Şedinta extraordinara - 23 iulie 2015

Comunicate, transparență decizională

 

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA  se convoacă în şedinţă extraordinară în data de 23.07.2015ora 13,00 în sala de şedinţe a Centrului Cultural  UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiţa, având pe ordinea de zi:

Discutarea şi adoptarea următoarelor proiecte de hotărâri:

a) privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 31/29.05.2013 privind aprobarea organigramei statului de funcții și funcții publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița, cu modificările și completările ulterioare;

Anexa

Expunere de motive

Raport DBF

Raport Comisia Economica

Raport Comisia pentru Munca

Raport Comisia Juridica

b) privind aprobarea execuţiei bugetului general al judeţului Ialomiţa, la trimestrul II, anul 2015;

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Anexa 4

Anexa 5

Expunere de motive

Raport DBF

Raport Comisia pentru munca

Raport Comisia Economica

Raport Comisia Juridica

Raport Comisia pentru invatamant

Raport Comisia pentru urbanism

c) privind aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2015;

Anexa

Expunere de motive

Raport Comun Direcția Buget Finanțe și Direcția Investiții și Servicii Publice

Raport Comisia pentru munca

Raport Comisia Juridica

Raport Comisia Economica

Raport Comisia pentru invățămant

Raport Comisia pentru Urbanism

d) privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar de la Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Ialomița și de la Liceul Tehnologic Special ”Ion Teodorescu ” Slobozia, pentru luna iunie 2015;

Adresă Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Ialomiţa;

Adresă la Liceul Tehnologic Special „Ion Teodorescu” Slobozia;

Anexa 1

Anexa 2

Expunere de motive

Raport comun Direcția Buget Finanțe și Direcția Coordonare Organizare;

Raport Comisia pentru invățămant

Raport Comisia Economica

e) privind avizarea tarifului pentru eliberarea autorizaţiei speciale de transport (AST), pentru transporturile care depăşesc masele și/sau dimensiunile maxime admise,prevăzute de lege,în municipiul Slobozia;

Adresa Primaria Slobozia

Expunere de motive

Raport Direcția de Investiții și Servicii Publice;

Raport Comisia Juridica

Raport Comisia pentru Urbanism

f) privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 87 din 11.12.2014 privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole,în vedrea calculării veniturilor anuale brute obținute din cedarea folosinței bunurilor prin arendare, pe anul 2015;

Adresa Directia Agricola

Expunere de motive

Raport Direcția Coordonare Organizare;

Raport Comisia Economica

g) privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 30 din 31.03.2015 privind aprobarea documentației de atribuire și numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea acordului-cadru privind lucrări de întreținre și reparații drumuri județene;

Expunere de motive

Raport Direcția Achiziții si Patrimoniu

Raport Comisia Juridica

Raport Comisia pentru Urbanism

h) privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare a Judeţului Ialomița/Consiliului Județean Ialomița în dosrul nr. 24754/3/2015 aflat pe rolul Tribunalului București.

Expunere de motive

Raport Direcția Coordonare Organizare.

Raport Comisia Juridica

     Suplimentare ordine de zi cu proiectul de hotărâre 

i) privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management organizat pentru ocuparea postului de manager al Muzeului Agriculturii Slobozia

Raport Comisia Juridica

 

 

Şedinţa este publică.

VICEPREŞEDINTE, 

Ioan MARTIN