Anunt 02.02.2012

02.02.2012

Proiecte de hotărâre propuse pentru sedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa din 14.02.2012

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA se convoacă în şedinţă ordinară în data de 08.02.2012, ora 15,00 în sala de şedinţe a Centrului Cultural UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiţa, având următoarea ordine de zi:

Discutarea şi adoptarea următoarelor proiecte de hotărâre:

a) privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa la realizarea proiectului „Make them succeed” din cadrul Programului European „Tineret în acţiune”;

- Expunere de motive

- Raportul Direcţiei Coordonare-Organizare

- Nota de fundamentare a DGASPC Ialomiţa

- Raportul Comisiei pentru învăţământ, muncă, sănătate,familie şi asistenţă socială

 

b) privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare acces rutier Fierbinţi Târg, etapa I”

- Expunere de motive

- Raportul Directiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Lucrări Publice

- Extras documentatie de avizare

- Raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, agricultură şi dezvoltare regională

 

c) privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Casa memorială Ionel Perlea – Centrul Cultural UNESCO Ionel Perlea – reparaţii capitale, etapa II”;

- Expunere de motive

- Raportul Directiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Lucrări Publice

- Raport Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea“

- Documentaţia de avizare

- Raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, agricultură şi dezvoltare regională

- Raportul Comisiei pentru cultură, culte, tineret, sport, colaborare cu societatea civilă şi relaţii externe

d) privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Pod peste râul Prahova la Dridu, DJ 101, Km 52+759”

- Expunere de motive

- Raportul Directiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Lucrări Publice

- Extras documentaţie de avizare

- Raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, agricultură şi dezvoltare regională

 

e) privind validarea unui membru desemnat al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Ialomiţa;

- Expunere de motive

- Raportul Directiei Coordonare Organizare

- Adresa Inspectoratului de Poliţie Judeţean Ialomiţa

- Adresa Corpului naţional al Poliţiştilor

- Raportul Comisiei juridice şi de disciplină

 

f) privind aprobarea cuantumului cotizaţiei şi contribuţiilor Consiliului Judeţean Ialomiţa la unele organisme interne şi internaţionale, pe anul 2012;

- Expunere de motive

- Raportul Direcţiei Coordonare Organizare şi Direcţiei Buget Finanţe

- Adresa ADR Sud-Muntenia

- Adresa ARE

- Adresa UNCJR

- Hotarârea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Situaţii de Urgenţă Sud Muntenia

- Raportul Comisiei juridice şi de disciplină

- Raportul Comisiei economico-financiare, protecţia mediului şi turism

 

g) privind aprobarea majorării capitalului social al S.C. DRUMURI ŞI PODURI S.A. IALOMIŢA;

- Expunere de motive

- Raportul Direcţiei Buget Finaţe

- Adresa S.C. DRUMURI ŞI PODURI

- Raportul Comisiei economico-financiare, protecţia mediului şi turism

 

h) privind aprobarea bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2012.

Anexa nr. 1 Anexa nr. 2 Anexa nr. 3 Anexa nr. 4 Anexa nr. 5
Anexa nr. 6 Anexa nr. 7 Anexa nr. 8 Anexa nr. 8a Anexa nr. 8b Anexa nr. 9 Anexa nr. 9a Anexa nr. 10

- Expunere de motive

- Raportul Direcţiei Buget Finanţe

- Raportul Comisiei economico-financiare, protecţia mediului şi turism

- Raportul Comisiei juridice şi de disciplină

- Raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, agricultură şi dezvoltare regională

- Raportul Comisiei pentru cultură, culte, tineret, sport, colaborare cu societatea civilă şi relaţii externe

- Raportul Comisiei pentru învăţământ, muncă, sănătate,familie şi asistenţă socială

Şedinţa este publică.

categoria articolului 

transparență decizională, 2012