Anunt 14.06.2012

14.06.2012

Proiecte de hotărâre propuse pentru sedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa din 19.06.2012

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA se convoacă în şedinţă ordinară în data de 19.06.2012, ora 14,00 în sala de şedinţe a Centrului Cultural UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiţa, având următoarea ordine de zi:

 

Discutarea şi adoptarea următoarelor proiecte de hotărâre:

 

a) privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a principalilor indicatori tehnico-economici, revizuiţi, ai obiectivului de investiţii „Dezvoltare şi modernizare Parc de afaceri în municipiul Urziceni”, în vederea obţinerii unei finanţări nerambursabile în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local, Domeniul de intervenţie 4.1 – Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală;

Anexa

Expunere de motive

Raportul Direcţiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Lucrări Publice

Adresa ADR Sud Muntenia

Raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, agricultură şi dezvoltare regională

Raportul Comisiei economico-financiară, protecţia mediului şi turism

 

b) privind modificarea hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.39/06.07.2010 privind aprobarea depunerii spre finanţare a proiectului „Dezvoltare şi modernizare Parc de afaceri în municipiul Urziceni” în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local, Domeniul de intervenţie 4.1 – Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală, precum şi a cheltuielilor legate de acesta;

Anexa

Expunere de motive

Raportul Direcţiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Lucrări Publice

Adresa ADR Sud Muntenia

Raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, agricultură şi dezvoltare regională

Raportul Comisiei economico-financiară, protecţia mediului şi turism

 

c) privind numirea directorului executiv al Camerei Agricole Judeţene Ialomiţa;

Expunere de motive

Raportul Direcţiei Buget Finanţe

Hotarârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 15 din 26.02.2010

Raportul Comisiei juridice şi de disciplină

 

d) privind numirea directorului executiv adjunct al Camerei Agricole Judeţene Ialomiţa;

Expunere de motive

Raportul Direcţiei Buget Finanţe

Raportul Comisiei juridice şi de disciplină

 

e) privind modificarea anexei nr. 2 la hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 15/28.03.2012 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa, pentru anul 2012;

Anexa

Expunere de motive

Raportul Direcţiei Buget Finanţe

Adresa DGASPC

Raportul Comisiei pentru învăţământ, muncă, sănătate, familie şi asistenţă socială

categoria articolului 

transparență decizională