Hotărâri adoptate în ședința extraordinară din 23.07.2015

 

În ședința extraordinară din 23.07.2015, s-au adoptat următoarele hotărâri:

 

Numărul
hotărârii
Titlul hotărârii Anexe
66

H O T Ă R Â R E

privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 31/29.05.2013 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi funcţiilor
publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa,cu modificările şi completările ulterioare

Anexa

67

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea execuţiei bugetului general al judeţului Ialomiţa, la trimestrul II, anul 2015

Anexa_1.pdf

Anexa_2_.pdf

Anexa_3.pdf

Anexa_4.pdf

Anexa_5.pdf
 

68

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2015
Anexa
69

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar de la Centrul Judeţean de Resurse
şi Asistenţă Educaţională Ialomiţa şi de la Liceul Tehnologic Special „Ion Teodorescu” Slobozia, pentru luna iunie 2015

Anexa 1

Anexa 2

70

 H O T Ă R Â R E

privind avizarea tarifului pentru eliberarea autorizaţiei specialede transport (AST), pentru transporturile care depăşesc masele şi/sau
dimensiunile maxime admise, prevăzute de lege, în municipiul Slobozia
 
71

 H O T Ă R Â R E

privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 87 din 11.12.2014 privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor anuale brute obţinute din cedarea folosinţei bunurilor prin arendare, pe anul 2015

 
72 H O T Ă R Â R E

privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţanr. 30 din 31.03.2015 privind aprobarea documentaţiei de atribuire şi
numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea acordului-cadruprivind lucrări de întreţinere şi reparaţii drumuri judeţene

 
73

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management organizat pentru ocuparea postului de manager al Muzeului Agriculturii Slobozia

Anexa 1

Anexa 2

 

 

categorie 

ședințe Consiliu, 2015