice, respectându-se echilibrul dintre exigenţele acţiunii şi resursele alocate, precum şi o încărcătură de muncă uniformă pe compartimente şi funcţionari publici sau personal contractual.

(2) Atribuţiile de serviciu ale compartimentelor funcţionale se stabilesc prin prezentul Regulament, în capitolele ce privesc organizarea direcţiilor, serviciilor şi compartimentelor aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa.

 Art.7(1) Aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa este organizat pe domenii de activitate şi următoarele structuri funcţionale, în concordanță cu Organigrama aprobată:

 1. direcţia, condusă de un director executiv/arhitect-șef sau, în lipsa acestuia, de un director executiv adjunct,
 2. serviciul, condus de un şef de serviciu,
 3. compartimentul, coordonat de un funcţionar public din cadrul acestuia, prin menţionarea unei asemenea atribuţii în fişa postului.

(2) Organizarea direcţiilor, serviciilor şi compartimentelor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa este reprezentată grafic prin organigramă,  care exprimă modul de structurare a resurselor umane pe compartimente funcţionale şi principalele relaţii ierarhice, în funcţie de cerinţele legale privind numărul minim de posturi de execuţie.

(3) Denumirea structurilor funcţionale trebuie să reflecte sintetic principalele atribuţii pe care le exercită.

(4) Organigrama, numărul de personal, precum şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate se aprobă și se pot modifica, ori de câte ori este necesar, la propunerea Preşedintelui, prin hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa, în cazul apariţiei unor acte normative care stabilesc atribuţii noi pentru autoritatea publică, în funcţie de volumul şi complexitatea atribuţiilor, competenţelor şi responsabilităţilor legale ce trebuie îndeplinte în plan deliberativ şi/sau executiv, precum şi de limitele alocaţiilor bugetare.

Art.8(1) Aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa este structurat în funcţii publice şi posturi contractuale, iar acestea, la rândul lor, în funcţii de conducere şi de execuţie.

(2) Funcţiile publice de execuţie şi de conducere se stabilesc prin Planul anual de ocupare, ce se aprobă prin hotărâre a Consiliului Judeţean Ialomiţa, în condițiile legii, cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.

Art.9(1) Aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa cuprinde două categorii de personal, după cum urmează:

 1. funcţionari publici cărora le sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr.188/1999 privind  Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, în ceea ce priveşte naşterea, derularea, modificarea şi încetarea relaţiilor de serviciu, drepturile şi obligaţiile, precum şi răspunderii materiale şi disciplinare;
 2. personal contractual, angajat pe bază de contract individual de muncă şi căruia îi sunt aplicabile prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii şi ale Legii nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;

(2) Ambelor categorii de personal din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa li se vor aplica, în mod corespunzător, dispoziţiile prezentului Regulament.

(3) Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa angajează, sancţionează, modifică raportul de serviciu sau de muncă şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii, personalul din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa.

(4) Funcţionarii din aparatul de specialitate se bucură de stabilitate în funcţie, conform legii.

Art.10(1) Personalul aparatului de specialitate îşi desfăşoară activitatea în limitele legii şi cu respectarea atribuţiilor stabilite în fişa postului pe care îl ocupă.

(2) Fişa postului trebuie să fie clară, concisă, explicită şi lipsită de echivocuri în ceea ce priveşte atribuţiile, competenţele, responsabilităţile şi relaţiile funcţionale stabilite.

(3) Fişa fiecărui post este întocmită de conducătorul compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea titularul postului, avizată de superiorul ierarhic conducătorului compartimentului şi aprobată de Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa. După aprobare, un exemplar al fişei postului va fi înmânată, sub semnătură, persoanei care ocupă postul respectiv, un exemplar va rămâne la şeful structurii organizatorice în care este prevăzut postul, iar al treilea exemplar se păstrează la Compartimentul Resurse Umane. 

(4) Fişa postului se poate modifica ori de câte ori este necesar, în cazul apariţiei unor acte normative care stabilesc atribuţii noi pentru autoritatea publică, precum şi în cazul adoptării unor hotărâri ale Consiliului Judeţean Ialomiţa, emiterii unor dispoziţii de către Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, care stabilesc atribuţii noi, suplimentare sau redistribuite, specifice postului, respectându-se aceeaşi procedură ca şi în cazul întocmirii iniţiale a acesteia.

(5) Personalul din cadrul aparatului de specialitate participă, în vederea îmbunătățirii activiății specifice, la cursuri de perfecționare profesională, seminarii, simpozioane, conferințe și alte asemenea evenimente.

 Art.11(1) Relaţiile funcţionale din cadrul aparatului de specialitate sunt de 3 tipuri :

a) relaţii ierarhice, care sunt acele relaţii ce se stabilesc în timpul serviciului între personalul de execuţie şi personalul de conducere direct, iar, în continuare, din aproape în aproape, pe scară ierarhică, până la Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, respectându-se regula că un subordonat nu trebuie să aibă decât un singur şef şi are obligatia să-i execute dispoziţiile date. Un funcţionar public de conducere poate apela la un funcţionar public de rang inferior, care nu-i este subordonat, numai după informarea şi obţinerea acordului de la şeful ierarhic direct al celui solicitat;

b) relaţii de colaborare sunt relaţiile care se stabilesc între funcţionarii publici/personalul contractual pentru realizarea în comun de activităţi/acţiuni care să ducă la îndeplinirea unor obiective clar determinate, prin schimbul liber de opinii şi existenţa unui coordonator, cu o competenţă reală, recunoscută şi capabil să integreze eforturile celor care colaborează în vederea atingerii obiectivului;

c) relaţii colegiale sunt acele relaţii neformale dintre personalul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, care trebuie să respecte două condiţii: să nu dăuneze serviciului şi să nu contravină prevederilor legale şi ale prezentului Regulament.

(2) Preşedintele, vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Ialomiţa, administratorul public şi secretarul judeţului Ialomiţa sunt titularii drepturilor şi obligaţiilor de putere ierarhică pentru compartimentele funcţionale pe care le coordonează potrivit organigramei, iar directorii executivi, directorii executivi adjuncți și şefii de serviciu au autoritate deplină asupra funcţionarilor direct subordonaţi şi răspund pentru realizarea tuturor atribuţiilor ce revin compartimentului funcţional pe care îl conduc, fără ca această prevedere să excludă răspunderea directă a funcţionarilor din subordine.

(3) Relaţiile dintre personalul cu funcţii de conducere şi personalul cu funcţii de execuţie se bazează pe respect reciproc, fiind interzisă jignirea, discriminarea de orice natură şi  hărţuirea.

 (4) Pentru punerea în executare a sarcinilor de serviciu, personalul cu funcţii de conducere poate emite “note de serviciu” cu sarcini individuale sau colective. Nerespectarea “notelor de serviciu” constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit legii.

 (5) Fluxul informaţional şi circuitul documentelor în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa se realizează pe bază de condică de expediere internă, prin grija directorilor executivi, directorilor executivi adjuncţi şi şefilor de servicii. Aceştia au obligaţia să coordoneze şi să urmărească rezolvarea lucrărilor repartizate în termenul dispus de conducere, sau în lipsa acestuia, în termenul prevăzut de lege.

Art.12 Coordonarea şi legătura între structurile funcţionale se realizează prin personalul cu atribuţii de conducere, iar cele care privesc relaţiile cu Guvernul, ministerele, celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale, Instituţia Prefectului-județul Ialomiţa, parlamentarii judeţului Ialomiţa,  precum şi cu alte consilii judeţene, consilii locale şi structuri asociative din administraţia publică locală se realizează numai prin Preşedinte, vicepreşedinţi, administrator public sau secretarul judeţului.

Art.13 În exercitarea atribuţiilor, compartimentele funcţionale colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale, serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte autorităţi centrale care funcţionează în judeţul Ialomiţa, respectiv cu conducerile instituţiilor şi serviciilor publice aflate în subordinea sau sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa sau ale consiliilor locale.

 

CAPITOLUL II

APARATUL DE SPECIALITATE

AL CONSILIULUI JUDEŢEAN IALOMIŢA

SECŢIUNEA I

ATRIBUŢIILE PRINCIPALE ALE APARATULUI DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDEŢEAN IALOMIŢA

            Art.14  În scopul realizării competenţelor ce revin Consiliului Judeţean Ialomiţa, aparatul de specialitate îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii  principale:

            a) aplică şi execută prevederile legale, inclusiv hotărârile adoptate de Consiliul Judeţean Ialomiţa şi dispoziţiile Preşedintelui acestuia;

            b) elaborează proiecte de acte administrative şi alte reglementări specifice autorităţii administraţiei publice judeţene;

         c) asigură întocmirea şi transmiterea în termenele legale a raportului de specialitate al direcţiilor de specialitate pentru proiectele de hotărâre a căror tematică este specifică domeniului acestora;

 1. elaborează studii, prognoze, strategii, programe, rapoarte, referate, analize, sinteze, statistici şi alte documente pe care se fundamentează procesul decizional al autorităţii;
 2. propune şi elaborează acorduri-cadru de cooperare, asociere sau parteneriat cu autorităţi ale administraţiei publice locale şi centrale, cu serviciile publice deconcentrate din judeţ şi cu structuri asociative din administraţia publică şi ale societăţii civile, pentru realizarea de programe, proiecte, activităţi şi acţiuni publice de intres local, judeţean, regional, naţional sau cu participare internaţională, în limita competenţelor legale şi urmăreşte realizarea obiectivelor şi acţiunilor prevăzute în acordurile încheiate;
 3. acordă, la cerere, asistenţă tehnică, juridică, economică și financiară  consilierilor judeţeni şi comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Ialomiţa, consiliilor locale municipale, orăşeneşti şi comunale, primarilor şi secretarilor unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi instituţiilor publice din subordinea sau de sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa;
 4. prezintă anual sau ori de câte ori se solicită rapoarte sau informări asupra activităţii desfăşurate de structurile funcţionale sau pe probleme punctuale;
 5. asigură, împreună cu instituţiile publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa, baza de date pentru întocmirea raportului privind modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii ale Preşedintelui şi de punere în executare a hotărârilor Consiliului Judeţean Ialomița;
 6. desfăşoară activităţi de îndrumare şi control, în condiţiile legii şi ale prezentului Regulament şi exercită consilierea, controlul şi auditul public intern;
 7. asigură gestionarea resurselor umane şi financiare şi utilizarea lor pentru îndeplinirea programelor, proiectelor, activităţilor, acţiunilor şi obiectivelor Consiliului Judeţean Ialomiţa;

       k) elaborează şi/sau dezvoltă sisteme de control managerial, prin întocmirea programului de dezvoltare a sistemelor de control managerial, cu obiective, acţiuni, responsabilităţi, termene şi proceduri, stabilite pe activităţi;

 • elaborarează Strategia și Planul anual al achiziţiilor publice, prin colaborarea tuturor direcţiilor de specialitate;
 •  asigură reprezentarea intereselor Consiliului Judeţean Ialomiţa în raporturile acestuia cu persoane fizice sau juridice de drept public şi privat, din ţară şi străinătate, în limita competenţelor stabilite de Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, precum şi reprezentarea în justiţie;
 • asigură, prin direcţiile de specialitate întocmirea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, inclusiv a Regulamentului de ordine interioară, urmărind şi actualizarea lor, în condiţiile legii;
 • realizează accesul liber la informaţiile de interes public, transparenţa decizională în administraţia publică judeţeană şi participarea activă a cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite ale acestora la decizia administrativă;
 • stabileşte proceduri standard pentru circuitul documentelor şi informaţiilor publice şi propune modalităţi de simplificare şi optimizare a circuitului documentelor şi de reducere a termenelor de rezolvare a corespondenţei;
 • promovează compatibilizarea normelor, structurilor şi practicilor administrative specifice Consiliului Judeţean Ialomiţa cu cele existente în ţările Uniunii Europene;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii încredinţate de Consiliul Judeţean Ialomiţa sau prevăzute de lege şi alte acte normative.

            Art.15(1) Potrivit organigramei aprobată prin Hotărâre a Consiliului Judeţean Ialomiţa, aparatul de specialitate este organizat pe domenii de activitate în care consiliul are competenţe conferite de legea organică şi alte acte normative şi în structuri subordonate direct sau indirect Preşedintelui, astfel :

            a) Administrator Public;

            b) Cabinet Președinte;

            c) Compartimentul Audit Public Intern;

            d) Compartimentul Corp  Control;

            e) Compartimentul Coordonare Societăți, Servicii și Instituții Publice Subordonate;

            f) 5 (cinci) direcţii de specialitate, respectiv:

                        f.1 Direcția Coordonare Organizare

                        f.2 Direcția Achiziții și Patrimoniu

                        f.3 Direcția Amenajarea Teritoriului și Urbanism

                        f.4 Direcția Investiții și Servicii Publice

                        f.5 Direcția Buget Finanțe

(2) În subordinea, coordonarea şi îndrumarea directă a Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa sunt organizate următoarele structuri:

- Administrator Public;

- Cabinet Preşedinte;

- Compartimentul Audit Public Intern;

- Compartimentul Corp  Control;

- Compartimentul Coordonare Societăți, Servicii și Instituții Publice Subordonate.

 (3) Direcţiile de specialitate sunt structurate în servicii şi compartimente, coordonate potrivit Dispoziției Prețedintelui Consiliului Județean Ialomița după cum urmează:

                             A)  Direcţia Coordonare Organizare, coordonată de secretarul județului: 

a)   Serviciul Juridic, Coordonare, Organizare:

 • Compartimentul Juridic;
 • Compartimentul Coordonare, Organizare;
 • Compartimentul Parteneriate instituționale și colaborare cu societatea civilă
 1. Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni:
  • Compartimentul pentru Informaţii şi Relaţii Publice
  • Compartimentul Mass – Media.

B)  Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu, coordonată de secretarul județului:

 1. Serviciul Achiziţii Publice;

 b)  Compartimentul Patrimoniu Public şi Privat;

                            c)  Compartimentul Personal Deservire, Protocol, Administrativ, Protecţia Muncii.

 

C) Direcţia Amenajarea Teritoriului şi Urbanism, coordonată de un vicepreședinte:

a) Serviciul Amenajarea Teritoriului și Urbanism;

b) Compartimentul Monitorizare și Control.

 

D) Direcţia Investiții și Servicii Publice, coordonată de un vicepreședinte:

a) Serviciul Management de Proiect;

b) Serviciul Investiții și Servicii Publice:

 • Compartimentul Investiţii Publice;
 • Unitatea Județeană pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice;
 • Compartimentul Infrastructură Mediu.

c) Compartimentul Infrastructură Rutieră;     

d) Autoritatea Judeţeană de Transport;             

 

E) Direcţia Buget Finanţe, coordonată de un vicepreședinte:

a)   Serviciul Buget Contabilitate, Programare şi Urmărire Venituri  :

 • Compartimentul  Buget, Contabilitate;
 • Compartimentul  Programare şi Urmărire Venituri;
 • Compartimentul Analiză şi Sinteză Bugetară;
 • Compartimentul Finanţare Programe/Proiecte și Investiţii;
 1.                 Compartimentul Informatică;
 2.                  Compartimentul  Resurse Umane.

 

SECŢIUNEA a II - a

ATRIBUŢIILE PRINCIPALE ALE PERSOANELOR CU FUNCȚII DE CONDUCERE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDEŢEAN IALOMIŢA

Art.16 În activitatea de conducere, persoanele cu funcții de conducere (arhitectul-șef,  directorii executivi, directorii executivi adjuncți, șefii de servicii) și coordonatorii compartimentelor, inclusiv înlocuitorii acestora îndeplinesc, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale:

 1. asigură organizarea, coordonarea, conducerea, îndrumarea şi controlul activităţii personalului din subordine şi răspund de buna desfăşurare a activităţii structurilor din coordonare;
 2. urmăresc punerea în executare a legilor şi a celorlalte acte normative care privesc activitatea Consiliului Judeţean Ialomiţa şi se circumscriu domeniului specific direcţiilor şi fac propuneri de îmbunătăţire a legislaţiei;
 3. răspund de elaborarea corectă şi la timp a strategiilor, programelor, situaţiilor operative, studiilor, sintezelor, analizelor, statisticilor, rapoartelor, notelor de fundamentare, referatelor şi a altor lucrări ce cad în sarcina structurilor din coordonare, le semnează şi le prezintă spre aprobare sau vizare conducerii operative care coordonează structurilor din coordonare şi/sau Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa;
 4. fac propuneri tematice pentru proiecte de hotărâri care să fie incluse pe ordinea de zi a şedinţelor Consiliului Judeţean Ialomiţa, participă la elaborarea proiectelor actelor administrative specifice autorităţii publice, răspund de întocmirea şi transmiterea în termenele legale a raportului de specialitate al direcției pentru proiectele de hotărâre a căror tematică este specifică domeniului structurilor din coordonare şi participă la şedinţele Consiliului Judeţean Ialomiţa şi ale comisiilor de specialitate; raportul de specialitate al direcţiei pentru proiectele de hotărâre va fi însoțit de documente justificative, inclusiv în cazul propunerilor altor instituții cu atribuții reglementate de lege;
 5. urmăresc respectarea măsurilor şi termenelor stabilite în hotărârile Consiliului Judeţean Ialomiţa şi dispoziţiile Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa transmise spre ducere la îndeplinire;

f) asigură asistenţa de specialitate pentru consilierii judeţeni şi comisiile de specialitate ale Consiliului Judeţean Ialomiţa, consiliile locale, primari, secretari, direcţiile de specialitate şi  instituţiile publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa şi participă la coordonarea, în condiţiile legii, a activităţii consiliilor locale în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean, pe baza principiilor autonomiei, legalităţii, responsabilităţii, cooperării şi solidarităţii în rezolvarea problemelor întregului judeţ, pe probleme de administraţie publică;

g) participă la elaborarea de note de fundamentare şi alte operaţiuni administrative pentru iniţierea unor proiecte de hotărâri de Guvern;

   h) participă la asigurarea transparenţei administrative prin furnizarea informaţiilor de interes public solicitate care sunt deţinute sau gestionate de structurile din coordonare, întocmirea documentelor de fundamentare a proiectelor de hotărâre cu caracter normativ şi a celor necesare susţinerii dezbaterilor publice specifice direcţiei, precum şi la soluţionarea petiţiilor din domeniul de competenţă al structurilor din coordonare;

i) fac propuneri cu privire la specialiştii din structurile coordonate care vor reprezenta Consiliul Judeţean Ialomiţa la manifestările cu caracter profesional, naţionale şi/sau internaţionale, organizate pe probleme ale administraţiei publice sau pentru  participarea în comisii şi organisme constituite în aplicarea prevederilor unor acte normative;

j) înaintează Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa propuneri de modificare a atribuţiilor structurilor din coordonare, în corelare cu dispoziţiile actelor normative nou apărute sau pentru îmbunătăţirea performanţelor profesionale;

k) asigură întocmirea fişei postului, evaluarea anuală a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici din structurile coordonate şi propun ocuparea posturilor vacante şi aplicarea de sancţiuni disciplinare, când este cazul;

l) propun alocarea resurselor umane, materiale şi financiare destinate desfăşurării activităţii compartimentelor de specialitate, fundamentează necesarul de bunuri şi servicii şi bugetul aferent susţinerii programelor iniţiate de structurile din coordonare şi a funcţionării optime a acestora şi asigură operaţiunile specifice referitoare la alocarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor bugetare aferente structurilor din coordonare;

m) asigură arhivarea documentelor produse, în conformitate cu normele legale în materie;

n) propun programarea concediilor de odihnă pentru personalul din structurile coordonate şi rechemarea din concediu a unor funcţionari publici în situaţii temeinic justificate şi programul de perfecţionare profesională a personalului din direcţie, urmărind participarea la cursuri a funcţionarilor publici şi valorificarea cunoştinţelor acumulate;

o) răspund de respectarea normelor de muncă şi de protecţia muncii, a disciplinei şi a Codurilor de conduită ale funcţionarilor publici şi personalului contractual şi propun măsurile legale în cazul încălcării prevederilor acestuia;

p) repartizează, pe structurile direcţiei, corespondenţa, lucrările şi sarcinile primite din partea Preşedintelui, vicepreşedinţilor, administratorului public și secretarului judeţului, răspund de realizarea acestora, corect şi în termenul legal sau cel fixat de cel de la care s-a primit lucrarea sau sarcina şi semnează, potrivit competenţelor stabilite, lucrările şi corespondenţa direcţiei;

 q) răspund de cunoaşterea şi respectarea prevederilor prezentului regulament de către personalul direcţiei;

r) asigură implementarea, menținerea și îmbunătățirea Sistemului de Management al calității în direcția pe care o coordonează.

Art.17 Atribuţiile arhitectului-șef, directorilor executivi, directorilor executivi adjuncţi, şefilor de serviciu și coordonatorilor de compartimente se stabilesc prin fişa postului.

 

CAPITOLUL III

ADMINISTRATORUL PUBLIC

 Art.18 (1) Administratorul Public are următoarele atribuţii specifice:

 a) coordonează aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, potrivit delegării de competenţe;

b) propune îmbunătăţirea funcţionării aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa;

c) urmăreşte rezolvarea de către structurile din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa a sarcinilor rezultate din corespondenţa repartizată;

d) face propuneri referitoare la asigurarea şi managementul resurselor umane, financiare, tehnice şi/sau materiale ale Consiliului Judeţean Ialomiţa pe care le gestionează în limita competenţelor ce îi sunt delegate de către Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa;

  e) propune planuri de acțiune pentru implementarea strategiilor Consiliului Județean Ialomița și urmărește realizarea acestora;

  f) coordonează proiectele Consiliului Județean Ialomița, cu finanțare din fonduri nerambursabile, de la bugetul local, de la bugetul de stat sau din alte surse;

  g) poate îndeplini și alte atribuții stabilite prin dispoziții ale președintelui Consiliului Județean Ialomița.   

(2) Coordonarea se realizează cu respectarea subordonării ierarhice a acestora faţă de preşedintele, vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Ialomița și secretarului județului, după caz.

(3) Activitatea Administratorului Public se desfăşoară în baza unui contract de management, încheiat în acest sens cu preşedintele Consiliului Judeţean Ialomița, în condițiile legii, unde sunt cuprinse şi atribuţiile desfăşurate de acesta.

(4) Administratorul public poate exercita funcţia de ordonator principal de credite dacă îi este delegată această atribuție prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Ialomița, conform legii.

 

CAPITOLUL IV

Cabinet Președinte

 

SECŢIUNEA a I-a

            ATRIBUŢIILE COMPARTIMENTULUI  CABINET  PREŞEDINTE

 

ART.19 Atribuţiile personalului Compartimentului Cabinet Preşedinte se stabilesc prin dispoziţie a Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa, potrivit prevederilor legale, şi constau, în principal, în următoarele:

 1. consultă diferite surse de informaţii (manuale de specialitate, site-uri web, etc.) în vederea realizării de materiale de specialitate pe probleme de administraţie publică şi economice;
 2. realizează materiale consultative, studii de specialitate în vederea elaborării de politici şi strategii pentru îndeplinirea obiectivelor instituţiei în perioada următoare;
 3. iniţiază, realizează şi concluzionează chestionare şi sondaje de opinie pe probleme specifice de interes judeţean;
 4. elaborează analize, sinteze şi evidenţe cu caracter statistic pe probleme din domeniul specific de activitate;
 5. colaborează cu structurile Consiliului Judeţean Ialomiţa în vederea elaborării materialelor de prezentare a activităţii desfăşurate în cadrul instituţiei;
 6. colaborează cu instituţiile publice şi serviciile publice aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa în probleme specifice domeniului de activitate al acestora;
 7. participă la întâlniri, conferinţe şi seminarii specifice domeniului de activitate;
 8. îşi perfecţionează pregătirea profesională teoretică şi îşi însuşeşte deprinderile practice necesare exercitării activităţii;
 9. participă la manifestări ştiinţifice şi profesionale în vederea desăvârşirii pregătirii profesionale;
 10. organizează sesiuni de informare a cetăţenilor pe teme specifice;
 11. asigură transmiterea informațiilor specifice domeniilor de activitate pentru postarea pe site-ul instituției www.cicnet.ro și alte pagini virtuale ale instituției;
 12. elaborează și redactează raportul anual al Președintelui Consiliului Județean Ialomița privind modul de îndeplinire a activităților;
 13.  informează în timp util direcțiile de specialitate implicate cu privire la organizarea / participarea Președintelui Consiliului Județean Ialomița la diverse acțiuni/manifestări cu impact organizatoric/logistic/financiar;
 14. execută şi alte atribuţii, sarcini şi dispoziţii la solicitarea Preşedintelui Consiliului judeţean.

 

CAPITOLUL V

Compartiment Audit Public Intern

 

SECŢIUNEA I-a

ATRIBUŢIILE COMPARTIMENTULUI AUDIT PUBLIC INTERN

           

            Art.20(1) Ca structură funcţională a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, aflată în directa subordonare a Preşedintelui acestuia, Compartimentul Audit Public Intern asigură auditarea tuturor activităţilor desfăşurate în cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa şi instituţiilor publice de interes judeţean  de sub autoritatea acestuia, în vederea asigurării bunei gestiuni a fondurilor publice şi/sau a patrimoniului public.

(2) În realizarea acestei activităţi, Compartimentul Audit Public Intern îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale:

            a) asigură informarea şi consilierea conducerii Consiliului Judeţean Ialomiţa asupra gestionării veniturilor şi cheltuielilor publice, indiferent de sursa de finanţare, în vederea îmbunătăţirii activităţii autorităţii publice şi realizării obiectivelor, atribuţiilor şi competenţelor acesteia şi ale instituţiilor publice subordonate;

b) asigură evaluarea independentă şi obiectivă a sistemului de control intern al Consiliului Judeţean Ialomiţa;

            c)  elaborează norme metodologice de organizare şi funcţionare a auditului public intern  specifice Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu avizul Unităţii Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern şi le supune spre aprobare Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa;

            d) elaborează proiectul planului anual de audit public intern pe baza evaluării riscului asociat diferitelor structuri, activităţi, programe, proiecte sau operaţiuni din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa şi din instituţiile publice subordonate acestuia, pe care îl supune aprobării Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa;

            e) efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi de control ale Consiliului Judeţean Ialomiţa şi ale instituţiilor publice subordonate sunt transparente şi conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;

            f) exercită auditul public intern asupra tuturor activităţilor desfăşurate de Consiliul Judeţean Ialomiţa şi instituţiile publice de sub autoritatea sa cu privire la formarea şi utilizarea fondurilor publice şi la administrarea patrimoniului public;

            g) auditează, cel puţin o dată la trei ani, fără a se limita la aceasta, următoarele:  angajamentele bugetare din care derivă, direct sau indirect, obligaţii de plată, inclusiv  din fondurile comunitare, plăţile făcute prin angajamentele bugetare, inclusiv din fondurile comunitare, vânzarea, gajarea şi închirierea bunurilor din domeniul privat al judeţului, concesionarea sau închirierea bunurilor din domeniul public al judeţului, constituirea veniturilor publice respectiv, modul de autorizare şi stabilire a titlurilor de creanţă, precum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora, alocarea creditelor bugetare, sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia, sistemul de luare a deciziilor, de conducere şi de control, precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme, sistemele informatice;

            h) desfăşoară acţiuni de audit intern cu caracter excepţional, care nu au fost cuprinse în planul anual de audit public intern, ori de câte ori este nevoie;

            i) notifică in termenul legal structura care va fi auditată, precizând scopul, principalele obiective, tematica în detaliu, programul comun de cooperare, durata misiunii de audit;

            j) finalizează acţiunile prin rapoarte de audit, pe care le prezintă conducătorului entităţii publice auditate, în care enunţă punctele slabe identificate în sistem, iregularităţile sau prejudiciile constatate şi formulează recomandări, propuneri de măsuri şi soluţii pentru pentru eliminarea acestora, recuperarea pagubelor şi aplicarea de măsuri sancţionatorii celor vinovaţi de producerea prejudiciilor;

            k) elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern, pe care îl prezintă Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa şi îl transmite şi Unităţii Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern din cadrul Ministerului Finanţelor Publice;

            l) informează Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern despre recomandările făcute şi neînsuşite de conducerea instituţiei publice auditate şi despre consecinţele acestui fapt;

            m) asigură evidenţa, păstrarea, conservarea şi arhivarea documentelor privind activitatea proprie şi predarea lor pe bază de inventar la arhiva instituţiei;

            n) asigură transmiterea informațiilor specifice domeniilor de activitate pentru postarea pe site-ul instituției www.cicnet.ro;

            o) îndeplineşte şi alte atribuţii încredinţate de Consiliul Judeţean Ialomiţa şi Preşedintele acestuia.

            Art.21(1) Compartimentul de Audit Public Intern îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia specifică în vigoare.

            (2) Personalul Compartimentului de Audit Public Intern va respecta întocmai Codul privind conduita etică a auditorului intern aprobat prin Ordinul nr.252/2004 al Ministerului Finanţelor Publice.

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL VI

Compartiment Corp  Control

 

 

            Art.22(1) Activitatea Compartimentului Corp Control se desfășoară în coordonarea, îndrumarea și controlul direct al Președintelui Consiliului Județean Ialomița.

            (2) În realizarea misiunilor de control, personalul din cadrul Compartimentului Corp Control își desfășoară activitatea în baza unui plan de control anual, aprobat de Președintele Consiliului Județean Ialomița, la care se adaugă sesizările, petițiile, memoriile și alte asemenea, repartizate pentru verificare și care au legătură directă cu sfera atribuțiilor și competențelor legale ale Consiliului Județean Ialomița și instituțiilor de sub autoritatea sa. Verificările se fac în baza unui ”ordin de serviciu” semnat de Președintele Consiliului Județean Ialomița.

            (3) Atribuțiile principale ale personalului din cadrul Compartimentului Corp Control :

 1. Elaborează informări și rapoarte cu privire la aplicarea actelor normative în vigoare și prezintă propuneri de eliminare a disfuncționalităţilor semnalate la acțiunile de control;
 2. Examinează şi solutionează petiţiile repartizate de Președintele Consiliului Județean Ialomița privind activitatea desfaşurată de instituțiile publice, agenții economici înființați de Consiliul Județean Ialomița care funcţionează în subordinea şi sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomița sau de către personalul acestora;
 3. Solicită date, informaţii, documente şi orice alte înscrisuri referitoare la aspectele ce fac obiectul activităţilor proprii;
 4. Întocmeşte cu ocazia activităţilor desfăşurate şi în funcţie de aspectele constatate, rapoarte, note, sinteze, studii, informări, analize, ori după caz, documentări, pe care le înaintează Președintelui Consiliului Județean Ialomița;
 5. Verifică, prin sondanj, documentele justificative specifice din cadrul Programelor naționale ”lapte-corn-fructe” reglementate de OUG nr. 96/2002 și OUG nr. 24/2010; verifică de asemenea, calitatea produselor furnizate în cadrul acestor programe şi activităţile realizate;
 6. Verifică, prin sondanj, documentele justificative specifice şi plățile în cadrul finanțărilor nerambursabile acordate de Consiliul Județean Ialomița potrivit Legii nr. 350/2005 sau din alte asocieri/cooperări/parteneriate ale Consiliului Județean Ialomița;
 7. Informează conducătorul instituţiei şi compartimentele cu atribuţii în gestionarea bunurilor şi gestionarea financiară în cazul în care, în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu, sunt identificate posibile abateri și neregularități;
 8. Monitorizează/supraveghează organizarea și desfășurarea activității instituțiilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița;
 9. Analizează, verifică și soluționează sesizările și plângerile repartizate privind posibila încălcare a regulamentelor, metodologiilor ori a altor norme interne de către personalul de conducere și/sau execuție al instituțiilor subordonate Consiliului Județean Ialomița; în acest sens solicită, în scris, ori de câte ori este necesar, explicații scrise din partea acestora;
 10. Informează de îndată Președintele Consiliului Județean Ialomița în legătură cu aspectele constatate în urma controalelor efectuate și face recomandări în vederea eficientizării activității entităților controlate, colaborând în acest sens cu structurile din cadrul aparatului de specialitate, după caz;
 11. Propune Președintelui Consiliului Județean Ialomița dispunerea măsurilor ori îndeplinirea procedurilor ce se impun, potrivit legii, în cazul în care, în exercitarea funcției, constată săvârșirea unor fapte de natură a atrage răspunderea disciplinară, contravențională, civilă sau penală, după caz, a personalului instituțiilor publice/entităților din subordinea Consiliului Județean Ialomița;
 12. Susține sesizările în fața comisiei de disciplină/cercetare disciplinară în situațiile în care constată săvârșirea de către personalul instituțiilor/entităților controlate a unor fapte care, potrivit legii, se sancționează disciplinar;
 13. Verifică, ori de câte ori se impune, modul în care personalul instituțiilor/entităților subordonate Consiliului Județean Ialomița asigură un serviciu public de calitate, în beneficiul cătățenilor, conform atribuțiilor stabilite prin fișa postului, regulamentul de organizare și funcționare și regulamentul intern al acestora;
 14. Urmărește ducerea la îndeplinire de către instituțiile/entitățile controlate a recomandărilor/propunerilor/măsurilor prevăzute în raportul de control.

 (5) În îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, Compartimentul Corp Control colaborează cu celelalte structuri din cadrul aparatului de specialitate și cu entitățile publice subordonate.

(6) În exercitarea controlului, personalul Compartimentului Corp Control se bucură de protecția legii și de sprijinul autorității publice. În cazul în care asupra personalului se exercită orice fel de presiuni, amenințări sau este împiedicat să își desfășoare activitățile specifice, acesta este obligat să anunțe de îndată, în scris, Președintele Consiliului Județean Ialomița pentru a fi dispuse măsuri în consecință. 

 

 

 

CAPITOLUL VII

Compartiment Coordonare Societăți, Servicii și

Instituții Publice Subordonate

 

Art.23(1) Activitatea Compartimentului Coordonare Societăți, Servicii și Instituții Publice se desfășoară în coordonarea, îndrumarea și controlul direct al Președintelui Consiliului Județean Ialomița.

(2) Personalul din cadrul acestui Compartiment asigură ducerea la îndeplinire a competențelor legale ale Consiliului Județean Ialomița în următoarele domenii:

            a) asistență socială, pentru :

a.1. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa

b) sănătate, pentru :

b.1. Spitalul Județean de Urgență Slobozia

b.2. Centrul de Asistenţă Medico – Socială Fierbinţi – Târg

c) cultură, pentru :

            c.1. Muzeul Judeţean Ialomiţa

c.2. Muzeul Național al Agriculturii

c.3. Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiţa

c.4.Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa

c.5. Biblioteca Judeţeană „Ştefan Bănulescu” Ialomiţa

d) educație, pentru

d.1.Liceul Tehnologic Special ”Ion Teodorescu” Slobozia

d.2. Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Ialomița

e) evidența persoanelor, pentru :

e.1. Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa

f) agenți economici, pentru :

f.1. SC „Drumuri şi Poduri” SA Ialomiţa

f.2. SC Servicii Publice Slobozia SRL

g) asociații de dezvoltare intercomunitare, pentru :

g.1. A.D.I. ISU Sud Muntenia

g.2. A.D.I. Aqua  Ialomița

h) situații de urgență și siguranță națională, pentru : Centrul Militar Județean Ialomița, Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Barbu Catargiu” Ialomița

i) alte entități juridice la care județul Ialomița deține părți sociale.

(3) Competențele legale ale Consiliului Județean Ialomița sunt stabilite pentru domeniile prevăzute la alineatul (2), în principal, prin următoarele acte normative:

a) pentru asistență socială :

a.1. copii: Legea nr. 292/2011, Legea nr. 272/2004, HG nr. 1437/2004 și alte asemenea reglementări specifice emise de autoritățile centrale cu atribuții în domeniu (http://www.dpcialomita.ro/content/legisla%C8%9Bie-copii );

a.2. adulți: Legea nr.448/2006, HG nr. 430/2008 și alte asemenea reglementări specifice emise de autoritățile centrale cu atribuții în domeniu (http://www.dpcialomita.ro/content/legisla%C8%9Bie-adul%C8%9Bi);

            b) pentru sănătate: Legea nr. 95/2006, HG nr. 56/2009, OUG nr. 162/2008, OG nr. 24/2016 și alte asemenea reglementări specifice emise de autoritățile centrale cu atribuții în domeniu (http://www.spitalslobozia.ro/legislatie);

            c) pentru cultură: Legea nr.182/2000, Legea nr.422/2001, Legea nr. 311/2003, Legea  nr. 334/2002, OUG nr. 118/2006, Ordinul nr. 2193/2004 și alte asemenea reglementări specifice emise de autoritățile centrale cu atribuții în domeniu;

            d) pentru educație : Legea nr. 1/2011, OUG nr. 75/2005, Ordinul nr. 5555/2011 și alte asemenea reglementări specifice emise de autoritățile centrale cu atribuții în domeniu;

            e) evidența persoanelor: Legea nr. 119/1996, OG nr. 84/2001, OG nr. 41/2003, HG nr. 64/2011 și alte asemenea reglementări specifice emise de autoritățile centrale cu atribuții în domeniu;  

            f) agenți economici: Legea nr. 31/1990, OUG nr. 109/2011 și alte asemenea reglementări specifice emise de autoritățile centrale cu atribuții în domeniu;

            g)  asociații de dezvoltare intercomunitare : Legea nr. 215/2001, Legea nr. 51/2006, OG  nr. 26/2000 și alte asemenea reglementări specifice emise de autoritățile centrale cu atribuții în domeniu;

            h) situații de urgență și siguranță națională : Legea nr. 45/1994, OG nr. 88/2001, OG  nr. 21/2004, Legea nr. 481/2004, Legea nr. 446/2006,  Legea nr. 307/2006 și alte asemenea reglementări specifice emise de autoritățile centrale cu atribuții în domeniu.           

(4) În îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, Compartimentul Coordonare Societăți, Servicii și Instituții Publice :

a) întocmește rapoarte/studii/analize/sinteze și informări cu privire la atribuțiile și responsabilitățile specifice ce revin Consiliului Județean Ialomița în raport cu instituțiile/entitățile din subordine;

b) întocmește rapoarte la proiectele de hotărâre ale Consiliului Judeţean Ialomiţa privind aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare ale instituțiilor/entităților din subordine;

c) propune Președintelui Consiliului Județean Ialomița obiectivele și criteriile de performanță, părți componente ale contractelor de management sau scrisori de aşteptări pentru societăţi comerciale la care Consiliul Judeţean Ialomiţa este asociat, acolo unde este cazul;

d) țin evidența patrimoniului public și privat aflat în gestionarea instituțiilor/entităților din subordinea Consiliului Județean Ialomița;

e) creează și gestionează o bază de date completă pentru fiecare instituție/entitate din subordinea Consiliului Județean Ialomița referitoare la regulamentele de organizare și funcționare, organigramă, stat de funcții, patrimoniu, activități specifice, etc.;

f) asigură realizarea documentațiilor și procedurilor legale privind numirea și eliberarea din funcție a managerilor intituțiilor/entităților din subordinea Consiliului Județean Ialomița, acolo unde este cazul;

g) întocmește împreună cu direcția/direcțiile implicată/e şi transmite în termenele legale raportul de specialitate pentru proiectele de hotărâre a căror tematică se referă la competențele legale ale Consiliului Județean Ialomița pentru instituțiile publice enumerate la alineatul 2; raportul de specialitate va fi însoțit de documente justificative, inclusiv de propunerile instituțiilor în cauză;

h) urmărește ducerea la îndeplinire a Dispozițiilor Președintelui Consiliului Județean Ialomița și a hotărârilor Consiliului Județean Ialomița de către instituțiile/entitățile din subordinea acestuia;

i) gestionează organizarea și desfășurarea activităților de neutralizare a deșeurilor de origine animală, de pe raza judeţului, conform legislaţiei în materie;

j) duce la îndeplinire orice alte atribuții/sarcini ce rezultă din actele normative indicente domeniilor de activitatea în care Consiliul Județean Ialomița exercită competențe legale.    

(5) Compartimentul Coordonare Societăți, Servicii și Instituții Publice colaborează cu celelalte structuri din cadrul aparatului de specialitate, cu entitățile publice subordonate, precum şi cu compartimentele de specialitate ale autorităţii administraţiei publice centrale.

 

CAPITOLUL VIII

DIRECŢIA COORDONARE, ORGANIZARE

 

           SECŢIUNEA  I

ATRIBUŢIILE SPECIFICE ALE DIRECŢIEI COORDONARE ORGANIZARE

 

Art.24(1) Direcţia Coordonare Organizare este direcţia de specialitate a Consiliului Judeţean Ialomiţa care coordonează, în condiţiile legii, activitatea consiliilor locale comunale, orăşeneşti şi municipale, în scopul realizării şi funcţionării serviciilor publice de interes local şi judeţean.

(2) Pe lângă atribuţiile generale prevăzute la art.14 din prezentul Regulament, Direcţia Coordonare Organizare desfăşoară prin structurile sale următoarele atribuţii specifice:

a) asigură elaborarea şi definitivarea proiectelor de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ialomiţa şi dispoziţii ale Preşedintelui acestuia, urmărind îndeplinirea condiţiilor de formă şi de fond, legalitatea, oportunitatea şi necesitatea elaborării lor, realizează măsurile organizatorice privind  pregătirea şi desfăşurarea şedinţelor Consiliului Judeţean Ialomiţa şi a altor acţiuni publice ale acestuia;

b) asigură evidenţa actelor administrative adoptate sau emise în cadrul entităţii publice  şi comunicarea acestora structurilor funcţionale, instituţiilor publice şi persoanelor specificate în actele administrative, transmiterea hotărârilor la Instituţia Prefectului-judeţul Ialomiţa pentru exercitarea controlului de legalitate, urmăreşte îndeplinirea procedurilor legale privind aducerea la cunoştinţă publică a actelor cu caracter normativ, analizează lunar/trimestrial stadiul îndeplinirii hotărârilor Consiliului Judeţean Ialomiţa şi a dispoziţiilor Preşedintelui acestuia şi întocmeşte un raport anual pe care îl prezintă conducerii instituţiei;

c) reprezintă în instanţele judecătoreşti judeţul Ialomiţa şi Consiliul Judeţean Ialomiţa, prin împuternicirea acordată de Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, pentru soluţionarea cauzelor în care acestea sunt parte;

d) coordonează relaţia de colaborare cu instituţiile publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu structurile asociative din administraţia publică şi ale societăţii civile, cu serviciile publice deconcentrate din teritoriu;

      e) propune şi urmăreşte realizarea strategiei de comunicare şi transparenţă pentru activitatea instituţiei, prin elaborarea, propunerea spre finanţare şi implementarea programelor şi planurilor de acţiune privind informarea publică, transparenţa administrativă şi promovarea imaginii Consiliului Judeţean Ialomiţa, precum şi a celor de comunicare şi diseminare a informaţiilor cu caracter european;

   f) asigură funcţionarea Centrului de Informaţii pentru Cetăţeni, administrând relaţiile cu publicul, accesul liber la informaţiile de interes public, transparenţa decizională, activitatea de petiţii şi audienţe și relaţia cu mass-media;

g) urmăreşte promovarea Consiliului Judeţean Ialomiţa şi a Judeţului Ialomiţa, în ţară şi străinătate şi propune realizarea de materiale promoţionale care să asigure creşterea vizibilităţii activităţii şi acţiunilor Consiliului Judeţean Ialomiţa;

h)  gestionează relaţia cu organismele regionale, naţionale, europene şi internaţionale la care Judeţul Ialomiţa sau Consiliul Judeţean Ialomiţa este asociat sau invitat;

i) întocmeşte programul de acţiuni din domeniul relaţiilor externe, îl prezintă spre aprobare conducerii Consiliului Judeţean Ialomiţa, gestionează activităţile legate de deplasarea în străinătate a delegaţiilor Consiliului Judeţean Ialomiţa, prin întocmirea raportului de necesitate şi oportunitate şi a programului deplasării, iniţierea proiectului de hotărâre a Consiliului Judeţean Ialomiţa sau dispoziţie a Preşedintelui acestuia, rezolvarea problemelor organizatorice şi primirea şi valorificarea rapoartelor de evaluare a deplasării;

j) comunică Ministerului Afacerile Externe şi Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor Europene iniţiativele de cooperare sau asociere cu autorităţi ale administraţiei publice din străinătate şi urmăreşte obţinerea avizelor necesare;

k) elaborează rapoartele anuale privind accesul la informaţiile de interes public, transparenţa decizională şi modul de soluţionare a petiţiilor, le supune spre aprobare conform legii şi asigură publicitatea lor;

l) asigură evidenţa declaraţiilor de avere ale președintelui, vicepreședinților și consilierilor judeţeni şi urmăreşte aplicarea procedurilor legale în materie;

m) asigură publicarea “Monitorului Oficial al judeţului Ialomiţa“ pe site-ul Consiliului Județean Ialomița;

n) asigură actualizarea informațiilor specifice domeniilor de activitate ale direcției pentru postarea pe site-ul instituției www.cicnet.ro;

o) îndeplineşte orice altă atribuţie dată în competenţa sa prin legi şi alte  acte normative.

            Art.25 (1) În îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, direcţia colaborează cu celelalte direcţii din cadrul aparatului de specialitate, cu instituţiile şi serviciile publice, precum şi cu compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale.

(2) Activitatea Direcţiei Coordonare Organizare este condusă de un director executiv şi un director executiv adjunct şi se desfăşoară sub coordonarea, îndrumarea şi controlul Președintelui Consiliului Județean Ialomița, atribuțiile fiind delegate secretarului judeţului Ialomiţa.

Art. 26 Direcţia Coordonare, Organizare are următoarea structură funcţională:

a)  Serviciul Juridic, Coordonare, Organizare :

- Compartimentul Juridic;

- Compartimentul Coordonare, Organizare

- Compartimentul Parteneriate instituționale și colaborare cu societatea civilă

b)  Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni

- Compartimentul pentru Informaţii şi Relaţii Publice

- Compartimentul Mass – Media;

 

SECŢIUNEA a II-a

            ATRIBUŢIILE SERVICIULUI JURIDIC, COORDONARE, ORGANIZARE

          

A.  ATRIBUŢIILE COMPARTIMENTULUI JURIDIC

           

Art.27 Compartimentul juridic îndeplinește, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale:

 1. asigură punerea în executare a legilor şi a celorlalte acte normative emise la nivel central care au incidenţă asupra activităţii autorităţii administraţiei publice judeţene, a hotărârilor Consiliului Judeţean Ialomiţa şi a dispoziţiilor Preşedintelui acestuia şi elaborează documentaţii sau note privind aplicarea actelor normative în vederea realizării competenţelor autorităţii administraţiei publice de la nivel de judeţ;
 2. asigură reprezentarea legală şi la termen a judeţului Ialomiţa, Consiliului Judeţean Ialomiţa și Preşedintelui acestuia în faţa instanţelor judecătoreşti, a organelor de jurisdicţie sau de urmărire penală, a notarilor publici şi/sau în raporturile cu alte persoane fizice şi juridice, în condiţiile legii, prin delegare, împuternicire sau mandat expres;

c) asigură instrumentarea cauzelor aflate pe rolul instanţelor de judecată, urmărind  redactarea, semnarea şi depunerea la registratura instanţelor a actelor de procedură, acţiuni, întâmpinări, cereri reconvenţionale, precizări, concluzii scrise şi altele asemenea, în termenele legale şi în concordanţă cu calitatea procesuală, pregătirea şi depunerea la dosare a materialelor probatorii, reprezentarea în instanţă, analiza soluţiilor pronunţate şi exercitarea căilor de atac, dacă este cazul, până la rămânerea definitivă a hotărârilor judecătoreşti, comunicarea hotărârilor judecătoreşti compartimentelor de specialitate pentru punerea în executare a acestora, iniţierea măsurilor necesare pentru obţinerea titlurilor executorii şi comunicarea acestora;

d) conduce evidenţa operativă a tuturor cauzelor aflate în curs de judecată, a nominalizării consilierilor juridici pe fiecare cauză şi asigură reprezentarea în faţa instanţelor judecătoreşti la termenele stabilite de acestea;

e) rezolvă plângerile formulate în baza Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, împotriva actelor administrative adoptate  de Consiliul Judeţean Ialomiţa sau emise de Preşedintele acestuia;

f) verifică şi acordă viza de legalitate pentru toate contractele economice, civile, convenţiile, acordurile şi protocoalele cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, având ca titular județul Ialomița și/sau Consiliul Judeţean Ialomiţa şi ţine evidenţa unitară a acestora şi a actelor adiţionale într-un registru unic de înregistrare;

g) participă, în colaborare cu celelalte structuri din aparatul de specialitate, la propunerea tematicii şi elaborarea actelor de autoritate ale Consiliul Judeţean Ialomiţa, redactând proiectele de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ialomiţa, rapoarte, expuneri de motive, note de fundamentare, referate şi alte operaţiuni administrative necesare adoptării acestor acte, cu nominalizarea consilierilor juridici pe fiecare proiect de hotărâre şi certificarea de către aceştia, pe „Fişa proiectului”, a îndeplinirii condiţiilor de formă şi de fond;

h) participă la întocmirea documentaţiei aferentă proiectelor de hotărâri ale Guvernului României pe care le propun, în condițiile legii, autorităților competente în domeniu;

i) colaborează cu compartimentele de specialitate la întocmirea proiectelor de acte administrative şi/sau contracte, convenţii, acorduri, protocoale, note justificative, pe care le avizează din punct de vedere juridic sau redactând rapoarte de neavizare, cu indicarea neconcordanţei unor clauze cu normele legale. Avizarea şi parafarea actelor cu caracter juridic se referă exclusiv la aspectele juridice ale documentelor respective, fără a cuprinde şi aprecieri asupra aspectelor economice, tehnice sau de altă natură; 

j) acordă consultanţă juridică, la cererea scrisă a compartimentelor de specialitate, a consilierilor judeţeni, cât şi a autorităţilor administraţiei publice locale şi a instituţiilor publice subordonate Consiliului Judeţean Ialomiţa, pentru interpretarea incidenţei normelor legale asupra unor situaţii punctuale, cu furnizarea în scris a opiniei, motivată pe elemente de fapt şi de drept a cauzei sesizate şi pe informaţiile şi documentele prezentate de acestea;

k) asigură, la cerere şi în limita competenţelor legale, asistenţă juridică consiliilor locale, primarilor, secretarilor unităţilor administrativ-teritoriale, instituţiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa, precum şi persoanelor primite în audienţă de Preşedinte, vicepreşedinţi şi secretarul judeţului, opiniile formulate fiind de îndrumare şi consultative;

l) acordă sprijin şi consultanţă cetăţenilor cu drept de vot pentru elaborarea proiectelor de acte normative cu caracter județean ce urmează a fi supune dezbaterii plenului Consiliului Județean Ialomița;

m) propune şi asigură existenţa unui fond de documentare juridică pentru întreg aparatul de specialitate, având în păstrare colecţia de monitoare oficiale ale României şi ale judeţelor, publicaţii şi literatură de specialitate;

n) urmăreşte, înștiințează şi ţine evidenţa actelor normative apărute cu incindență în activitatea Consiliului Județean Ialomița și a instituțiilor publice din subordinea acestuia;

o) îndeplineşte orice altă atribuţie dată în competenţa sa prin legi şi alte acte normative.

           

B. ATRIBUŢIILE COMPARTIMENTULUI COORDONARE, ORGANIZARE

 

            Art.28 Compartimentul Coordonare Organizare îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale:

a) asigură punerea în executare a legilor şi a celorlalte acte normative emise la nivel central, a hotărârilor Consiliului Judeţean Ialomiţa şi a dispoziţiilor Preşedintelui acestuia, care au incidenţă asupra activităţii compartimentului;

            b) participă la redactarea şi tehnoredactarea proiectelor de acte de autoritate, conform normelor de tehnică legislativă şi verifică forma finală a acestora. Pentru proiectele de hotărâre urmăreşte întocmirea „Fişei proiectului” şi completează datele aferente competenţelor compartimentului;

c) sprijină secretarul judeţului în pregătirea şedinţelor consiliului judeţean, urmărind primirea şi verificarea documentelor ce se supun dezbaterii Consiliului Judeţean Ialomiţa, multiplicarea lor şi constituirea mapelor de şedinţă, transmiterea mapelor către conducerea operativă și executivă a Consiliului Județean Ialomița, consilierii judeţeni, mass-media şi cetăţenii sau asociaţiile legal constituite ale acestora care au solicitat în scris asemenea lucru, efectuarea lucrărilor de secretariat, întocmirea proceselor verbale ale  şedinţelor ;

d) solicită în scris, sub semnătura secretarului judeţului, direcţiilor de specialitate şi instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Ialomiţa propuneri tematice pentru proiecte de hotărâri, întocmeşte portofoliul cu aceste propuneri şi proiectul ordinii de zi, asigură întocmirea şi publicitatea actelor administrative de convocare a Consiliului Judeţean Ialomiţa în şedinţe ordinare sau extraordinare, precum şi convocarea consilierilor judeţeni în şedinţele comisiilor de specialiate şi în şedinţele de plen;

e) asigură legătura cu preşedinţii comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Ialomiţa pentru stabilirea datei, orei şi locului desfăşurării şedinţelor comisiilor, sprijin în formularea şi redactarea amendamentelor, preluarea rapoartelor comisiilor de specialitate la proiectele de hotărâri transmise spre analiză şi asigură evidenţa consilierilor judeţeni la şedinţele Consiliului Judeţean Ialomiţa şi ale comisiilor de specialitate şi întocmeşte pontajul acestora lunar;

f) ţine evidenţa hotărârilor adoptate şi a dispoziţiilor emise, prin înregistrarea în registrul special, asigurând aducerea la cunoştinţă publică a actelor de autoritate cu caracter normativ şi comunicarea celor cu caracter individual persoanelor interesate;

g) înaintează Instituţiei Prefectului-judeţul Ialomiţa, sub semnătura secretarului jduețului, în termenul legal, dosarul cu actele de autoritate adoptate de Consiliul Judeţean Ialomiţa pentru exercitarea controlului de legalitate;

h) urmăreşte, împreună cu alte compartimente ale Direcţiei Coordonare Organizare,  îndeplinirea procedurilor legale pentru situaţiile în care sunt propuse dezbaterii şi adoptării Consiliului Judeţean Ialomiţa proiecte de hotărâri cu caracter normativ şi sprijină iniţiativa cetăţenilor pentru promovarea proiectelor de hotărâre, prin acordarea de consultanţă de specialitate;

i) ţine evidenţa nominală, numerică şi partinică a consilierilor judeţeni şi locali, a primarilor, viceprimarilor şi secretarilor din unităţile administrativ-teritoriale ale judeţului şi urmăreşte prezentarea listei pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa;

j) asigură postarea pe pagina de internet a proiectelor de hotărâre și a hotărârilor adoptate de Consiliul Județean Ialomița;

k) asigură consultanţă şi coordonează activitatea de întocmire a documentaţiilor necesare pentru aprobarea stemelor localităţilor şi urmăreşte întrunirea comisiei de heraldică;

l) ţine registrul cu evidenţa proiectelor de hotărâre de Guvern iniţiate de Consiliul Judeţean Ialomiţa;

m) asigură evidenţa operativă a activităţii Consiliului Judeţean Ialomiţa în organisme constituite la nivel judeţean;

n) pregăteşte formatul electronic al actelor administrative care se publică în “Monitorul Oficial al judeţului Ialomiţa” pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa;

o)  asigură, prin persoana desemnată, aplicarea prevederilor legale privind transparența declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese ale consilierilor judeţeni;

p) îndeplineşte orice altă atribuţie prevăzută de legislaţie sau încredinţată de conducerea  Consiliului Judeţean Ialomiţa, în domeniu.

 

C. ATRIBUŢIILE COMPARTIMENTULUI PARTENERIATE INSTITUȚIONALE ȘI COLABORARE CU SOCIETATEA CIVILĂ

 

Art.29 Compartimentul Parteneriate instituționale și colaborare cu societatea civilă are, în condiţiile legii, ca atribuţii principale următoarele:

a) asigură punerea în executare a legilor şi a celorlalte acte normative emise la nivel central, a hotărârilor Consiliului Judeţean Ialomiţa şi a dispoziţiilor Preşedintelui acestuia, care au incidenţă asupra activităţii compartimentului;

b) coordonează relaţia de colaborare cu structurile asociative din administraţia publică şi ale

societăţii civile, cu serviciile publice deconcentrate din teritoriu, elaborează acorduri-cadru de cooperare, asociere sau parteneriat  cu acestea, pe care le propune aprobării Consiliului Judeţean Ialomiţa şi urmăreşte crearea bazei de date de la nivelul judeţului Ialomiţa referitoare la organizaţiile non-guvernamentale sau alte structuri asociative a căror activitate are tangenţă cu problematica administraţiei publice; 

c) coordonează și monitorizează modul de implementare şi evaluare, din punct de vedere tehnic, a proiectelor sprijinite financiar din bugetul propriu al Consiliului Judeţean Ialomiţa și întocmește un raport anual;

d) sprijină participarea Consiliului Judeţean Ialomiţa la activităţile Consiliului pentru Dezvoltare Regională şi Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia;

e) comunică iniţiativele de cooperare sau asociere cu autorităţi ale administraţiei publice din străinătate şi urmăreşte obţinerea avizelor necesare, propune dezbaterea în şedinţele Consiliului Judeţean Ialomiţa a proiectelor de convenţii, acorduri, asocieri sau programe de cooperare internaţională şi asigură punerea în aplicare a obiectivelor stabilite;

f) ţine evidenţa organismelor internaţionale din care face parte Consiliul Judeţean Ialomiţa, rezolvă corespondenţa cu acestea și urmăreşte îndeplinirea obiectivelor din acordurile încheiate;

g) susţine punerea în practică a programelor organismelor europene la care a aderat Consiliul Județean Ialomița şi promovarea judeţului în contextul european şi informează despre activitatea desfăşurată în acest sens;

h) pune la dispoziţia celor interesaţi date cu privire la derularea programelor cu finanţare nerambursabilă potrivit Legii nr. 350/2005;

i) asigură promovarea informaţiilor cu caracter european precum şi diversificarea mijloacelor şi formelor de prezentare;

j) traduce corespondenţa primită şi trimisă, asigură secretariatul corespondenței cu organizaţiile interne şi internaţionale la care a aderat Consiliul Judeţean Ialomiţa;

k) asigură redactarea răspunsurilor la invitaţiile diferitelor instituţii, agenţi economici, persoane fizice, mass-media, pentru seminarii, vizite, cursuri sau alte manifestări, primite din ţară sau străinătate;

l) asigură în colaborare cu compartimentul de specialitate aplicarea prevederilor legale în vigoare referitoare la arhivarea documentelor;

m) gestionează activităţile legate de deplasarea în străinătate a delegaţiilor Consiliului Judeţean Ialomiţa, prin întocmirea raportului de necesitate şi oportunitate şi a programului deplasării, iniţierea proiectului de hotărâre a Consiliului Judeţean Ialomiţa sau dispoziţie a Preşedintelui acestuia, rezolvarea problemelor organizatorice şi primirea şi valorificarea rapoartelor de evaluare a deplasării;

n) îndeplineşte orice alte atribuţii în domeniu, stabilite prin lege şi prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Ialomiţa.

 

SECŢIUNEA a III-a

ATRIBUŢIILE CENTRULUI DE INFORMAŢII PENTRU CETĂŢENI

 

Art.30 Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale:

a) asigură punerea în executare a legilor şi a celorlalte acte normative emise la nivel central, a hotărârilor Consiliului Judeţean Ialomiţa şi a dispoziţiilor Preşedintelui acestuia, care au incidenţă asupra activităţii centrului;

b) facilitează accesul cetăţenilor la informaţiile de interes public prin oferirea de informaţii privind activitatea Consiliului Judeţean Ialomiţa, a comisiilor de specialitate şi a consilierilor judeţeni, a direcţiilor din aparatul de specialitate al instituţiei, serviciile puse la dispoziţia cetăţenilor, actele decizionale adoptate, modalitatea de a obţine diverse documente, avize, acorduri, autorizaţii, aprobări care intră în competenţa Consiliului Judeţean Ialomiţa şi a direcţiilor sale de specialitate;

c) oferă, în limita relaţiilor stabilite cu alte instituţii publice, organizaţii guvernamentale şi non-guvernamentale reprezentate în judeţ informaţii de interes public furnizate de aceste instituţii şi sprijină cetăţenii sau grupurile de cetăţeni în rezolvarea unor probleme personale sau comune care sunt în aria de competenţă a Consiliului Judeţean Ialomiţa sau îi îndrumă spre instituţiile abilitate să le rezolve problemele semnalate;

d) propune proceduri standard pentru circuitul optim al informaţiilor publice sau de  simplificare a circuitului documentelor şi de reducere a termenelor de realizare şi asigură formularele – tip pentru relaţia cu publicul;

e) asigură promovarea transparenţei decizionale în administraţia publică judeţeană, accesul liber la informaţiile de interes public, soluţionarea petiţiilor şi desfăşurarea audienţelor, elaborarea rapoartelor din aceste domenii şi publicitatea lor;

f) asigură îmbunătăţirea comunicării dintre cetăţeni şi autoritatea pe care o reprezintă, prin procesarea şi actualizarea permanentă a bazei de date, îmbunătăţirea comunicării interne, diversificarea suportului pe care sunt disponibile informaţiile de interes public, întreţinerea şi actualizarea paginii de internet a Consiliului Judeţean Ialomiţa, activităţi de consultare a populaţiei în probleme de interes judeţean sau zonal, organizarea de dezbateri publice şi altele;

g) participă la elaborarea, editarea şi tipărirea unor materiale promoţionale privind activitatea proprie, serviciile oferite, modalităţi de accesare a informaţiilor şi asigură transmiterea corespondenţei şi a materialelor promoţionale în teritoriu;

 •                        

i) gestionează activitatea punctului de informare și documentare;

j) îndeplineşte atribuţiile privind registratura generală a instituţiei și funcționarea programului Intranet;

k) participă la programul de audiențe susținut de Președinte, vicepreședinți și secretarul județului și consemnează în Registrul de audiențe problemele semnalate de cetățeni și soluțiile propuse;

l) propune modalităţi de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici din domeniul relaţiilor şi comunicării publice;

m) asigură secretariatul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Ialomiţa;

n)  primeşte, înregistrează şi predă compartimentelor din Direcţia Coordonare, Organizare corespondenţa primită şi urmăreşte respectarea termenelor de rezolvare ;

o) îndeplineşte orice altă atribuţie prevăzută de legislaţie sau încredinţată de conducerea  Consiliului Judeţean Ialomiţa, în domeniu.

 

 1. ATRIBUŢIILE COMPARTIMENTULUI PENTRU INFORMAŢII ŞI RELAŢII PUBLICE

      

Art.31 Compartimentul pentru Informaţii şi Relaţii Publice îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale :

 1. asigură promovarea transparenţei decizionale în administraţia publică judeţeană şi accesul liber la informaţiile de interes public, activitatea de petiții și audiențe, prin precizarea procedurilor legale, primirea şi înregistrarea solicitărilor, transmiterea cererilor către compartimentul în a cărei competenţă se află informaţia solicitată şi urmărirea ca, în termenele prevăzute de lege, să se răspundă la cererile de informaţie publică făcute de cetăţeni ;
 2. asigură evidenţierea în registre separate a informaţiilor de interes public, a petiţiilor şi audienţelor şi elaborează rapoartele semestriale şi/sau anuale privind petiţiile, audienţele, accesul la informaţiile de interes public şi transparenţa decizională, le supune spre aprobare conform legii şi asigură publicitatea lor;
 3. propune proceduri standard pentru circuitul optim al informaţiilor publice sau de simplificare a circuitului documentelor şi de reducere a termenelor de realizare şi asigură formularele – tip pentru relaţia cu publicul;

d) asigură îmbunătăţirea comunicării dintre cetăţeni şi autoritatea pe care o reprezintă, prin procesarea şi actualizarea permanentă a bazei de date în registrul INTRANET, îmbunătăţirea comunicării interne, diversificarea suportului pe care sunt disponibile informaţiile de interes public, asigurarea formularelor – tip pentru solicitarea de informaţii de interes public sau avize, autorizaţii, certificate şi altele specifice activităţii Consiliului Judeţean Ialomiţa, organizarea şi funcţionarea punctului de documentare şi informare în cadrul Centrului de Informaţii pentru Cetăţeni;

e) asigură realizarea de copii ale documentelor solicitate de către cetăţeni, le transmite acestora şi urmăreşte ca solicitantul să achite taxele aprobate de Consiliul Judeţean Ialomiţa;

f) întocmeşte sinteze, rapoarte, informări cu privire la activitatea de informare si relaţii cu publicul şi ţine evidenţa operativă a reprezentanților autorităților administrației publice locale;

g) întocmeşte anual buletinul informaţiilor de interes public care se comunică din oficiu, îl reactualizează ori de câte ori este nevoie şi asigură disponiblitatea lui în format scris, format electronic, prin afişare sau pe pagina de Internet a Consiliului Judeţean Ialomiţa;

            h) propune şi participă la realizarea de materiale şi publicaţii proprii necesare asigurării transparenţei actelor decizionale şi prezentării informaţiilor publice şi activităţilor specifice Consiliului Judeţean Ialomiţa;

            i) propune modalităţi de creştere a participării cetăţenilor la luarea deciziilor administrative;

j) asigură primirea, înregistrarea, verificarea şi  soluţionarea în termen a petiţiilor, scrisorilor şi sesizărilor cetăţenilor si a asociaţiilor legal constituite ale acestora, transmiterea răspunsului către petiţionari, direcţionarea, în termenul legal, a petiţiilor greşit îndreptate, către autorităţile şi instituţiile publice în a căror competenţă intră soluţionarea problemelor semnalate şi clasarea petiţiilor anonime şi petiţiilor primite de la acelaşi petiţionar şi cu acelaşi conţinut, după expedierea răspunsului la petiţia iniţială;

     k) predă şi clasează corespondenţa generală primită de Consiliul Judeţean Ialomiţa, asigură expedierea în termen legal a corespondenţei către persoanele fizice şi juridice şi gestionează timbrele achiziţionate în vederea expedierii corespondenţei, prin decontare la contabilitate;

l) primeşte actele normative emise de autorităţile administraţiei publice judeţene, municipale, orăşeneşti şi comunale, ţine evidenţa lor şi le transmite Compartimentului Mass-media pentru publicare în “Monitorul Oficial al judeţului Ialomiţa”;

m) primeşte documentele pentru arhivă de la structurile aparatului de specialitate, asigură păstrarea şi folosirea acestora, prelucrarea şi clasarea actelor şi documentelor cu termen de păstrare ajunse la scadenţă şi predarea lor la Arhivele Statului ;

n) asigură secretariatul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Ialomiţa;

                o) îndeplineşte orice alte atribuţii în domeniu, stabilite prin lege şi prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Ialomiţa.

 

B. ATRIBUŢIILE COMPARTIMENTULUI  MASS – MEDIA

 

Art.32 Compartimentul Mass-media are, în condiţiile legii, ca atribuţii principale următoarele:

a) asigură punerea în executare a legilor şi a celorlalte acte normative emise la nivel central, a hotărârilor Consiliului Judeţean Ialomiţa şi a dispoziţiilor Preşedintelui acestuia, care au incidenţă asupra activităţii compartimentului;

b) concepe, dezvoltă şi propune modalităţi de perfecţionare a comunicării la nivelul  Consiliului Judeţean Ialomiţa, pentru creşterea vizibilităţii activităţilor şi acţiunilor instituţiei;

c) gestionează atribuţiile privind instituţia purtătorului de cuvânt;

d) urmăreşte culegerea, verificarea şi selectarea informaţiilor din Consiliul Judeţean Ialomiţa şi instituţiile sale subordonate care sunt de interes pentru cetăţeni şi asigură prelucrarea lor şi transmiterea către mass-media;

e) reactualizează permanent baza de date privind mass-media locală, eliberează şi ţine evidenţa acreditărilor acordate sau retrase reprezentanţilor mass-media;

f) monitorizează presa locală, întocmeşte zilnic revista presei locale şi, lunar, un raport de monitorizare şi asigură realizarea dosarelor de presă prin xerografierea articolelor referitoare la activitatea Consiliului Judeţean Ialomiţa, a conducerii operative, a consilierilor judeţeni şi a instituţiilor publice subordonate Consiliului Judeţean Ialomiţa;

g) participă la transmiterea informaţiilor de interes public solicitate de reprezentanţii mass-media, la organizarea de conferinţe de presă lunare şi ori de câte ori este nevoie, redactează şi transmite comunicate de presă, buletine de presă, mape de presă, organizează vizite de documentare şi de informare, asigură invitarea reprezentanţilor mass-media la acţiunile şi activităţile publice ale Consiliului Judeţean Ialomiţa;

h) organizează şi mediatizează evenimentele speciale realizate de Consiliul Judeţean Ialomiţa şi monitorizează reacţia opiniei publice şi a mass-mediei;

i) coordonează realizarea, editarea, tipărirea şi difuzarea publicaţiilor de informare publică  şi a materialelor promoţionale pentru prezentarea judeţului Ialomiţa, (broşuri, pliante, postere, bannere, albume fotografice, mape de prezentare, CD, DVDetc );

            j) coordonează activităţile de editare şi publicare pe site-ul Consiliului Județean Ialomița a “Monitorului Oficial al judeţului Ialomiţa”;

            k) participă la actualizarea paginirii de Internet cu informațiile specifice acțiunilor desfășurate de Consiliul Județean Ialomița;

l) îndeplineşte orice alte atribuţii în domeniu, stabilite prin lege şi prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Ialomiţa.

 

 

 

CAPITOLUL IX

DIRECŢIA ACHIZIŢII ŞI PATRIMONIU

 

SECŢIUNEA I

ATRIBUŢIILE SPECIFICE DIRECŢIEI ACHIZIŢII ŞI PATRIMONIU

 

Art.33 Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu este structura aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, prin care se realizează atribuţiile de achiziţii publice şi de administrare a domeniului public şi privat al judeţului Ialomiţa, în spiritul şi în temeiul legilor şi actelor normative în materie.

Art.34(1) Pe lângă atribuţiile generale prevăzute la art.14 din prezentul Regulament, Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu desfăşoară prin structurile sale următoarele atribuţii specifice:

a) monitorizează activitatea de achiziţii publice pentru Consiliului Judeţean Ialomiţa;

b) solicită şi analizează necesarul de achiziţii publice prevăzute în bugetul propriu al Consiliului Judeţean Ialomiţa şi în bugetele alocate unor instituții publice, potrivit legii ( Centrul Militar Județean Ialomița și Inspectoratul Situații de Urgență ”Barbu Catargiu”);

c) elaborează programul anual al achiziţiilor publice prin centralizarea necesităţilor, a estimărilor valorice aferente contractelor, punere în corespondenţă cu C.P.V. ( Codul Comun Internațional Privind Achizițiile de Produse și Servicii), selectarea modalității de atribuire a contractelor şi elaborarea calendarului, după ce programul anual (anexă a Strategiei anuale de achiziție publică) a fost aprobat;

d) stabileşte calendarul de organizare al procedurilor de achiziţii publice, funcţie de valoarea surselor financiare proprii bugetelor fiecărei structuri interne;

e) elaborează şi înaintează spre publicare anunţul de intenţie, dacă aceasta se impune;

f) elaborează documentaţia de atribuire a contractelor de achiziţii publice pe suport hârtie şi/sau magnetic, asigurând accesul nerestricţionat, direct a operatorilor economici, preluând în acest scop de la compartimentele tehnice de specialitate caietul de sarcini (specificaţii tehnice) sau documentaţia descriptivă, după caz;

g) elaborează şi înaintează spre publicare anunţul de participare/invitaţia de participare, precum şi anunţul către instituțiilor competente privind verificarea procedurală, în condiţiile legii;

            h) asigură interfaţa cu departamentul de relaţii publice şi mass-media, în vederea încurajării mediului concurenţial cu privire la modul de desfăşurare al procedurilor iniţiate (după caz, Monitorul Oficial, afişaj local, presă naţională şi locală, invitaţii, site-ul Consiliului Judeţean Ialomița, adresa poştă electronică);

i) asigură derularea procedurii de atribuire începând cu manifestarea intenţiei de participare la procedură a operatorilor economici interesaţi, depunerea candidaturilor, primirea şi deschiderea ofertelor, examinarea, evaluarea acestora, stabilirea ofertei câştigătoare şi adjudecarea/anularea procedurii, după caz;

j) înaintează spre aprobare conducătorului autorităţii contractante raportul procedurii de atribuire şi sprijină compartimentul de specialitate în definitivarea contractului/acordului cadru;

k) oferă indicaţii, clarificări, completări referitoare la documentele licitaţiilor, în limitele stabilite de specificul legislaţiei în vigoare, la solicitarea ofertanţilor;

l) acordă comisiilor de evaluare consultări referitoare la conţinutul documentaţiilor de atribuire a contractelor  de achiziţii;

m) asigură condiţii tehnice pentru transparenţa procesului de achiziţii publice;

n) întocmeşte dosarul achiziţiei care se păstrează și se arhivează în condițiile legii;

o) îndrumă şi acordă consultanţă în domeniul achiziţiilor publice consiliilor locale şi instituţiilor publice, la cererea acestora;

            p) participă la inventarierea anuală a bunurilor mobile şi imobile din patrimoniul public şi privat al judeţului aflate în administrare proprie sau date în administrare altor instituţii publice;

           q) face propuneri de închiriere, concesionare, arendare, dare în administrare/folosință gratuită, cumpărare sau vânzare a bunurilor mobile şi imobile din patrimoniul public şi privat al judeţului, după caz;

              r) identifică prin studii şi prognoze sursele şi direcţiile de dezvoltare ale domeniului public şi privat judeţean;

s) întocmeşte rapoarte şi informări periodice privind activitatea desfăşurată în domeniile specifice achiziţiei;

ş) face propuneri şi întocmeşte documentaţiile la proiectele de hotărâri  ale consiliului judeţean în domeniul achiziţiilor publice precum şi al celor prin care se reglementează administrarea patrimoniului public şi privat al judeţului;

t) face propuneri privind fundamentarea bugetului propriu al judeţului;

ţ) asigură furnizarea informaţiilor de interes public din dosarele achiziţiilor publice precum şi cele referitoare la contractele având ca obiect bunuri din patrimoniul judeţului;

u) face propuneri privind îmbunătăţirea procedurilor achiziţiilor publice şi a concesiunilor/arendărilor/închirierilor de bunuri, lucrări sau servicii pe care le transmite celorlalte direcţii din aparatul de specialitate;

v) asigură punerea în dezbatere publică a proiectelor, actelor administrative cu caracter normativ ce urmează să fie adoptate de Consiliul Judeţean Ialomiţa având ca obiect administrarea şi/sau concesionarea, arendarea, etc. a bunurilor proprietate publică şi/sau privată a judeţului;

 1. acordă sprijin consilierilor juridici din cadrul Compartimentului Juridic la redactarea şi întocmirea, în conformitate cu prevederile legale în materie, a contractelor de achiziţie publică, pe care, după avizare şi semnare conform procedurii operaționale aprobată de Președintele Consiliului Județean Ialomița, le repartizează părţilor interesate și ține evidența acestora;

w) asigură transmiterea informațiilor specifice domeniilor de activitate ale direcției pentru

postarea pe site-ul instituției www.cicnet.ro;

y) îndeplineşte orice alte atribuţii izvorâte din actele normative existente sau nou adoptate ori  încredinţate de conducerea Consiliului Judeţean Ialomiţa.  

(2) În îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu colaborează cu celelalte direcţii din cadrul aparatului de specialitate, cu instituţiile şi serviciile  publice, precum şi cu compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale.

Art.35(1) Activitatea Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu este condusă de un director executiv şi se desfăşoară sub directa coordonare, îndrumare şi control a Președintelui Consiliului Județean Ialomița, atribuțiile fiind delegate secretarului județului Ialomiţa.

(2) Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu are următoarea structură funcţională:

a)  Serviciul Achiziţii Publice;

b)  Compartimentul Patrimoniu Public şi Privat;

c)  Compartimentul Personal Deservire, Protocol, Administrativ, Protecţia Muncii.

 

            SECŢIUNEA a II-a 

   ATRIBUŢIILE SERVICIULUI ACHIZIŢII PUBLICE

 

            Art.36 Serviciul Achiziţii Publice îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale:

            a) centralizează propunerile direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean privind necesarul de bunuri, servicii şi lucrări şi întocmeşte Strategia anuală a achiziţiilor publice pe care o supune spre aprobare conform legii;

            b) asigură codificarea şi înregistrarea periodică a produselor, serviciilor şi lucrărilor în sistemul de grupare şi codificare CPV;

            c) asigură înregistrarea datelor rezultate în derularea programului de achiziţii publice;

            d) realizează introducerea de date pentru prelucrarea automată a acestora pe calculator pentru operaţiunile pe care le presupun sarcinile de mai sus, în situaţia în care există condiţii (programe, aplicaţii);

            e) studiază, îşi însuşeşte şi răspunde de aplicarea legislaţiei şi actelor normative specifice domeniului de activitate;

            f) urmăreşte întocmirea la timp a notelor de fundamentare a propunerilor de buget pentru Serviciul achiziții publice, pe care le supune aprobării Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa;

            g) întocmeşte documentaţiile de atribuire a contractelor de achiziţii publice de produse, servicii şi lucrări, și documentele suport ( Strategia de contractare și declarația privind persoanele care dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante, respectiv cei cu putere de reprezentare din partea furnizorilor de servicii auxiliare achiziției, precum și datele de identificare ale acestora), pe care le supune aprobării Preşedintelui Consiliului Județean Ialomița, precum şi a notei justificative privind prelungirea perioadei de evaluare a ofertelor ( dacă este cazul ), care fac parte din  dosarul achiziţiei publice, prin respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal, recunoaşterii reciproce, transparenţei, proporţionalităţii şi asumării răspunderii;

            h) transmiterea spre publicare a anunţurilor de intenţie, invitaţiilor de participare, anunţurilor de participare/anunțurilor de participare simplificate, a nunțurilor privind modificarea contractelor prin intermediul SEAP, la procedurile organizate pentru achiziţii publice de produse, servicii şi lucrări, precum şi anunţurile de atribuire a contractelor de achiziţii publice, în condiţiile legii;

            i) face propuneri de constituire a comisiilor pentru evaluarea ofertelor în vederea atribuirii contractelor de achiziţii publice, precum şi de cooptare a experţilor pe lângă comisia de evaluare;

            j) urmăreşte şi asigură respectarea termenelor procedurale prevăzute de Legea nr. 98/2016 şi de alte acte normative emise în domeniul achiziţiilor publice;

            k) întocmeşte documentele aferente ,,achizițiilor directe”;

            l) după finalizarea procedurilor de atribuire, transmite direcțiilor implicate o copie a contractelor de achiziții încheiate;

            m) întocmeşte şi completează registrul de evidenţă a achiziţiilor publice şi păstrează dosarele achiziţiilor publice, în original;

            n) colaborează cu celelalte compartimente din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa în derularea procedurilor de achiziţii publice, elaborarea documentaţiilor necesare şi întocmirea contractelor de achiziţii publice; 

            o) întocmeşte situaţii solicitate de Autoritatea Naţională a Achiziţiilor Publice, în termenul legal;

            p) rezolvă, în termenul legal, petiţiile a căror soluţionare ţine de competenţa proprie;

            q) acordă asistenţă de specialitate în domeniul achiziţiilor publice consiliilor locale, instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea consiliului judeţean, la cererea acestora;

            r) răspunde de aducerea la îndeplinire a sarcinilor ce îi sunt încredinţate, precum şi a atribuţiilor delegate şi a unor acţiuni şi lucrări cu caracter neplanificat;

            s) asigură confidenţialitatea informaţiilor şi păstrează secretul de serviciu, în condiţiile prevazute de lege;

 1.             colaborează şi participă alături de Compartimentul Patrimoniu Public şi Privat, la rezolvarea tuturor sarcinilor ce revin Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu;

            t) îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Ialomiţa, dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa, precum şi cele delegate de către şefii ierarhici.

SECŢIUNEA a III-a 

   ATRIBUŢIILE COMPARTIMENTULUI PATRIMONIU PUBLIC ŞI PRIVAT

 

Art.37 În vederea realizării atribuţiilor prevăzute de lege, Compartimentul Patrimoniu Public şi Privat îndeplineşte, în principal, următoarele funcţii:

  a) de administrare a bunurilor din domeniul public şi privat al Judeţului Ialomița;

            b) de strategie privind elaborarea programelor de exploatare eficientă şi modernizare a domeniului public şi privat al judeţului Ialomița;

            c) de colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale şi persoanele juridice interesate în vederea  întreţinerii şi exploatării eficiente a domeniului public şi privat;

 d) de execuţie, prin asigurarea mijloacelor materiale şi resurselor umane necesare administrării şi exploatării eficiente a domeniului public şi privat.

Art.38 Compartimentul Patrimoniu Public şi Privat îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale:

            a) inventariază şi administrează domeniului public şi privat judeţean;

b) asigură evidenţa activă a tot ceea ce aparţine, potrivit legii, domeniului public şi privat judeţean şi dispune conform atribuţiilor legale privind administrarea şi exploatarea domeniului public şi privat;

            c) face demersurile necesare în vederea intabulării dreptului de proprietate al judeţului asupra bunurilor, în cazurile prevăzute de lege;

            d) identifică prin studii şi prognoze sursele şi direcţiile de dezvoltare ale domeniului public şi privat judeţean;

            e) face propuneri privind inventarierea bunurilor din domeniul public şi privat al judeţului Ialomiţa şi prezintă oportunităţi de valorificare eficientă a acestuia;

            f) verifică cererile de concesiune, arendare, închiriere, vânzare sau dare în administrare a bunurilor gestionate din domeniul public şi privat al judeţului Ialomiţa;

            g) întocmeşte documentaţia prevăzută de lege pentru organizarea licitaţiilor în vederea concesionarii, arendării, închirierii sau înstrăinării bunurilor din domeniul public sau privat, după caz, aprobate de Consiliul Judeţean Ialomiţa, în condiţiile legii;

            h) întocmeşte proiecte de contracte de concesiune, arendare, închiriere sau vânzare și proiecte de acte administrative de dare în administrare a unor bunuri din patrimoniu public sau privat după caz;

            i) păstrează dosarele cu documentaţia aferentă procedurilor de atribuire a contractelor de concesiune, arendare, închiriere sau înstrăinare a bunurilor din domeniul public şi privat al judeţului;

            j) verifică respectarea destinaţiei bunurilor concesionate, arendate sau închiriate, prezintă rezultatul verificărilor şi face propuneri în consecinţă;

            k) prin consilierul juridic/consilierii juridici din cadrul Compartimentului redactează toate contractele specifice şi le prezintă spre avizare Compartimentului Juridic;

            l) sesizează Compartimentul Juridic pentru acţionarea în instanţă a persoanelor juridice sau fizice care nu şi-au respectat obligaţiile contractuale, în cazul dispariţiei unor bunuri sau deteriorării acestora, întocmind în acest scop documentaţia necesară;

            m) asigură transmiterea rapoartelor periodice privind situaţia patrimoniului judeţului;

            n) organizează o bază proprie de date cu privire la domeniul public şi privat aflat în gestiune;

            o) iniţiază propuneri privind delimitarea domeniului public de interes naţional, judeţean sau local şi elaborează propuneri motivate pentru trecerea unor bunuri dintr-un domeniu în altul în funcţie de natura, destinaţia şi uzul acestora, precum şi în domeniul statului sau al unităţilor administrativ teritoriale. În toate aceste cazuri întocmeşte documentaţiile specifice, prezentându-le spre aprobare, conform legii;

            p) elaborează propuneri de schimbare a destinaţiei unor bunuri mobile şi imobile din patrimoniul judeţului;

            q) colaborează cu Serviciul Juridic, Coordonare, Organizare din cadrul Direcţiei Coordonare, Organizare precum şi cu Serviciul Buget, Contabilitate, Programare şi Urmărire Venituri din cadrul Direcţiei Buget Finanţe pentru gestionarea curentă în bune condiţii a bunurilor din domeniul public şi privat al judeţului;

            r) elaborează studii şi prognoze cu privire la exploatarea şi utilizarea funcţională a obiectivelor din domeniul public şi privat al judeţului;

            s) îndeplineşte orice alte atribuţii în domeniu, dispuse de directorul executiv sau Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa;

            ș) colaborează cu Serviciul Achiziţii Publice pentru aducerea la îndeplinire a atribuţiilor direcţiei.

 

            SECŢIUNEA a IV - a         

COMPARTIMENTUL PERSONAL DESERVIRE, PROTOCOL, ADMINISTRATIV, PROTECŢIA  MUNCII

           

Art.­­­39 Structura Compartimentului Personal Deservire, Protocol, Administrativ, Protecţia Muncii, îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale:

a) întocmeşte anual propuneri pentru cheltuielile de aprovizionare, administrativ-gospodăreşti, transport şi protocol, cu defalcare pe trimestre şi luni;

b) răspunde de integritatea patrimoniului din administrarea proprie şi de întreţinerea şi repararea acestuia şi participă la efectuarea de inventarieri periodice şi la inventarierea anuală a bunurilor din patrimoniu, precum şi la operaţiunile legale privind casarea, transferarea ori vinderea prin licitaţie a mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar din administrarea proprie;

c) urmăreşte utilizarea raţională şi eficientă a instalaţiilor, mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar din dotare şi face propuneri pentru înlocuirea celor uzate sau care nu mai pot fi folosite;

d) asigură organizarea şi desfăşurarea activităţii de întreţinere, reparare şi exploatare a mijloacelor auto din dotare şi urmăreşte respectarea normelor legale privind consumurile de carburanţi, lubrifianţi, anvelope şi piese de schimb şi întocmeşte documentele privind consumul de carburanţi, fişa activităţii zilnice pentru fiecare autoturism şi foile de parcurs, în conformitate cu reglementările legale din domeniu;

e) urmăreşte folosirea raţională a rechizitelor şi materialelor consumabile şi recuperarea materialelor nefolosite sau refolosibile;

f) asigură depozitarea, conservarea şi distribuirea materialelor, echipamentelor şi a altor bunuri, cu aplicarea şi respectarea strictă a regulilor de gestiune;

g) asigură din punct de vedere administrativ şi gospodăresc buna desfăşurare a şedinţelor şi a celorlalte întruniri organizate de Consiliul Judeţean Ialomiţa;

h) asigură activităţile de protocol, pentru şedinţele Consiliului Judeţean Ialomiţa, cele ocazionate de primirea unor invitaţi sau delegaţii oficiale din ţară sau din străinătate şi cu prilejul organizării unor acţiuni precum: simpozioane, colocvii, seminarii, recepţii oficiale, vizite de informare, etc.;

i)  propune încheierea contractelor cu furnizorii de servicii: apă, canal, energie electrică şi alte utilităţi, a contractelor pentru asigurări obligatorii şi facultative pentru şoferi şi autoturisme, abonament radio şi TV, pentru diverse prestări de servicii necesare asigurării bunei funcţionări a activităţii Consiliului Judeţean Ialomiţa şi urmăreşte realizarea acestora;

j) răspunde de organizarea curăţeniei în spaţiile aferente activităţii Consiliului Judeţean Ialomiţa, de întreţinerea spaţiilor verzi şi a căilor de acces;

k) asigură întocmirea planului de pază al instituţiei, propune încheierea sau reactualizarea contractelor de prestări servicii cu acest obiect şi urmăreşte realizarea lor;

l) răspunde de activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor, apărare civilă şi de protecţia muncii;

m) îndeplineşte orice alte atribuţii în domeniu, încredinţate de Consiliul Judeţean Ialomiţa şi conducerea operativă a Consiliului Judeţean Ialomiţa.

 

 

CAPITOLUL X

DIRECŢIA AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI URBANISM

 

            SECŢIUNEA  I-a

ATRIBUŢIILE SPECIFICE ALE DIRECŢIEI AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI URBANISM

 

      Art.40(1) Direcţia Amenajarea Teritoriului şi Urbanism este structura aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, prin care se realizează hotărârile şi activităţile specifice consiliului judeţean, în spiritul şi în temeiul legilor şi actelor normative care reglementează domeniul.

(2) Pe lângă atribuţiile generale prevăzute la art.14 din prezentul Regulament, Direcţia Amenajarea Teritoriului şi Urbanism desfăşoară prin structurile sale următoarele atribuţii specifice:

a) asigură îndeplinirea atribuțiilor administraţiei publice a judeţului în domeniul urbanistic, amenajarea teritoriului;

b) participă la realizarea de strategii de dezvoltare locală şi a programelor/proiectelor finanţate din credite externe şi fonduri ale Uniunii Europene şi alte surse legal constituite;

c) asigură, prin arhitectul-șef, exercitarea şi îndeplinirea atribuţiilor funcţiei de arhitect şef al judeţului, precum şi exercitarea prerogativei de control în domeniul urbanismului, ce revine, potrivit legii, Consiliului Judeţean Ialomiţa, putând dispune pentru aceasta de oricare dintre salariaţii din subordine;

d) elaborează  actele de autoritate urbanistică în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 e) asigură preluarea prevederilor cuprinse în planurile de amenajare a teritoriului la nivel naţional, regional şi zonal în cadrul documentaţiilor pentru teritoriile administrative ale localităţilor din judeţ;

f) coordonează dezvoltarea în teritoriu a activităţilor economico-sociale şi reţelelor de legătură a acestora;

g) asigură continuitatea şi particularităţile locale, prin ocrotirea, conservarea, valorificarea şi introducerea în domeniul public județean a patrimoniului natural, istoric, arhitectural şi urbanistic;

h) urmăreşte îmbunătăţirea vieţii oamenilor din localitățile județului Ialomița prin creşterea calităţii mediului construit şi amenajat, adaptat opţiunilor acestora;

i) asigură arbitrajul între interesul individual al persoanelor fizice şi juridice şi interesul comunitar ori intercomunitar în spiritul legii şi al normelor de drept din domeniu;

j) asigură transmiterea informațiilor specifice domeniilor de activitate ale direcției pentru postarea pe site-ul instituției www.cicnet.ro;

k) îndeplineşte şi alte atribuţii în domeniu, stabilite de lege, hotărâri ale Consiliului Judeţean Ialomiţa sau dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa.

(3) În îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, direcţia colaborează cu celelalte direcţii din cadrul aparatului de specialitate, cu instituţiile şi serviciile publice, precum şi cu compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale.

Art.41(1) Direcţia Amenajarea Teritoriului şi Urbanism are următoarea structură organizatorică:

a) Serviciul Amenajarea Teritoriului și Urbanism;

b) Compartiment Monitorizare și Control.

 (2) Activitatea Direcţiei Amenajarea Teritoriului şi Urbanism este condusă de arhitectul-șef şi se desfăşoară sub directa coordonare, îndrumare şi control a Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa, atribuțiile delegate unui Vicepreședinte/Administratorului Public.

 

            SECŢIUNEA a II-a

ATRIBUŢIILE SERVICIULUI AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM

 

Art.42 Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Urbanism îndeplineşte, în condiţiile legii, atribuţii ce decurg din:

a) planurile şi regulamentele de urbanism;

b) ofertele persoanelor fizice sau juridice de a construi;

c)  gestionarea informaţională a teritoriului judeţean;

d) documentele de natură urbanistică eliberate de consiliul judeţean;

e)  strategia de întocmire şi întreţinere a cadastrului general al teritoriului;

f) planurile urbanistice şi prognozele privind utilizarea teritoriului judeţean şi eventualitatea exproprierii pentru cauză de utilitate publică;

g)  iniţiativele investiţionale;

Art.43 Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Urbanism îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale:

a) primeşte şi verifică cererile persoanelor fizice sau juridice pentru avize sau acte de autoritate urbanistică, urmărind temeinicia cererilor şi concordanţa lor cu prevederile documentaţiilor de urbanism, precum şi condiţiile de amplasament aferente tuturor ofertelor de a construi sau desfiinţa construcţiile, prin verificări, în teren;

b) elaborează avize şi certificate de urbanism în conformitate cu prevederile planurilor şi regulamentelor de urbanism;

c) întocmeşte avize și autorizaţii de construire sau desfiinţare aflate în competenţa de emitere a Consiliului Judeţean Ialomiţa;

d) întocmeşte şi păstrează evidenţele avizelor şi actelor de autoritate urbanistică emise de Consiliul Judeţean Ialomiţa şi asigură arhivarea documentaţiilor specifice aferente actelor de autoritate urbanistică emise de Consiliul Judeţean Ialomiţa;

e) poartă corespondenţa cu persoanele fizice sau juridice care solicită avize sau acte de autoritate urbanistică, precum şi cu consiliile locale pe al căror teritoriu este competent Consiliul Judeţean Ialomiţa, de a emite acte de autoritate urbanistică, conform legii;

f) constată şi înscrie în actele de autoritate urbanistică emise, servituţiile, drepturile de superficii şi implicaţiile de natură civilă în care se pot afla terenurile sau construcţiile şi amenajările pentru care se emit certificate de urbanism şi autorizaţii de construire-desfiinţare;

g) întocmeşte programul de elaborare a documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului prevăzute de lege în competenţa Consiliului Judeţean Ialomiţa şi răspunde de elaborarea temelor de proiectare pentru documentaţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului;

h) asigură prezentarea la avizare, potrivit legii, a tuturor documentelor de urbanism şi amenajarea teritoriului aflate în răspunderea Consiliului Judeţean Ialomiţa;

i) organizează şi răspunde de consultarea publicului în vederea aprobării documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului aflate în răspunderea Consiliului Judeţean Ialomiţa;

j) prezintă la aprobare documentaţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului aflate în răspunderea Consiliului Judeţean Ialomiţa;

k) asigură păstrarea, întreţinerea şi arhivarea tuturor documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului;

l) organizează şi desfăşoară, ori de câte ori este nevoie, verificarea viabilităţii documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului în raport cu condiţiile concrete ale evoluţiei naturale în teritoriu, prin sondaje, analize, prognoze şi studii;

m) răspunde de verificarea documentaţiilor de urbanism și amenajarea teritoriului în vederea exproprierii pentru cauză de utilitate publică;

n) asigură accesul public la documentaţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului;

o) întocmeşte, păstrează, întreţine şi gestionează baza de date de natură urbanistică şi tehnico-edilitară a judeţului Ialomiţa;

p) răspunde de asigurarea bazei de plan general şi elementelor geodezice şi tehnice;

q) operează în baza de date modificările ce se produc în teritoriu, ca urmare a emiterii de autorizaţii de construire/desfiinţare;

r) colectează, centralizează şi coroborează informaţiile cu relevanţă urbanistică de la toate compartimentele direcţiei şi le introduce în banca de date urbane;

s) elaborează sinteze privind gestiunea teritoriului la solicitarea comisiei de specialitate a Consiliului Judeţean Ialomiţa;

ş) pune la dispoziţia persoanelor fizice sau juridice interesate informaţii din baza de date urbane, sub semnătura arhitectului-șef;

t) îndeplineşte şi alte atribuţii în domeniu, stabilite de lege, hotărâri ale Consiliului Judeţean Ialomiţa sau dispoziţiile Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa.

 

SECŢIUNEA a III-a

ATRIBUŢIILE COMPARTIMENTULUI  MONITORIZARE ȘI CONTROL

 

Art.44 Compartimentul Monitorizare şi Control îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale:

a) desfăşoară, sub directa coordonare a arhitectului-șef, activitatea de control privind respectarea disciplinei urbanistice;

b) constată şi sancţionează contravenţiile în legătură cu disciplina urbanistică, conform legii;

c) întocmeşte programele de control trimestriale si anuale şi răspunde de elaborarea temelor şi obiectivelor de control pentru documentaţiile depuse in vederea obţinerii certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire/desfiinţare;

d) asigură păstrarea, întreţinerea şi arhivarea tuturor documentelor întocmite în timpul controalelor privind disciplina urbanistică;

e) controlează dacă s-a efectuat regularizarea taxelor pentru autorizaţiile de construire             /desfiinţare emise de Preşedintele Consiliului Judeţean;                                                                                                                                           

f) controlează dacă există dovada luării în evidentă a proiectului de arhitectură aferent            documentaţiilor tehnice pentru autorizarea executării lucrărilor de construire/desfiinţare sau aferente organizării lucrărilor de şantier (conform Hotărârii de Guvern nr. 932/2010);

g) verifică existenţa dovezii încasării taxei privind timbrul de arhitectură;

h) urmăreşte respectarea disciplinei  în domeniul autorizării executării lucrărilor de      construcţii pe teritoriul administrativ  al judeţului, precum şi respectarea disciplinei în urbanism şi amenajarea teritoriului legată de procesul de autorizare a construcţiilor, pentru obiectivele investiţionale ale unor persoane fizice şi juridice; 

i) urmăreşte modul de conformare privind constatările şi măsurile dispuse de Inspectoratul Teritorial în Construcţii pentru obiectivele investiţionale ale unor persoane fizice şi juridice;

            j) poartă corespondenţa cu persoanele juridice care au fost sancţionate contravenţional pentru nerespectare prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

                k) urmăreşte respectarea prevederilor legale privind  procedurile de informarea şi consultarea publicului cu privire la elaborarea documentaţiilor de urbanism – faza PUG / PUZ / PUD, iar concluziile le prezintă Comisiei tehnice;

            l) urmăreşte valabilitatea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului      aprobate în condiţiile legii.

         m) îndeplineşte şi alte atribuţii în domeniu, stabilite de lege, hotărâri ale Consiliului Judeţean Ialomiţa sau dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa.

 

 

CAPITOLUL XI

DIRECŢIA INVESTIȚII ȘI SERVICII PUBLICE

 

 

            SECŢIUNEA  I-a

ATRIBUŢIILE SPECIFICE ALE DIRECŢIEI INVESTIȚII ȘI SERVICII PUBLICE

 

Art.45 Direcţia Investiții și Servicii Publice este structura aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, prin care se realizează hotărârile şi activităţile specifice consiliului judeţean, în spiritul şi în temeiul legilor şi actelor normative care reglementează domeniul.

(2) Pe lângă atribuţiile generale prevăzute la art.14 din prezentul Regulament, Direcţia Investiții și Servicii Publice desfăşoară prin structurile sale următoarele atribuţii specifice:

a) asigură îndeplinirea atribuțiilor autorității administraţiei publice a judeţului în domeniul realizării de lucrări publice;

b) participă la realizarea de strategii de dezvoltare locală şi a programelor/proiectelor finanţate din credite externe şi fonduri ale Uniunii Europene şi alte surse legal constituite;

c) coordonează dezvoltarea în teritoriu a activităţilor economico-sociale şi reţelelor de legătură a acestora;

d) cooperează cu consiliile locale cu privire la asigurarea şi dezvoltarea serviciului de transport public de persoane prin curse regulate de interes judeţean şi pentru corelarea acestuia cu serviciile de transport public local de persoane la nivelul localităţilor din judeţ;

e) evaluează fluxurile de transport public de persoane şi determină, pe baza studiilor de specialitate, cerinţele de transport public județean și local, precum şi anticiparea evoluţiei acestora;

f) asigură transmiterea informațiilor specifice domeniilor de activitate ale direcției pentru postarea pe site-ul instituției www.cicnet.ro;

g) propune, motivat, adoptarea de către Consiliul Județean Ialomița a actelor de autoritate în domeniu de competență;

h) asigură îndeplinirea strategiilor din domeniul infrastructurii rutiere județene și de mediu;

i) îndeplineşte şi alte atribuţii în domeniu, stabilite de lege, hotărâri ale Consiliului Judeţean Ialomiţa sau dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa.

(3) În îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, direcţia colaborează cu celelalte direcţii din cadrul aparatului de specialitate, cu instituţiile şi serviciile publice, precum şi cu compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale.

Art.46(1) Direcţia Investiții și Servicii Publice are următoarea structură organizatorică:

a) Serviciul Management de Proiect;

b) Serviciul Investiţii şi Servicii Publice:

- Compartimentul Investiţii Publice;

- Unitatea Județeană pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice;

- Compartimentul Infrastructură Mediu

c) Compartimentul Infrastructură Rutieră;

b) Autoritatea Judeţeană de Transport.

(2) Activitatea Direcţiei Investiții și Servicii Publice este condusă de directorul executiv şi se desfăşoară sub directa coordonare, îndrumare şi control a Președintelui Consiliului Județean Ialomița, atribuții delegate unui Vicepreşedinte/Administratorului Public.

 

 

 

 

SECŢIUNEA a II-a

ATRIBUŢIILE SERVICIULUI DE MANAGEMENT DE PROIECT

 

Art.47  Serviciul Management de Proiect asigură aplicarea dispoziţiilor Legii nr.339/2007 privind promovarea aplicării strategiilor de management de proiect la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale judeţene şi locale

(2) Pe lângă atribuţiile generale prevăzute la art.14 din prezentul Regulament, Serviciul Management de Proiect are, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale:

a) iniţiază şi implementează proiecte cu finanţare din bani publici şi fonduri internaţionale, utilizând strategiile managementului de proiect;

b) sprijină şi impulsionează autorităţile administraţiei publice locale pentru a accesa mai uşor fonduri internaţionale de finanţare pentru dezvoltare şi modernizare;

c) facilitează promovarea programelor cu finanţare internaţională şi diseminare a rezultatelor pentru proiectele implementate cu succes în judeţul Ialomiţa;

d) crează condiţiile pentru o mai eficientă folosire a resurselor la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, în mod special pentru proiecte cu finanţare internaţională;

e) urmăreşte îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operţiunilor de finanţate;

f) elaborează documentaţiile sprecifice prevăzute de lege, în calitatea Consiliului Judeţean Ialomiţa de beneficiar al proiectelor de investiţii;

g) coorodnează elaborarea  cererilor de finanţare ale Consiliului Judeţean Ialomiţa;

h) elaboreaza caietele de sarcini pentru atribuirea contractelor de servicii dedicate elaborării/revizuirii documentaţiilor conform prevederilor legale in domeniu ;

i) participa la  elaborarea contractelor în materie, ţinând cont de prevederile procedurilor de implementare a programelor de finanţare;

j) certifică serviciile efectuate de prestator privind realitatea, regularitatea şi legalitatea acestora;

k) notifică în termenele legale autorităţile competente în monitorizarea implementării proiectelor de finanţare;

l) propune prevederea în bugetul propriu a sumelor necesare implementării proiectelor cu finanţare nerambursabila;

m) asigură eficientizarea proceselor de implementare a proiectelor, urmărind realizarea indicatorilor proiectului, derularea procesului financiar, asigurarea conformităţii, controlul documentaţiei proiectelor şi păstrarea acestora, procesul cererilor de plată,  şi activităţile de control specifice;

n) asigură utilizarea unor metodologii de management de proiect adecvate fiecărei categorii de proiecte care se derulează cu bani publici şi cu cofinanţare din partea unor organisme financiare terţe;

o) acţionează pentru încurajarea formării profesionale în domeniul managementului de proiect a unor categorii selecţionate de funcţionari publici pentru ca aceştia să lucreze în mod competent şi calificat în proiectele cu finanţare internaţională care se derulează la nivel judeţean;

p) asigură  condiţiile organizatorice pentru înfiinţarea departamentelor specializate pentru iniţierea şi derularea proiectelor cu finanţare internaţională;

q) îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege, hotărâri ale Consiliului Judeţean Ialomiţa sau dispoziţii ale Preşedintelui acestuia, ale vicepreşedintelui coordonator al direcţiei sau ale directorului executiv.

 

 

SECŢIUNEA a III-a

ATRIBUŢIILE SERVICIULUI INVESTIŢII ŞI SERVICII PUBLICE

 

Art.48 În vederea realizării atribuţiilor prevăzute de lege, Serviciul Investiţii şi Servicii Publice îndeplineşte, în principal, următoarele funcţii:

a) de strategie, prin care se asigură elaborarea planurilor şi strategiilor de dezvoltare judeţeană;

b) de administrare a fondurilor pe care le are la dispoziţie pentru implementarea programelor şi proiectelor;

c) de colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale şi persoane juridice în vederea exploatării eficiente a infrastructurii din domeniul public;

d) de execuţie, prin asigurarea mijloacelor umane şi materiale necesare implementării programelor si proiectelor de interes judeţean;

Art.49 Serviciul Investiţii şi Servicii Publice îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale:

a) identifică prin studii şi prognoze sursele şi direcţiile de dezvoltare ale judeţului;

b) fundamentează şi coordonează elaborarea strategiilor locale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice şi monitorizează implementarea acestora;

c) pregăteşte, în colaborare cu operatorii serviciilor comunitare de utilităţi publice, planurile de implementare a strategiilor locale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice şi le prezintă autorităţilor administraţiei publice judeţene, spre aprobare;

d) elaborează programe proprii de protecţie a mediului, integrează obiectivele şi cerinţele de mediu în pregătirea, elaborarea planurilor de protecţie şi intervenţie în caz de poluări şi accidente ecologice, adoptată programe de profil, comunicând autorităţii competente pentru protecţia mediului toate informaţiile solicitate.

Art.50(1) Structura organizatorică a Serviciului Investiţii şi Servicii Publice cuprinde:

a) Compartimentul Investiţii Publice;

b) Unitatea Județeană pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice;

c) Compartimentul Infrastructură Mediu.

(2) Conducerea operativă a serviciului este asigurătă de un şef de serviciu, numit în condiţiile legii.

 

A. COMPARTIMENTUL INVESTIŢII PUBLICE

 

Art.51 Compartimentul Investiţii Publice îşi desfăşoară activitatea, în baza următoarelor principii:

a) armonizarea dezvoltării judeţului cu planul regional şi naţional de dezvoltare;

b) întreţinerea şi modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare;

c) conservarea, valorificarea şi dezvoltarea zonelor cu potenţial natural, turistic şi balnear;

d) utilizarea cu maximă eficienţă a fondurilor alocate pentru investiţii şi promovarea unor investiţii cu parametri de fiabilitate superioară;

e) asigurarea elaborarea documentelor necesare pentru achizitiile privind serviciile, executia de lucrari ,  în realizarea investiţiilor şi reparaţiilor.

Art.52 Compartimentul Investiţii Publice are, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale:

a) propune strategii de dezvoltare locală şi regională, identifică prin studii şi prognoze sursele şi direcţiile de dezvoltare ale localităţilor, sprijină şi îndrumă consiliile locale în elaborarea de programe şi prognoze de dezvoltare pe diferite termene şi domenii de activitate;

b) întocmeşte banca de date referitoare la investiţiile realizate de Consiliul Judeţean Ialomiţa;

c) participă la intocmirea  programelor şi proiectelor cu finanţare externă;

d) participă la recepţia obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul local si fonduri externe;

e) asigură, la cererea consiliilor locale, asistenţă tehnică de specialitate în derularea obiectivelor de investiţii, a programelor guvernamentale şi lucrărilor de reparaţii, iniţiate de acestea;

f) supraveghează realizarea parametrilor funcţionali şi de calitate la obiectivele de investiţii iniţiate de Consiliul Judeţean Ialomiţa, verifică şi avizează pentru decontare documentaţiile aferente lucrărilor derulate din bugetul Consiliului Judeţean Ialomiţa;

g) execută activităţi specifice de preîntâmpinare şi diminuare a efectelor calamităţilor naturale, de natura seismelor, degradărilor accidentale la construcţii şi amenajări;

h) asigură operativitatea intervenţiilor pentru protecţia vieţilor omeneşti şi a bunurilor în cazul producerii unor degradări la construcţii şi amenajări, cât şi pentru refacerea capacităţilor funcţionale în cazul producerii unor astfel de fenomene accidentale;

i) participa la  întocmirea programelor privind construcţia de locuinţe;

j) răspunde de elaborarea programelor şi prognozelor ce privesc dezvoltarea economico-socială a judeţului Ialomiţa şi colaborează cu serviciile publice deconcentrate din judeţ pentru rezolvarea problemelor ce privesc realizarea obiectivelor din programele şi prognozele economice aprobate;

k) participă la elaborarea unor proiecte de interes judeţean, în vederea finanţării lor parţiale sau integrale din fonduri externe sau interne şi asigură studierea cerinţelor organismelor finanţatoare privind întocmirea documentaţiilor tehnice;

l) face cunoscut şi pune la dispoziţia celor interesaţi, tematici pentru întocmirea de proiecte în vederea obţinerii unor finanţări interne sau externe;

m) iniţiază şi desfăşoară activităţi de colaborare cu diverşi parteneri publici sau privaţi în vederea realizării atribuţiilor Consiliului Judeţean Ialomiţa în acest domeniu;

n) participă în toate etapele de elaborare, modificare, urmărire şi execuţie pe componenta tehnică a programelor de finanţare internă şi externă derulate de Consiliul Judeţean Ialomiţa;

o) îndeplineşte responsabilităţi legate de derularea din punct de vedere tehnic a proiectelor repartizate, urmărind încadrarea în prevederile bugetare ale proiectelor în structura lor tehnică;

p) organizează, clasează, îndosariază şi păstrează până la predarea la arhivă a documentelor ce vizează evidenţa tehnică, precum şi documentele ce cuprind informaţii despre proiectele derulate;

q) întocmeşte caietele de sarcini pentru achiziţiile de servicii şi lucrări pe care le derulează direcţia în conformitate cu prevederile legale în domeniu;

r) asigură întocmirea rapoartelor referitoare la programul privind pietruirea drumurilor locale;

s) îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege, hotărâri ale Consiliului Judeţean Ialomiţa sau dispoziţii ale Preşedintelui acestuia, ale vicepreşedintelui coordonator al direcţiei sau ale directorul executiv.

 

B. UNITATEA JUDEȚEANĂ PENTRU MONITORIZAREA SERVICIILOR COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE

 

Art.53 Unitatea Județeană pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice are următoarele atribuţii:

a) asigură informarea, consilierea şi monitorizarea consiliilor locale privind respectarea cadrului legal pentru înfiinţarea şi funcţionarea serviciilor de utilități publice (salubrizare, alimentare cu apă potabilă şi canalizare, iluminat public, transport public local, alimentare cu energie termică în sistem centralizat);

b) participă la stabilirea programelor de reabilitare, extindere şi modernizare a dotărilor existente, precum şi a programelor de înfiinţare a unor noi sisteme de servicii de utilități publice, în condiţiile legii;

c) asigură coordonarea proiectării şi execuţiei lucrărilor tehnico-edilitare în scopul realizării acestora într-o concepţie unitară şi corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a localităţilor, de amenajare a teritoriului, urbanism şi mediu;

d) propune şi sprijină asocierea intercomunală în vederea realizării unor investiţii de interes comun din infrastructura tehnico-edilitară;

e) propune şi fundamentează delegarea gestiunii serviciilor de utilități publice, precum şi a bunurilor aparţinând patrimoniului public din infrastructura tehnico-edilitară;

f) urmăreşte participarea autorităţilor administraţiei publice locale cu capital social sau cu bunuri la societăţi comerciale pentru realizarea de lucrări şi servicii de interes public local sau judeţean, după caz, pe bază de convenţii, încheiate de ordonatorii principali de credite, în condiţiile mandatelor aprobate de fiecare consiliu local şi judeţean;

g) participă la elaborarea şi aprobarea normelor locale şi a regulamentelor de funcţionare a prestatorilor de servicii privind reglementarea serviciilor de utilități publice, pe baza normelor cadru elaborate de autoritatea centrală;

h) urmăreşte stabilirea taxelor şi avizarea tarifelor pentru serviciile de utilități publice, cu respectarea reglementărilor în vigoare;

i) prin persoanele desemnate  din cadrul compartimentului asigură monitorizarea serviciilor comunitare de utilitati publice;

j) participă la elaborarea strategiilor privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități  publice;

k) pregătesc în colaborare cu operatorii serviciilor comunitare de utilitati publice planurile de implementare a strategiilor locale privind accelerarea dezvoltarii serviciilor comunitare de utilitati  publice

l) asistă operatorii și autoritățile administratiilor publice locale în procesul de accesare și atragere a fondurilor pentru investiții;

m) pregatesc și transmit rapoarte de activitate către unitatea centrală de monitorizare precum și autorităților de management care gestionează instrumentele structurale și programele operaționale cu impact în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice;

n) îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege, hotărâri ale Consiliului Judeţean Ialomiţa sau dispoziţii ale Preşedintelui acestuia, ale vicepreşedintelui coordonator al direcţiei sau ale directorul executiv.

 

C. COMPARTIMENTUL INFRASTRUCTURĂ MEDIU

 

Art.54 Compartimentul Infrastructură Mediu îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale:

a) elaborează planurile judeţene de gestionare a deşeurilor şi participă la elaborarea planurilor naționale de gestionare a deşeurilor;

b)urmăreşte şi asigură îndeplinirea prevederilor din planurile de gestionare a deşeurilor;

c) acţionează pentru refacerea şi protecţia mediului;

d) asigură măsurile necesare pentru protecţia sănătăţii publice;

e) asigură măsuri corespunzătoare pentru conservarea şi protecţia mediului;

f) asigură asistenţă tehnică şi sprijin pentru implementarea planurilor judeţene şi naționale de gestionarea deşeurilor;

g) elaborează programe proprii de protecţie a mediului şi urmărește integrarea obiectivelor şi cerinţelor de mediu în pregătirea, elaborarea planurilor de protecţie şi intervenţie în caz de poluări şi accidente ecologice şi în adoptarea unor programe de profil, comunicând autorităţii competente pentru protecţia mediului toate informaţiile solicitate;

h) asigură pregătirea şi transmiterea către autorităţile competente pentru protecţia mediului a informaţiilor şi documentaţiei necesare obţinerii avizului de mediu pentru planurile şi programele pentru care este necesară evaluarea de mediu;

i) asigură respectarea regimului de protecţie specială a zonelor de interes turistic şi de agrement, a monumentelor istorice, a ariilor protejate şi a monumentelor naturii;

j) întocmeşte documentaţia prevăzută de lege pentru organizarea licitaţiilor în vederea achiziţiilor de servicii şi lucrări pentru infrastructura de mediu;

k) întocmeşte propuneri pentru programele guvernamentale pentru infrastructura de mediu conform priorităţilor din strategia de dezvoltare a judeţului;

l) organizează o bază proprie de date si întocmeşte rapoarte privind investiţiile în infrastructura de mediu;

m) asigură cunoaşterea stării de conservare a tuturor zonelor şi siturilor protejate, a monumentelor naturii, a monumentelor istorice sau a monumentelor de arhitectură clasate, precum şi asigurarea regulamentelor de protecţie şi conservare pentru cele situate în afara localităţilor;

n) răspunde de asigurarea condiţiilor de respectare a normelor de protecţie a mediului (sol, aer, apă) a localităţilor rurale, în cazul dezvoltării sau realizării de obiective noi, cooperând în acest sens, la elaborarea certificatelor de urbanism;

o) îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege, hotărâri ale Consiliului Judeţean Ialomiţa sau dispoziţii ale Preşedintelui acestuia, ale vicepreşedintelui coordonator al direcţiei sau ale directorul executiv.

 

 

SECŢIUNEA a IV-a

ATRIBUŢIILE COMPARTIMENTULUI INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ

 

Art.55  Compartimentul Infrastructură Rutieră îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale:

a) gestiunea informaţiilor privind starea de viabilitate a drumurilor şi podurilor judeţene;

b) asigurarea strategiei de întreţinere a drumurilor şi podurilor judeţene;

c) asigură condiţii pentru inventarierea şi măsurarea capacităţilor de trafic, periodic pe reţelele de transport rutier;

d) răspunde de elaborarea temelor de proiectare, promovarea obiectivelor noi şi a proiectelor pentru dezvoltări, refaceri şi reparaţii capitale la obiectivele de aceasta natura, aflate în specificul activităţii serviciului;

e) urmărește utilizarea cu maximă eficienţă a fondurilor alocate pentru investiţii şi promovarea unor investiţii cu parametri superiori de viabilitate;

f) urmăreşte respectarea normelor tehnice în vigoare, privind proiectarea şi realizarea drumurilor judeţene;

g) urmăreşte permanent starea de întreţinere şi buna exploatare a drumurilor judeţene şi are obligaţia sesizării circumstanţelor agravante referitoare la starea de exploatare a acestora;

h) verifică documentaţiile şi stabileşte condiţiile de eliberare a "ACORDULUI PREALABIL" şi a "AUTORIZAŢIEI DE AMPLASARE şi ACCES LA DRUM", precum şi a taxelor prevăzute în hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa;

i) verifică stadiile fizice la lucrările de investiţii noi, reparaţii curente şi întreţinere;

j) acordă la cerere, asistenţă tehnică de specialitate consiliilor locale;

k) întocmeşte şi întreţine inventarul tuturor utilităţilor tehnico-edilitare cantonate subteran şi suprateran sau la sol, aflate în zona drumurilor judeţene;

l) reactualizează situaţia privind starea de viabilitate a drumurilor judeţene şi a podurilor aferente;

m) întocmeşte rapoarte şi sinteze privind situaţia căilor de comunicaţii care sunt înaintate, în vederea adoptării unor decizii menite să conducă la îmbunătăţirea raporturilor dintre existent şi necesităţi;

n) răspunde de aplicarea legislaţiei specifice domeniului infrastructurii rutiere în care deţine atribuţii;

o) întocmeşte avizul/autorizaţia de transport special;

p) ţine evidenţa proceselor-verbale de constatare a contravenţiilor conform Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi le transmite la Direcţia Buget Finanţe pentru executarea lor;

q) întocmeşte rapoarte  privind controalele efectuate şi finalizarea acestora;

r) îndeplineşte orice alte atribuţii în domeniu, dispuse de directorul executiv sau Vicepreşedintele coordonator al direcţiei;

s) îndeplineşte şi alte atribuţii în domeniu, stabilite de lege, hotărâri ale Consiliului Judeţean Ialomiţa sau dispoziţiile Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa.

 

SECŢIUNEA a V-a

ATRIBUŢIILE AUTORITĂŢII JUDEŢENE DE TRANSPORT

 

Art.56 Autoritatea Judeţeană de Transport îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale:

a) acordă sprijin şi consultanţă autorităţilor administraţiei publice locale comunale, orăşeneşti şi municipale, la solicitarea acestora, în domeniul de activitate specific transportului public local, precum şi serviciilor locale de transport public, în vederea realizării atribuţiilor ce le revin;

b) efectuează studii şi analize privind serviciile de transport public judeţean şi analizează, în colaborare cu celelalte structuri din aparatul de specialitate, necesitatea şi oportunitatea înfiinţării sau reorganizării de servicii publice şi societăţi comerciale de transport public judeţean, în condiţiile legii, şi întocmeşte documentaţia ce stă la baza adoptării hotărârilor de înfiinţare de societăţi de transport public judeţean;

c) analizează propunerile autorităţilor administraţiei publice locale, ale operatorilor de transport rutier sau ale asociaţiilor de operatori de transport rutier pentru întocmirea programului de transport judeţean, îl corelează cu programele de transport interjudeţean, internaţional sau feroviar, stabileşte traseele principale şi secundare şi programele de transport privind transportul public de persoane prin curse regulate, întocmeşte programul de transport judeţean şi îl supune aprobării Consiliului Judeţean Ialomiţa;

d) actualizează periodic traseele şi programele de transport în funcţie de necesităţile de deplasare ale populaţiei şi în corelare cu transportul public interjudeţean de persoane existent, precum şi cu serviciul de transport public local de persoane cu autobuze, stabileşte data până la care se pot depune solicitările de modificare, actualizează, în perioada de valabilitate, programul de transport judeţean, în condiţiile legii şi îl supune aprobării Consiliului Judeţean Ialomiţa;

e) elaborează norme locale privind modul de organizare şi funcţionare a fiecărui serviciu de transport public local prin curse regulate şi prin curse regulate speciale, cu consultarea asociaţiilor reprezentative profesionale şi patronale ale operatorilor de transport rutier, precum şi a organizaţiilor sindicale teritoriale din domeniu, în conformitate cu regulamentele cadru existente si cu alte reglementari în vigoare şi le supune aprobării Consiliului Judeţean Ialomiţa;

f) întocmeşte Regulamentul pentru efectuarea transportului public local, precum şi Caietul de sarcini al serviciului de transport public local, ca anexă a acestuia;

g) consultă asociaţiile reprezentative ale operatorilor de transport şi utilizatorilor, în vederea stabilirii politicilor şi strategiilor locale privind transportul public local şi modalităţile de funcţionare a acestui serviciu;

h) colaborează cu structurile din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa la elaborarea strategiei pe termen mediu şi lung pentru extinderea, dezvoltarea şi modernizarea serviciilor de transport public local, ţinând seama de planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului, de programele de dezvoltare economico-socială a localităţilor şi de cerinţele de transport public local;

i) colaborează cu structurile din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa la întocmirea şi urmărirea realizării programelor de înfiinţare, reabilitare, extindere şi modernizare a sistemelor de transport public local, aprobarea studiilor de fezabilitate privind înfiinţarea, reabilitarea, modernizarea şi extinderea unei părţi sau a întregului sistem de transport public local, aflat în proprietatea publică sau privată a judeţului Ialomiţa sau a asociaţiilor de dezvoltare comunitară, precum şi la proiectarea şi executarea lucrărilor de investiţii în infrastructura tehnico-edilitară aferentă sistemelor de transport public local;

j) colaborează cu alte structuri funcţionale pentru elaborarea materialelor privind asocierea intercomunitară, în vederea realizării unor investiţii de interes comun în domeniul infrastructurii tehnico-edilitare aferente transportului public local;

k) analizează necesitatea şi oportunitatea acordării de facilităţi de transport anumitor categorii sociale defavorizate, în condiţiile legii, şi întocmeşte documentaţia ce stă la baza adoptării de hotărâri în acest sens;

l) verifică şi controlează periodic modul de realizare a serviciilor de transport public local de persoane, prin curse regulate şi prin curse regulate speciale;

m) participă, împreună cu reprezentanţii Autorităţii Rutiere Romane – ARR, Agenţia Ialomiţa, la comisia paritară pentru atribuirea licenţelor de traseu pentru transportul public local de persoane prin curse regulate pe trasee judeţene;

n) atribuie operatorilor de transport rutier, împreună cu membrii din comisia paritară, traseele cuprinse în programul de transport judeţean, în cadrul şedinţelor de atribuire electronică prin sistem naţional, iar pe baza rezultatelor acestora, emite hotărâri privind traseele atribuite;

o) verifică solicitările şi documentaţia depusă de operatorii de transport rutier care execută transport public local de persoane prin curse regulate speciale, în vederea emiterii licenţelor de traseu în corelare cu criteriile de evaluare în baza cărora se atribuie punctele în cazul traseelor judeţene şi în conformitate cu metodologia de punctare;

p) asigură publicarea pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa şi afişarea la sediul instituţiei a listei traseelor atribuite în cadrul fiecărei şedinţe de atribuire şi a listei traseelor rămase nesolicitate sau neatribuite;

q) întocmeşte informări, rapoarte şi analize privind activitatea compartimentului;

r) îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege, hotărâri ale Consiliului Judeţean Ialomiţa sau dispoziţii ale Preşedintelui acestuia, ale vicepreşedintelui coordonator al direcţiei sau ale directorul executiv.

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL  XII

DIRECŢIA BUGET FINANŢE

 

         SECŢIUNEA  I

         ATRIBUŢIILE  SPECIFICE  DIRECŢIEI  BUGET FINANŢE

 

         Art.57(1) Direcţia Buget Finanţe este structura aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa care asigură centralizarea lucrărilor aferente bugetului propriu, elaborarea proiectului de buget în integralitatea sa şi execuţia bugetară prin intermediul instrumentelor financiar-contabile, elaborarea lucrărilor de analiză şi sinteză bugetară pe ansamblul judeţului, precum si gestiunea resurselor umane.

         (2) Pe lângă atribuţiile generale prevazute la art. 14 din prezentul Regulament, Direcţia Buget Finanţe desfăşoară prin structurile sale funcţionale următoarele atribuţii specifice: 

 1. asigură elaborarea lucrărilor de analiză şi sinteză bugetară pe ansamblul judeţului, necesare în procesul de luare a deciziilor la nivelul conducerii executive şi a Consiliului Judeţean Ialomiţa;
 2. asigură elaborarea, fundamentarea şi întocmirea proiectului de buget propriu al judeţului Ialomiţa şi urmăreşte actualizarea lui în funcţie de influenţele ce apar pe parcursul anului bugetar;
 3. realizează activităţile şi lucrările aferente privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din unele categorii de venituri ale bugetului de stat, în cadrul limitelor maxime aprobate prin legea anuală a bugetului de stat şi a celorlalte acte normative;
 4. participă la stabilirea şi proiectarea nivelurilor veniturilor proprii, inclusiv a impozitelor şi taxelor locale, realizând urmărirea şi controlul încasării acestora;
 5. administrează creanţele bugetare provenite din impozite şi taxe locale şi alte venituri ale bugetului propriu al judeţului;
 6. realizează execuţia bugetară în limita prevederilor și a creditelor bugetare aprobate;
 7. organizează şi conduce contabilitatea instituţiei prin compartimentele distincte, întocmind situaţii financiare trimestriale şi anuale cu respectarea termenelor legale;
 8. realizează înregistrarea în evidenţele contabile a rezultelor inventarierii efectuată conform legii, rezultate stabilite de către comisiile special constituite;
 9. întocmeşte proiectul contului anual de execuţie bugetară;
 10. participă la realizarea operaţiunilor privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiei;
 11. analizează şi propune asigurarea şi dezvoltarea mijloacelor de comunicare electronică şi optimizarea fluxurilor de date pe suport informatic;
 12. asigură organizarea şi realizarea gestiunii resurselor umane şi a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa;
 13. participă în etapele de elaborare, modificare, urmărire, execuţie şi raportare pe componenţa financiară a programelor cu finanţare externă şi internă derulate de Consiliul Judeţean Ialomiţa;
 14. asigură exercitarea controlului financiar preventiv;
 15. asigură fundamentarea lucrărilor aferente contractării de împrumuturi, precum şi evidenţa datoriei publice locale, urmărind achitarea la scadenţă a obligaţiilor de plată aferente împrumuturilor;
 16. asigură transmiterea informațiilor specifice domeniilor de activitate ale direcției pentru postarea pe site-ul instituției www.cicnet.ro;
 17. îndeplineşte orice alte atribuţii în domeniu, prevăzute de actele normative în vigoare, de hotărârile Consiliului Judeţean Ialomiţa sau dispuse de Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa  sau de Vicepreşedintele coordonator al direcţiei.

         Art.58 În realizarea atribuţiilor ce îi revin, Direcţia Buget Finanţe colaborează cu celelalte direcţii din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, servicii publice judeţene, precum şi cu instituţiile şi agenţii economici de sub autoritatea sa.

         Art.59 Activitatea Direcţiei Buget Finanţe este coordonată de Administratorul Public/Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa căruia i s-au delegat atribuții în domeniu de Preşedintele acestuia, fiind condusă de un director executiv şi un director executiv adjunct.

         Art.60  Direcţia Buget Finanţe are următoarele structuri funcţionale:

         a) Serviciul Buget Contabilitate, Programare şi Urmărire Venituri:

            - Compartiment Buget Contabilitate;

            - Compartiment Programare şi Urmărire Venituri;

            - Compartiment Analiză şi Sinteză Bugetară ;

            - Compartiment Finanţare Programe/Proiecte și Investiţii.

b)  Compartimentul Informatică;

c)  Comnpartimentul Resurse Umane.

 

SECŢIUNEA  a II-a

ATRIBUŢIILE SERVICIULUI BUGET, CONTABILITATE, PROGRAMARE  ŞI URMĂRIRE VENITURI

 

         Art.61(1) Serviciul Buget, Contabilitate, Programare şi Urmărire Venituri, prin intermediul compartimentelor de specialitate, îndeplineşte atribuţiile ce-i revin, în condiţiile legii, cu privire la formarea, repartizarea, administrarea şi utilizarea resurselor financiare aferente bugetului propriu judeţean.

(2) Serviciul Buget, Contabilitate, Programare şi Urmărire Venituri are următoarea structură funcţională:

         - Compartiment Buget Contabilitate ;

         - Compartiment Programare şi Urmărire Venituri ;

         - Compartiment Analiză şi Sinteză Bugetară ;

         - Compartiment Finanţare Programe/Proiecte și Investiţii.

         Art.62 Serviciul Buget, Contabilitate, Programare şi Urmărire Venituri asigură îndeplinirea următoarelor atribuţii:

 1. efectuarea lucrărilor aferente procesului bugetar în toate etapele;
 2. elaborarea lucrărilor de analiză şi sinteză bugetară pe ansamblul judeţului, necesare în

procesul de luare a deciziilor la nivelul conducerii executive şi a Consiliului Judeţean Ialomiţa;

 1. efectuarea lucrărilor aferente stabilirii, constatării, urmăririi şi încasării impozitelor şi

taxelor locale, precum şi a oricăror altor venituri ale judeţului;

 1. asigură execuţia de casă a bugetului propriu al judeţului, constituirea şi utilizarea

mijloacelor financiare;

 1. realizarea lucrărilor privind contabilitatea drepturilor constatate şi a veniturilor încasate,

precum şi a angajamentelor şi a plăţilor efectuate, potrivit bugetului aprobat;

 1. ţinerea la zi  a contabilităţii şi prezentarea la termene a raportărilor lunare, a situaţiilor

financiare trimestriale şi anuale;

 1. exercitarea controlului financiar preventiv, prin persoanele desemnate.

  

         A. ATRIBUŢIILE COMPARTIMENTULUI BUGET, CONTABILITATE

 

         Art.63 Compartimentul Buget, Contabilitate îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale:

 1. organizează, îndrumă şi coordonează acţiunea de elaborare a lucrărilor privind proiectul bugetului propriu al judeţului, în toate etapele;
 2. elaborează variante proprii privind nivelul cheltuielilor şi evoluţia în perspectivă pentru acţiunile finanţate din bugetele instituţiilor publice subordonate;
 3. realizează, în toate etapele, lucrările necesare pentru repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor de echilibrare şi a transferurilor din bugetul de stat;
 4. efectuează operaţiunile legate de finanţările instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Ialomiţa;
 5. urmăreşte execuţia cheltuielilor prevăzute în buget, informând periodic conducerea Consiliului Judeţean Ialomiţa despre modul de realizare a acestora;
 6. pregăteşte lucrările privind virările de credite bugetare, utilizarea fondului de rezervă, a excedentului anilor precedenţi, a împrumuturilor, în corelaţie directă cu execuţia bugetară pentru Consiliul Judeţean Ialomiţa şi instituţiile subordonate acestuia;
 7. propune repartizarea pe trimestre a cheltuielilor aprobate în  buget în funcţie de termenele de încasare a veniturilor;
 8. participă la implementarea procedurilor privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor, precum şi evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
 9. participă la stabilirea rezultatelor inventarierii;
 10. organizează şi conduce contabilitatea drepturilor constatate şi a veniturilor încasate, precum şi a angajamentelor şi a plăţilor efectuate, potrivit bugetului aprobat;
 11. realizează contabilitatea sintetică şi analitică pentru operaţiunile derulate, întocmeşte documentaţia prevăzută de actele normative privind registrele de contabilitate obligatorii;
 12. îndrumă compartimentele financiar-contabile din cadrul instituţiilor finanţate din bugetul judeţului, iar la termenele stabilite (trimestrial şi anual) primeşte, verifică, analizează şi centralizează situaţiile financiare ale acestora;
 13. întocmeşte trimestrial şi anual situaţii financiare pentru activitatea proprie şi pe cea centralizată, pe care o depune la Direcţia Generală a Finanţelor Publice Ialomiţa;
 14. întocmeşte lucrările de încheiere şi stabilire a rezultatelor execuţiei financiare la finele anului şi realizează conturi anuale de execuţie;
 15. gestionează aplicaţiile şi programele informatice privind lucrările de buget, cele ce reflectă angajamentele, pentru realizarea contabilităţii financiare şi a celei de gestiune;
 16. acordă, la cerere, consiliilor locale sprijin şi asistenţă de specialitate cu privire la activitatea financiar - contabilă;
 17. pregăteşte în format electronic pentru publicarea de către persoanele responsabile a documentelor şi informaţiilor prevăzute de Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 18. realizează implementarea financiar-contabilă a finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate de Consiliul Judeţean Ialomiţa pentru activităţi non-profit de interes general selectate conform procedurilor legale;
 19. îndeplineşte şi alte atribuţii în domeniu, stabilite de lege, hotărâri ale Consiliului Judeţean Ialomiţa sau dispoziţii ale Preşedintelui acestuia.

 

            B. ATRIBUŢIILE COMPARTIMENTULUI PROGRAMARE ŞI URMĂRIRE VENITURI

 

         Art.64 Compartimentul Programare şi Urmărire Venituri îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale:

 1. realizează proiecţia veniturilor proprii şi a celorlalte surse de venituri ale bugetului propriu al judeţului, cu ocazia adoptării sau rectificărilor bugetare;
 2. realizează împreună cu celelalte compartimente de specialitate lucrările privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a altor venituri ale bugetului propriu al judeţului;
 3. colaborează cu instituţiile subordonate şi celelalte compartimente ale consiliului judeţean pe probleme de constatare,  urmărire şi încasare a impozitelor şi taxelor, precum şi ale altor venituri ale bugetului propriu judeţean;
 4. efectuează operaţiunile de regularizare a taxelor de autorizare a lucrărilor de construcţii, la propunerea direcţiei de specialitate;
 5. îndeplineşte atribuţiile de întocmire a măsurilor asigurătorii şi de efectuare a procedurii de executare silită, conform dispoziţiei Preşedintelui;
 6. realizează sinteze, situaţii privind veniturile bugetului propriu al judeţului Ialomiţa care reflectă evidenţa şi încasarea acestora;
 7. realizează contabilitatea sintetică şi analitică pentru operaţiunile derulate, întocmeşte documentaţia prevăzută de actele normative privind registrele de contabilitate obligatorii;
 8. gestionează datoria publică locală în toate etapele de fundamentare, contractare, derulare a împrumuturilor sau a celorlalte instrumente ale datoriei publice a Consiliului Judeţean Ialomiţa;
 9. gestionează aplicaţiile şi programele informatice privind lucrările de colectare a veniturilor, pentru realizarea contabilităţii financiare şi a celei de gestiune;
 10. participă la implementarea procedurilor privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor;
 11. derulează prin casieria unităţii operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar în lei şi valută, conducând evidenţa operaţiunilor de casierie;
 12. participă, trimestrial şi anual, la elaborarea situaţiilor financiare pentru activitatea proprie şi pe cea centralizată;
 13. realizează raportările financiare lunare ale aparatului de specialitate şi centralizează raportările financiare lunare ale instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Ialomiţa;
 14. acordă, la cerere, consiliilor locale sprijin şi asistenţă de specialitate cu privire la activitatea de stabilire, constatare şi urmărire a încasării impozitelor, taxelor şi altor venituri locale;
 15. îndeplineşte şi alte atribuţii în domeniu, stabilite de lege, hotărâri ale consiliului judeţean sau dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa.

  

         C. ATRIBUŢIILE COMPARTIMENTULUI ANALIZĂ ŞI SINTEZĂ BUGETARĂ

 

         Art.65  Compartimentul Analiză şi Sinteză Bugetară realizează activităţile şi lucrările de studiu, analiză şi sinteză legate de procesul bugetar pentru bugetul propriu şi pe ansamblul judeţului, având următoarele atribuţii principale:

 1. elaborează lucrări de analiză şi sinteză referitoare la veniturile şi cheltuielile bugetului propriu al judeţului pe baza prognozelor principalilor indicatori macroeconomici şi sociali pentru fiecare an bugetar pentru care se elaborează proiectul de buget, precum şi pentru următorii trei ani;
 2. realizează baza de date privind indicatorii bugetari pe ansamblul judeţului necesari în procesul de repartizare pe unităţi administrativ-teritoriale a unor venituri bugetare;
 3. realizează periodic analize, studii, lucrări, situaţii informative cu privire la realizarea execuţiei bugetare pe ansamblul judeţului, precum şi pe fiecare unitate administrativ-teritorială în parte;
 4. centralizează solicitările de finanţare ale consiliilor locale şi propunerile direcţiei de specialitate pentru finanţarea programelor sau proiectelor solicitate de consiliile locale şi constituie baze de date în vederea elaborării de statistici, sinteze, rapoarte;
 5. participă la realizarea lucrărilor referitoare la repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor repartizate prin legi bugetare anuale, precum şi a altor surse ce presupun repartizare în vederea includerii în bugetele locale;
 6. acordă, la cerere, consiliilor locale sprijin şi asistenţă de specialitate cu privire la activitatea de execuţie de casă a bugetelor locale;
 7. participă la lucrările de adoptare sau de rectificare bugetară;
 8. participă în toate etapele de elaborare, modificare, urmărire, execuţie şi raportare pe componenţa financiară a programelor cu finanţare internă derulate de Consiliul Judeţean Ialomiţa;
 9. elaborează lucrări de analiză, sinteză şi informare privind bugetul şi execuţia bugetară a aparatului de specialitate şi a instituţiilor publice subordonate;
 10. participă la realizarea sintezei programelor aprobate ca anexă a bugetului propriu al judeţului, în toate etapele, pe baza propunerilor primite de la direcţiile de specialitate şi instituţiile subordonate;
 11. participă la implementarea procedurilor privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor;
 12. realizează contabilitatea sintetică şi analitică pentru operaţiunile derulate, întocmeşte documentaţia prevăzută de actele normative privind registrele de contabilitate obligatorii;
 13. gestionează aplicaţiile şi programele informatice privind lucrările de analiză şi sinteză, cele ce reflectă angajamentele, pentru realizarea contabilităţii financiare şi a celei de gestiune;
 14. îndeplineşte şi alte atribuţii în domeniu, stabilite de lege, hotărâri ale Consiliului Judeţean Ialomiţa sau dispoziţii ale Preşedintelui acestuia.

 

 

         D. ATRIBUŢIILE COMPARTIMENTULUI FINANŢARE PROGRAME/PROIECTE ȘI  INVESTIŢII

 

         Art.66  Compartimentul Finanţare Programe/Proiecte și Investiţii asigură din punct de vedere financiar gestiunea procesului investiţional din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa, având următoarele atribuţii principale:

 1. preia propunerile privind investiţiile publice a căror finanţare sau cofinanţare urmează a fi asigurată din bugetul judeţului în vederea cuprinderii în proiectul de buget;
 2. pregăteşte lucrările privind finanţarea cheltuielilor de capital în toate etapele procesului bugetar;
 3. participă la realizează repartizarea pe trimestre a sumelor din buget pentru cheltuielile de capital la propunerea direcţiei de specialitate şi a instituţiilor subordonate în funcţie de termenele legale de realizare a lucrărilor de investiţii;
 4. realizează lucrările financiar-contabile privind programele naţionale de interes judeţean şi de interes local, derulate prin consiliul judeţean;
 5. participă în etapele de elaborare, modificare, urmărire, execuţie şi raportare pe componenta financiară, atât a programelor cu finanţare internă, cât şi a proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare derulate de Consiliul Judeţean Ialomiţa;
 6. realizează implementarea financiar-contabilă a finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate de Consiliul Judeţean Ialomiţa pentru activităţi non-profit de interes general selectate conform procedurilor legale;
 7. realizează raportările statistice privind investiţiile aparatului de specialitate;
 8. participă la implementarea procedurilor privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor, precum şi evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
 9. realizează contabilitatea sintetică şi analitică pentru operaţiunile derulate, întocmeşte documentaţia prevăzută de actele normative privind registrele de contabilitate obligatorii;
 10. ţine evidenţa contabilă sintetică şi analitică a elementelor patrimoniale reprezentând active fixe corporale, necorporale şi a celor financiare;
 11. realizează operaţiunile şi ţine evidenţa amortizării activelor fixe corporale şi necorporale;
 12. realizează lucrările şi operaţiunile financiar-contabile cu privire la garanţiile de bună execuţie;
 13. participă la stabilirea rezultatelor inventarierii activelor fixe corporale şi necorporale şi ţine registrul-inventar;
 14. întocmeşte lucrările de încheiere şi stabilire a rezultatelor execuţiei financiare la finele anului şi realizează conturi anuale de execuţie;
 15. elaborează lucrări de analiză, sinteză şi informare privind bugetul şi execuţia bugetară a aparatului de specialitate şi a instituţiilor publice subordonate;
 16. îndrumă compartimentele financiar-contabile din cadrul instituţiilor finanţate din bugetul judeţului, iar la termenele stabilite (trimestrial şi anual) primeşte, verifică, analizează şi centralizează situaţiile financiare ale acestora;
 17. întocmeşte trimestrial şi anual situaţii financiare pentru activitatea proprie şi pe cea centralizată, pe care o depune la Administrația Județeană a Finanţelor Publice Ialomiţa;
 18. realizează documentaţia privind aprobarea şi execuţia programelor aprobate ca anexă a bugetului propriu al judeţului, în toate etapele, pe baza propunerilor primite de la direcţiile de specialitate şi instituţiile subordonate;
 19. gestionează aplicaţiile şi programele informatice privind finanţarea programelor, proiectelor şi investiţiilor, cele ce reflectă angajamentele, pentru realizarea contabilităţii financiare şi a celei de gestiune;
 20. acordă, la cerere, consiliilor locale sprijin şi asistenţă de specialitate cu privire la aspectele financiar – contabile legate de investiţii;
 21. îndeplineşte şi alte atribuţii în domeniu, stabilite de lege, hotărâri ale Consiliului Judeţean Ialomiţa sau dispoziţii ale Preşedintelui acestuia.

 

         SECŢIUNEA   a III-a

         ATRIBUŢIILE COMPARTIMENTULUI  INFORMATICĂ

 

         Art.67 Compartimentul Informatică îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale:

 1. oferă servicii de căutare a informaţiilor solicitate în baza de date existentă şi le furnizează

pe suport de hârtie sau magnetic, la cerere;

 1. asigură actualizarea aplicaţiei Legis, imediat ce aceasta este primită prin e-mail de la firma
 2.  
 3. administrează sistemul informatic la nivelul Consiliului Judeţean Ialomiţa;
 4. coordonează activitatea funcţionarilor publici ai Consiliului Judeţean Ialomiţa în vederea

utilizării eficiente a resurselor informatice;

 1. acordă asistenţă tehnică de specialitate autorităţilor administraţiei publice locale, la

cererea acestora;

 1.   menţine funcţionarea în condiţii normale a reţelei interne de calculatoare, a echipamentelor şi a aplicaţiilor informatice;
 2. fundamentează necesarul de consumabile şi produse hardware pentru exploatarea

echipamentelor şi a aplicaţiilor;

 1. identifică şi propune necesarul de produse software pentru compartimentele de

specialitate ale Consiliului Judeţean Ialomiţa;

 1.    elaborează studii şi documentaţii pentru realizarea şi/sau dezvoltarea de sisteme şi/sau aplicaţii informatice;
 2.  asigură serviciile de întreţinere şi actualizare a sistemelor şi aplicaţiilor informatice, precum şi a infrastructurii de comunicaţii date;
 3. arhivează şi păstrează în bune condiţii bazele de date create pe suport magnetic;
 4.     efectuează lucrări de concepţie grafică şi tehnoredactare computerizată pentru pliante, broşuri şi alte materiale şi documentaţii ale Consiliului Judeţean Ialomiţa;
 5. efectuează devirusarea periodică a calculatoarelor aflate în dotare;
 6. acordă asistenţă tehnică în vederea întreţinerii site-ului www.cicnet.ro al Consiliului

Judeţean Ialomiţa;

 • răspunde de derularea programelor de specializare în domeniul informaticii a

funcţionarilor publici din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa;

 1. răspunde de aplicarea legislaţiei şi actelor normative specifice domeniului de activitate;
 2. participă la operaţiunile ce presupun achiziţia de produse informatice;
 3. asigură legătura cu firmele prestatoare de servicii informatice hardware şi software;
 4. îndeplineşte şi alte atribuţii în domeniu, stabilite de lege, hotărâri ale Consiliului Judeţean

Ialomiţa sau dispoziţii ale Preşedintelui acestuia.

 

 

         SECŢIUNEA   a IV-a

         ATRIBUŢIILE COMPARTIMENTULUI RESURSE UMANE

 

         Art.68 Compartimentul Resurse Umane îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale:

         a) organizează şi realizează gestiunea resurselor umane şi a funcţiilor publice din aparatul de specialitate şi colaborează cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici;

         b) realizează documentaţia pentru aprobarea numărului de personal, a organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate, precum și pentru instituțiile de sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa pe baza propunerilor formulate de acestea;

         c) elaborează statele de funcţii pentru aparatul de specialitate, cu respectarea  reglementărilor în vigoare;

         d) efectuează lucrările legate de recrutarea, selectarea personalului, numirea, încadrarea, promovarea, redistribuirea, transferarea, detaşarea, pensionarea sau încetarea raporturilor de serviciu sau de muncă, după caz, pentru personalul ale căror documente de personal se află în evidenţă;

         e) întocmeşte statele de plată lunare a salariilor şi a altor drepturi de natură salarială pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din aparatul de specialitate, a indemnizaţiilor consilierilor judeţeni, precum şi a altor persoane din afara unităţii;

         f) răspunde de întocmirea şi gestionarea dosarelor profesionale ale funcţionarilor publici şi a registrului de evidenţă a funcţionarilor publici, precum şi a registrului general de evidenţă a salariaţilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa;

         g) răspunde de implementarea prevederilor referitoare la dclarațiile de avere și declarațiile de interese de către funcționarii publici și personalul contractual care are obligația depunerii acestor declarații din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița;

         h) elaborează documentația necesară completării dosarului de pensionare în condițiile legii, pentru personalul care se pensionează ale cărui documente de personal se află în evidenţă;

         i) efectuează lucrările privind evidenţa şi mişcarea personalului, completarea legitimaţiilor de serviciu pentru personalul din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa;

         j) comunică personalului Consiliului Judeţean Ialomiţa, la cerere, orice modificare vizând salariul, sporul de vechime şi alte sporuri;

         k) întocmeşte şi prezintă spre aprobare programarea concediilor de odihnă pentru personalul din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa;     

         l) întocmeşte programele de perfecţionare pentru personalul din aparatul de specialitate în conformitate cu programele primite de la instituţiile specializate şi cu necesităţile momentului şi transmite celor interesaţi comunicările privind durata şi perioada programelor de perfecţionare aprobate pentru personalul din aparatul propriu de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa;

         m) gestionează aplicaţiile şi programele informatice pe linie de salarizare pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa;

         n) răspunde de actualizarea fişierului de personal din memoria calculatorului;

         o) acordă consiliilor locale, la cererea acestora, asistenţă de specialitate în domeniul salarizării şi al raporturilor de muncă;

         p) întocmeşte dările de seamă statistice referitoare la numărul de personal şi fondul de salarii de la nivelul Consiliului Judeţean Ialomiţa;

         q) gestionează lucrările aferente programului de lucru şi prezenţă la serviciu;

         r) îndeplineşte şi alte atribuţii în domeniu, stabilite de lege, hotărâri ale Consiliului Judeţean Ialomiţa sau dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa.

 

 

CAPITOLUL XIII

DISPOZIŢII  FINALE

 

             Art.69(1) În termen de 30 de zile de la aprobarea prezentului Regulament, conducătorii  structurilor funcţionale din cadrul aparatului de specialitate vor reactualiza fişa fiecărui post din subordine, cu obligația respectării prevederilor art. 16 lit.k) din Regulament.

            (2) În fiecare fişă a postului se va desemna persoana căreia i se vor delega atribuţiile în caz de absenţă a titularului postului.

            (3) După aprobare, Direcţia Coordonare Organizare va transmite tuturor structurilor funcţionale Regulamentul de organizare şi functionare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, iar directorii executivi au obligaţia de a aduce la cunoştinţa funcţionarilor publici şi/sau personalului contractual prevederile Regulamentului, pe bază de semnătură.

            (4) Tot personalul din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa are obligaţia să cunoască, să respecte şi să aplice prevederile prezentului Regulament.

            Art.70(1) Modificarea şi completarea prezentului Regulament se va face în cazurile în care din actele normative apărute după aprobarea lui rezultă noi competenţe în sarcina Consiliului Judeţean Ialomița ori noi reglementări privitoare la personalul aparatului de specialitate de natură a necesita armonizarea prevederilor regulamentului.

            (2) Modificarea şi completarea prezentului Regulament se va face şi în cazul aprobării de către Consiliul Judeţean Ialomiţa a unei noi organigrame.

            Art.71 Prevederile prezentului Regulament se completează cu reglementările legale în materie.  

categoria articolului 

aparatul propriu