Ședinţă ordinară în data de 15.07.2016, ora 11,00

Comunicate, transparență decizională

            

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA  se convoacă în şedinţă ordinară în data de 15.07.2016, ora 11,00 în sala de şedinţe a Centrului Cultural  UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiţa, având pe ordinea de zi:

            I. Aprobarea Procesului – verbal al şedinţei de constituire a Consiliului Judeţean Ialomiţa din data de 24.06.2016.

Proces verbal sedinta 24 iunie 2016

            II. Discutarea şi adoptarea următoarelor proiecte de hotărâre:

a) privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Gheorghe Stelică;

Proiect hotarare încetare mandat

 b) privind aprobarea  organigramei, statului de funcţii şi funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa;

Proiect hotarare aprobare organigrama Consiliul Județean Ialomița

Rapoarte comisii

 c) privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 29 din 23.03.2016 privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Județean de Urgență Slobozia;

Proiect hotarare aprobare modificare stat de funcții Spitalul Județean de Urgența Ialomița

Rapoarte comisii

 d) privind aprobarea execuţiei bugetului general al judeţului Ialomiţa, la trimestrul II, anul 2016;

Proiect de hotarare aprobare execuție buget trim. II

Rapoarte Comisii

e) privind aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2016;

Proiect de hotarare rectificare buget județ

Rapoarte Comisii

f) privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia,  pe anul 2016;

Proiect de hotarare rectificare buget Spitalul Județean de Urgență Ialomița

Rapoarte Comisii

g) privind aprobarea structurii organizatorice a  Spitalului Județean de Urgență  Slobozia;

Proiect de hotarare aprobare structura organizatorica SJU Slobozia

Rapoarte Comisii

h) privind numirea domnului Obrejan Cristian în funcția de manager al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa;

Proiect de hotarare numire manager Centrul Creatiei Populare

Rapoarte Comisii

i) privind numirea domnului Vlad Florin în funcția de manager al Muzeului Județean  Ialomiţa;

Proiect de hotarare numire manager Muzeul Județean Ialomița

Rapoarte Comisii

j) privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 117 din 17.12.2015 privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor anuale brute obţinute din cedarea folosinţei bunurilor prin arendare, pe anul 2016;

Proiect de hotarare modificare preturi produse agricole

Rapoarte Comisii

k) privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 47 din 28.05.2015 privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa la realizarea proiectului „Reţeaua  judeţeană VIP-Voluntariat-Iniţiative-Profesionalism pentru integrarea şcolară şi socială a copiilor vulnerabili” din cadrul Programului RO10 „Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale”, Apelul „COERENT”, finanţat prin Granturile SEE 2009-2014;

Proiect de hotarare reteau VIP

Rapoarte Comisii

l) privind aprobarea închirierii unor terenuri agricole neproductive din domeniul privat al judeţului Ialomiţa, situate în extravilanul comunelor Gura Ialomiței și Giurgeni;

Proiect de hotarare inchiriere terenuri Giurgeni si Gura Ialomița

Rapoarte comisii

m) privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 121 din 17.12.2015, privind stabilirea consumului lunar de carburanţi pentru autoturismele ce deservesc parcul auto al Consiliului Judeţean Ialomiţa şi al instituţiilor publice de interes judeţean aflate sub autoritatea sa, cu modificările si completările ulterioare ;

Proiect de hotarare modificare cota carburanti

Rapoarte Comisii

n) privind aprobarea  documentaţiei şi numirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractelor de achiziţie publică de furnizare şi distribuţie a produselor de panificaţie pentru elevii din  învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, în anul şcolar 2016 – 2017;

Proiect de hotarare aprobare documentie produse panificatie

o) privind aprobarea  documentaţiei şi numirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractelor de achiziţie publică de furnizare şi distribuţie a produselor lactate pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, în anul şcolar 2016-2017;

Proiect hotarare documentatie produse lactate

p) privind aprobarea modificării hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 93 din 20.12.2013 privind aprobarea asocierii judeţului Ialomiţa cu municipiul Slobozia în vederea constituirii „S.C. SERVICII PUBLICE SLOBOZIA S.R.L.”;

Proiect de hotarare modificare asociere Servicii Publice Slobozia

Rapoarte Comisii

q) privind modificarea hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 40/06.07.2010 privind transferul managementului asistenţei medicale din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia, cu modificările și completările ulterioare;

Proiect de hotarare modificare HCJI nr. 40 - CA Spitalul Județean de Urgenta Ialomița

Rapoarte Comisii

 s) privind desemnarea reprezentantului  Consiliului Judeţean Ialomiţa în Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Ialomiţa.

Proiect de hotărare desemnare reprezentant Comisia judeteana stabilire drept de proprietate

Rapoarte Comisii

 

            Şedinţa este publică.

 

PREŞEDINTE,

Victor MORARU