Ședință extraordinară în data de 20.12.2013

Comunicate, 2013

 

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA se convoacă în şedinţă extraordinară în data de 20.12.2013, ora 11,00 în sala de şedinţe a Centrului Cultural UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiţa, având următoarea ordine de zi:

 

Discutarea şi adoptarea următoarelor proiecte de hotărâre :

a) privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 31/29.05.2013 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările şi completările ulterioare;

b) privind stabilirea taxelor şi tarifelor din competenţa Consiliului Judeţean Ialomiţa, pentru anul 2014;

c) privind aprobarea execuţiei bugetului general al judeţului Ialomiţa la trimestrul IV (preliminat), anul 2013;

d) privind validarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 154 din 10.12.2013 de majorare a bugetului propriu al judeţului Ialomiţa şi rectificarea bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2013;

e) privind aprobarea costului mediu lunar şi a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere a persoanelor vârstnice îngrijite în Căminul pentru persoane vârstnice ”ing. Vadim Rusu” comuna Balaciu şi în Centrul pentru persoane vârstnice Fierbinţi Târg, judeţul Ialomiţa, pentru anul 2014;

f) privind aprobarea costului mediu lunar necesar asigurării serviciilor medico-sociale şi a cuantumului contribuţiei personale lunare datorate de persoanele îngrijite şi tratate în Centrul de Asistenţă Medico-Socială Fierbinţi-Târg, pentru anul 2014;

g) privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor brute obţinute din cedarea folosinţei bunurilor prin arendare, pe anul 2014;

h) privind aprobarea asocierii judeţului Ialomiţa cu municipiul Slobozia în vederea constituirii „S.C. SERVICII PUBLICE SLOBOZIA S.R.L.”;

i) privind reglementarea funcţionării serviciului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, în judeţul Ialomiţa, pentru perioada 01.01.2014 – 30.06.2019;

j) privind aprobarea „Planului de întreţinere şi intervenţii pentru anul 2014” al Serviciului de administrare a drumurilor judeţene, a podurilor şi a infrastructurii aferente;

k) privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Protecţie infrastructură DJ 101U – zona Maia”;

l) privind aprobarea documentaţiei de atribuire şi numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de servicii de formare profesională şi logistică aferentă, inclusiv sesiuni de teambuilding, pentru proiectul „Creşterea eficienţei serviciilor publice din judeţul Ialomiţa prin profesionalizarea personalului administrativ”, cod SMIS 22798, finanţat în cadrul Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative;

m) privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administraţie al Palatului Copiilor Slobozia, judeţul Ialomiţa.

 

Şedinţa este publică.

 

PREŞEDINTE,

Vasile Silvian CIUPERCĂ