Bugetul județului ialomița - 2011

Vezi detalii despre:

Bugetul județului Ialomița pentru anul 2011, rectificat la data de 30.11.2011

Bugetul județului Ialomița pentru anul 2011, rectificat la data de 20.10.2011

Bugetul județului Ialomița pentru anul 2011, rectificat la data de 23.08.2011

Bugetul județului Ialomița pentru anul 2011, rectificat la data de 12.07.2011

Bugetul județului Ialomița pentru anul 2011, rectificat la data de 31.05.2011

Bugetul județului Ialomița pentru anul 2011, rectificat la data de 27.04.2011

Bugetul județului Ialomița pentru anul 2011, aprobat la 14.02.2011

Proiectul bugetului județului Ialomița pentru anul 2011

^ Început

 


 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2011

 

Consiliul Judeţean Ialomiţa,

Având în vedere:

- Expunerea de motive nr. 8344 din 22.11.2011 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa;

Examinând:

- Raportul comun nr. ­8397 din 23.11.2011 al Direcţiei Buget Finanţe şi al Direcţiei Urbanism Amenajarea Teritoriuluişi Lucrări Publice;

- Raportul nr. 8529 din 28.11.2011 al Comisiei economico-financiare, protecţia mediului şi turism,

În conformitate cu:

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 6/14.02.2011 privind aprobarea bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2011, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art.91 alin. (1) lit. b) si alin.3 lit. a) si art.104 alin. (4) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile Legii privind bugetul de stat pentru anul 2011 nr. 286/2010,

În temeiul art. 97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

H O T Ă R Ă Ş T E

 

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului propriu al judetului Ialomiţa pe anul 2011, pe capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate şi secţiuni, la venituri în sumă de 96.406,00 mii lei, la cheltuieli în sumă de 101.179,00 mii lei cu un deficit de 4.773,00 mii lei, potrivit pct. I din anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor publice subordonate Consiliului Judetean Ialomiţa, finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, pe anul 2011, pe capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate şi secţiuni, în sumă totală de 12.750,90 mii lei potrivit pct. II din anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Influenţele prevăzute la art. 1 şi 2 sunt detaliate în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă rectificarea bugetului general consolidat al judeţului Ialomiţa pe anul 2011, la venituri în sumă de 98.301,90 mii lei, la cheltuieli în sumă de 102.142,90 mii lei, cu un deficit de 3.841,00 mii lei, potrivit anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Se împuterniceşte Direcţia Buget Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa să introducă modificările şi completările în structura bugetului judeţului Ialomiţa, pe anul 2011, inclusiv în programul de investiţii, în sinteza programelor.

Art. 6 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa şi instituţiile subordonate, punerea în aplicare fiind asigurată de Preşedintele consiliului judeţean.

Art. 7 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii la cunoştinţă publică.

Art. 8 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre va fi comunicată direcţiilor de specialitate implicate şi instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Ialomiţa, urmând a fi publicată în Monitorul Oficial al Judeţului Ialomiţa şi pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.

 

PREŞEDINTE,

Contrasemnează

Vasile Silvian CIUPERCĂ Secretar al judeţului Ialomiţa,

Constantin STOENESCU

 

 

Nr. 86

Adoptată astăzi 30.11.2011

la Slobozia

 

Anexa nr. 1 Anexa nr. 2

 

Actualizări în bugetul general al judeţului Ialomiţa pentru anul 2011

Anexa nr. 1 Anexa nr. 2 Anexa nr. 3 Anexa nr. 4 Anexa nr. 5
Anexa nr. 6 Anexa nr. 7

Anexa nr. 8

Anexa nr. 8a

Anexa nr. 8b

Anexa nr. 9 Anexa nr. 9a Anexa nr. 10
Anexa nr. 11        

 

^ Început


H O T Ă R Â R E

privind aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa,

pe anul 2011

 

Consiliul Judeţean Ialomiţa,

Având în vedere:

- Expunerea de motive nr. 7032 din 04.10.2011 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa;

Examinând:

- Raportul comun nr. ­7316 din 12.10.2011 al Direcţiei Buget Finanţe şi al Direcţiei Urbanism Amenajarea Teritoriului şi Lucrări Publice;

- Raportul nr. 7456 din 18.10.2011 al Comisiei economico-financiară, protecţia mediului şi turism;

- adresa nr. 4010/10.10.2011 a Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor;

- adresa nr. 7317/07.10.2011 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia;

- adresa nr. 4311/22.08.2011 a Direcţiei de Sănătate Publică Ialomiţa ;

- adresa nr. 450/14.09.2011 a Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa;

- adresa nr.1227/12.09.2011 a Muzeului Judeţean Ialomiţa;

- adresa nr. 1341/14.09.2011 a Muzeului Naţional al Agriculturii;

- adresa nr. 11465/2011 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa,

În conformitate cu:

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 6/14.02.2011 privind aprobarea bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2011, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art.91 alin. (1) lit. b) si alin.3 lit. a) si art.104 alin. (4) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile Legii privind bugetul de stat pentru anul 2011 nr. 286/2010;

În temeiul art. 97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

H O T Ă R Ă Ş T E

 

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului propriu al judeţului Ialomiţa pe anul 2011, pe capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate şi secţiuni, la venituri în sumă de 96.330,00 mii lei, la cheltuieli în sumă de 101.103,00 mii lei cu un deficit de 4.773,00 mii lei, potrivit pct. I din anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă utilizarea sumei de 700,00 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Ialomiţa, pe anul 2011, pentru finanţarea obiectivului de investiţii ,,Consolidarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia – corp C,D.E – Etapa I.

Art.3 (1) Se aprobă repartizarea sumei de 170,00 mii lei pentru susţinerea cultelor religioase ale judeţului Ialomiţa.

(2) Suma prevăzută la alin. 1 va fi alocată Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor pentru completarea fondurilor necesare realizării lucrărilor de restaurare la Mănăstirea "Sfinţii Voievozi" din Slobozia, pe baza unui memoriu justificativ fundamentat în condiţiile legii.

Art. 4Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor publice subordonate Consiliului Judeţean Ialomiţa, finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, pe anul 2011, pe capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate şi secţiuni, în sumă totală de 12.689,20 mii lei potrivit pct. II din anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Influenţele prevăzute la art. 1, 2, 3 şi 4 sunt detaliate în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Se aprobă rectificarea bugetului general consolidat al judeţului Ialomiţa pe anul 2011, la venituri în sumă de 98.029,20 mii lei, la cheltuieli în sumă de 101.870,20 mii lei, cu un deficit de 3.841,00 mii lei, potrivit anexei nr. 2.

Art. 7 Se împuterniceşte Direcţia Buget Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa să introducă modificările şi completările în structura bugetului judeţului Ialomiţa, pe anul 2011, inclusiv în programul de investiţii, în sinteza programelor.

Art. 8 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa şi instituţiile subordonate, punerea în aplicare fiind asigurată de Preşedintele consiliului judeţean.

Art. 9 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii la cunoştinţă publică.

Art. 10 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre va fi comunicată direcţiilor de specialitate implicate şi instituţiilor subordonate, urmând a fi publicată în Monitorul Oficial al Judeţului Ialomiţa şi pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.

 

PREŞEDINTE,

Contrasemnează

Vasile Silvian CIUPERCĂ Secretar al judeţului Ialomiţa,

Constantin STOENESCU

 

 

Nr. 75

Adoptată astăzi 20.10.2011

la Slobozia

 

Anexa nr. 1 Anexa nr. 2

 

Actualizări în bugetul general al judeţului Ialomiţa pentru anul 2011

Anexa nr. 1 Anexa nr. 2 Anexa nr. 3 Anexa nr. 4 Anexa nr. 5
Anexa nr. 6 Anexa nr. 7

Anexa nr. 8

Anexa nr. 8a

Anexa nr. 8b

Anexa nr. 9

Anexa nr. 9a

Anexa nr. 10
Anexa nr. 11        

 

^ Început


H O T Ă R Â R E

privind aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa,

pe anul 2011

 

Consiliul Judeţean Ialomiţa,

Având în vedere:

- Expunerea de motive nr. 5788 din 17.08.2011 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa;

Examinând:

- Raportul comun nr. 5778 din 16.08.2011 al Direcţiei Buget Finanţe şi Direcţiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Lucrări Publice;

- Raportul nr.5902 din 19.08.2011 al Comisiei economico-financiare, protecţia mediului şi turism;

- adresa nr. 3398/AD/09.08.2011 a Administraţiei Naţionale a Apelor Române - Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa, Sistemul de Gospodărire a Apelor Ialomiţa;

- adresa nr. 373 din 27.07.2011 a Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa;

- adresa nr. 1057 din 01.08.2011 a Muzeului Judeţean Ialomiţa,

În conformitate cu:

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 6/14.02.2011 privind aprobarea bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2011, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. 91 alin. (1) lit.b), alin. (3) lit. a) şi art. 104 alin. (4) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile Ordonanţei de Guvern nr. 10/2011 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2011;

- prevederile Legii nr. 286/2010 privind bugetul de stat pe anul 2011,

În temeiul art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E

 

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului propriu al judeţului Ialomiţa, pe anul 2011, pe capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate şi secţiuni, la venituri în sumă de 96.141,00 mii lei, la cheltuieli în sumă de 100.914,00 mii lei cu un deficit de 4.773,00 mii lei, potrivit pct. I din anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă utilizarea sumei de 86,00 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Ialomiţa, pe anul 2011, pentru finanţarea :

- DALI, PT+DE – Reabilitare acces rutier Fierbinţi-Târg……………………... 51,00 mii lei;

- Strategia Dunării – oportunităţi de finanţare pentru

dezvoltarea turismului în zona Feteşti-Giurgeni …………………........…...…35,00 mii lei.

Art. 3 Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor publice subordonate Consiliului Judeţean Ialomiţa, finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, pe anul 2011, pe capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate şi secţiuni, în sumă totală de 12.205,60 mii lei, potrivit pct. II din anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 În anexele nr. 8b, nr. 9 şi nr. 9a la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 6 din 14.02.2011 privind aprobarea bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2011, cu modificările şi completările ulterioare, denumirea obiectivului de investiţii „Expertiză pod peste râul Ialomiţa” se înlocuieşte cu denumirea „Expertiză pod peste râul Prahova”.

Art. 5 Influenţele prevăzute la art. 1, 2 şi 3 sunt detaliate în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Se aprobă rectificarea bugetului general consolidat al judeţului Ialomiţa, pe anul 2011, la venituri în sumă de 97.761,60 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 101.757,60 mii lei, cu un deficit de 3.996,00 mii lei, potrivit anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7 Se împuterniceşte Direcţia Buget Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, să introducă modificările şi completările în structura bugetului propriu al judeţului Ialomiţa, pe anul 2011, inclusiv în programul de investiţii şi în sinteza programelor.

Art. 8 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa şi instituţiile subordonate, punerea în aplicare fiind asigurată de Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa.

Art. 9 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii la cunoştinţă publică.

Art. 10 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre va fi comunicată şi publicată în Monitorul Oficial al judeţului Ialomiţa şi pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.

 

PREŞEDINTE,

Contrasemnează

Vasile Silvian CIUPERCĂ Secretar al judeţului Ialomiţa,

Constantin STOENESCU

 

 

Nr. 63

Adoptată astăzi 23.08.2011

la Slobozia

 

Anexa nr. 1 Anexa nr. 2

 

Actualizări în bugetul general al judeţului Ialomiţa pentru anul 2011

Anexa nr. 1 Anexa nr. 2 Anexa nr. 3 Anexa nr. 4 Anexa nr. 5
Anexa nr. 6 Anexa nr. 7 Anexa nr. 8

Anexa nr. 9

Anexa nr. 9a

Anexa nr. 10
Anexa nr. 11        

 

^ Început


H O T Ă R Â R E

privind aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa,

pe anul 2011

 

Consiliul Judeţean Ialomiţa,

Având în vedere:

- Expunerea de motive nr. 4794 din 06.07.2011 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa;

Examinând:

- Raportul nr. 4767 din 05.07.2011 al Direcţiei Buget Finanţe;

- Raportul nr.4898 din 08.07.2011 al Comisiei economico-financiare, protecţia mediului şi turism;

- adresa nr. 1911 din 06.06.2011 a Primăriei Comunei Sudiţi;

- adresa nr. 4515 din 30.06.2011 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia;

- Referatul nr. 4696 din 30.06.2011 al Direcţiei Coordonare Organizare,

În conformitate cu:

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 6/14.02.2011 privind aprobarea bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2011;

- prevederile art. 91 alin. (1) lit.b), alin. (3) lit. a) şi art. 104 alin. (4) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 286/2010 privind bugetul de stat pe anul 2011,

În temeiul art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E

 

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului propriu al judeţului Ialomiţa, pe anul 2011, pe capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate şi secţiuni, la venituri în sumă de 96.021,00 mii lei, la cheltuieli în sumă de 100.794,00 mii lei cu un deficit de 4.773,00 mii lei, potrivit pct. I din anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă utilizarea sumei de 25,00 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Ialomiţa, pe anul 2011, ca transferuri din bugetul propriu al judeţului pentru acordarea unui ajutor Consiliului Local al Comunei Sudiţi.

Art. 3 Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor publice subordonate Consiliului Judeţean Ialomiţa, finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, pe anul 2011, pe capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate şi secţiuni, în sumă totală de 12.150,60 mii lei, potrivit pct. II din anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 La anexa 10 din Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 6 din 14.02.2011 se introduce punctul 9, care va avea următorul cuprins:

Nr. crt. Denumire solicitanţi Domeniul de activitate Activităţi proiecte/programe propuse de solicitanţi Fonduri propuse - mii lei -
9 Instituţia Prefectului-Judeţul Ialomiţa, Inspectoratul Şcolar Judeţean Ialomiţa, Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor, Consiliul Local al Municipiului Slobozia, Palatul Copiilor şi Elevilor Slobozia, Clubul Sportiv Municipal Slobozia şi Comisia Judeţeană de Fotbal Ialomiţa învăţământ Proiectul „Tabăra excelenţei ialomiţene-proiect de stimulare a excelenţei în educaţie şi sport pentru elevii din judeţul Ialomiţa” 9,00

Art. 5 Influenţele prevăzute la art. 1, 2, 3 şi 4 sunt detaliate în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Se aprobă rectificarea bugetului general consolidat al judeţului Ialomiţa, pe anul 2011, la venituri în sumă de 97.611,60 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 101.607,60 mii lei, cu un deficit de 3.996,00 mii lei, potrivit anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7 Se împuterniceşte Direcţia Buget Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, să introducă modificările şi completările în structura bugetului propriu al judeţului Ialomiţa, pe anul 2011, inclusiv în programul de investiţii, în sinteza programelor şi în lista asocierilor în vederea realizării programelor de interes public judeţean.

Art. 8 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa şi instituţiile subordonate, punerea în aplicare fiind asigurată de Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa.

Art. 9 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii la cunoştinţă publică.

Art. 10 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre va fi comunicată şi publicată în Monitorul Oficial al judeţului Ialomiţa şi pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.

 

PREŞEDINTE,

Contrasemnează

Vasile Silvian CIUPERCĂ Secretar al judeţului Ialomiţa,

Constantin STOENESCU

 

 

Nr. 43

Adoptată astăzi 12.07.2011

la Slobozia

 

Anexa nr. 1 Anexa nr. 2

 

Actualizări în bugetul general al judeţului Ialomiţa pentru anul 2011

Anexa nr. 1 Anexa nr. 2 Anexa nr. 3 Anexa nr. 4 Anexa nr. 5
Anexa nr. 6 Anexa nr. 7 Anexa nr. 8

Anexa nr. 9

Anexa nr. 9a

Anexa nr. 10
Anexa nr. 11        

 

^ Început


H O T Ă R Â R E

privind aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa,

pe anul 2011

 

Consiliul Judeţean Ialomiţa,

Având în vedere:

- Expunerea de motive nr. 3584 din 24.05.2011 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa;

Examinând:

- Raportul nr. 3539 din 23.05.2011 al Direcţiei Buget Finanţe;

- Raportul nr.3739 din 27.05.2011 al Comisiei economico-financiare, protecţia mediului şi turism,

În conformitate cu:

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 6/14.02.2011 privind aprobarea bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2011;

- prevederile art. 91 alin. (1) lit.b), alin. (3) lit. a) şi art. 104 alin. (4) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 286/2010 privind bugetul de stat pe anul 2011,

În temeiul art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E

 

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului propriu al judeţului Ialomiţa, pe anul 2011, pe capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate şi secţiuni, la venituri în sumă de 96.021,00 mii lei, la cheltuieli în sumă de 100.794,00 mii lei cu un deficit de 4.773,00 mii lei, potrivit pct. I din anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă utilizarea sumei de 105,00 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Ialomiţa, după cum urmează:

- Transferuri către Muzeul Agriculturii Slobozia ……………………... 45,00 mii lei;

- Transferuri către Muzeul Judeţean Ialomiţa ……………………….. 55,00 mii lei;

- Asigurarea finanţării unui parteneriat cu Fundaţia “Memoria unei deportări – Fundata 18 – 19 iunie 1951” ……………………………………………………..5,00 mii lei.

Art.3 Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor publice subordonate Consiliului Judeţean Ialomiţa, finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, pe anul 2011, pe capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate şi secţiuni, în sumă totală de 12.146,60 mii lei potrivit pct. II din anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 La anexa 10 din Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 6 din 14.02.2011 se introduce punctul 8, care va avea următorul cuprins:

Nr. crt. Denumire solicitanţi Domeniul de activitate Activităţi proiecte/programe propuse de solicitanţi Fonduri propuse - mii lei -
8 Fundaţia “Memoria unei deportări – Fundata 18 – 19 iunie 1951” social Acţiune comemorativă în data de 18 iunie 2011 – împlinirea a 60 de ani de la deportarea în Bărăgan a peste 42.000 de persoane 5,00

Art.5 Influenţele prevăzute la art. 1, 2 şi art. 3 sunt detaliate în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Se aprobă rectificarea bugetului general consolidat al judeţului Ialomiţa pe anul 2011, la venituri în sumă de 97.607,60 mii lei, la cheltuieli în sumă de 101.673,60 mii lei, cu un deficit de 4.066,00 mii lei, potrivit anexei nr. 2.

Art.7 Se împuterniceşte Direcţia Buget Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, să introducă modificările şi completările în structura bugetului propriu al judeţului Ialomiţa, pe anul 2011, inclusiv în programul de investiţii şi în sinteza programelor, în lista asocierilor în vederea realizării programelor de interes public judeţean, precum şi în anexa cu numărul de salariaţi şi fondul salariilor de bază.

Art.8 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa şi instituţiile subordonate, punerea în aplicare fiind asigurată de Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa.

Art.9 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii la cunoştinţă publică.

Art.10 Prezenta hotărâre va fi publicată, prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, în Monitorul Oficial al judeţului Ialomiţa şi pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.

 

PREŞEDINTE,

Contrasemnează

Vasile Silvian CIUPERCĂ Secretar al judeţului Ialomiţa,

Constantin STOENESCU

 

 

Nr. 36

Adoptată astăzi 31.05.2011

la Slobozia

 

Anexa nr. 1 Anexa nr. 2

 

Actualizări în bugetul general al judeţului Ialomiţa pentru anul 2011

Anexa nr. 1 Anexa nr. 2 Anexa nr. 3 Anexa nr. 4 Anexa nr. 5
Anexa nr. 6 Anexa nr. 7 Anexa nr. 8

Anexa nr. 9

Anexa nr. 9a

Anexa nr. 10
Anexa nr. 11        

 

^ Început


H O T Ă R Â R E

privind aprobarea rectificării bugetului general

al judeţului Ialomiţa, pe anul 2011

 

Consiliul Judeţean Ialomiţa,

Având în vedere:

- Expunerea de motive nr. 2565 din 14.04.2011 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa;

Examinând:

- Raportul comun nr. 2564 din 14.04.2011 al Direcţiei Buget Finanţe şi al Direcţiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Lucrări Publice;

- Raportul nr.2778 din 21.04.2011 al Comisiei economico-financiare, protecţia mediului şi turism,

În conformitate cu:

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 6/14.02.2011 privind aprobarea bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2011;

- prevederile art. 91 alin. (1) lit.b) şi alin (3) lit. a) şi art. 104 alin. (4) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 286/2010 privind bugetul de stat pe anul 2011,

În temeiul art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E

 

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2011, pe capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate şi secţiuni, la venituri în sumă de 96.021,00 mii lei, la cheltuieli în sumă de 100.794,00 mii lei cu un deficit de 4.773,00 mii lei, potrivit pct. I din anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă utilizarea sumei de 243,00 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Ialomiţa, pentru finanţarea următoarelor:

- PT, DE – Dezvoltarea şi modernizarea parcului de afaceri în municipiul Urziceni…………………………………………………………………....................… 76,00 mii lei;

- SF – Modernizare drum judeţean DJ 201 km 19+800 – km 36+430 .…....................76,00 mii lei;

- SF – Modernizare drum judeţean DJ 313 km 22+607 - km 35+087……...................75,00 mii lei;

- SF – Modernizare drum judeţean DJ 402 …………………...…........................….. 10,00 mii lei;

- Contribuţii - “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” - “Platforma de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd şi a deşeurilor menajere - comunele Jilavele şi Giurgeni”.

Art.3 Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor publice subordonate Consiliului Judeţean Ialomiţa, finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, pe anul 2011, pe capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate şi secţiuni, în sumă totală de 12.041,00 mii lei potrivit pct. II din anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 4 Influenţele prevăzute la art. 1, 2 şi art. 3 sunt detaliate în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Se probă rectificarea bugetului general consolidat al judeţului Ialomiţa pe anul 2011, la venituri în sumă de 97.602,00 mii lei, la cheltuieli în sumă de 101.668,00 mii lei, cu un deficit de 4.066,00 mii lei, potrivit anexei nr. 2.

Art. 6 Se împuterniceşte Direcţia Buget Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, să introducă modificările şi completările în structura bugetului propriu al judeţului Ialomiţa, pe anul 2011, inclusiv în programul de investiţii şi în sinteza programelor.

 

Art. 7 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, punerea în aplicare fiind asigurată de Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa.

Art. 8 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii la cunoştinţă publică.

Art. 9 Prezenta hotărâre va fi publicată, prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, în Monitorul Oficial al judeţului Ialomiţa şi pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.

 

PREŞEDINTE,

Contrasemnează

Vasile Silvian CIUPERCĂ Secretar al judeţului Ialomiţa,

Constantin STOENESCU

 

 

Nr. 29

Adoptată astăzi 27.04.2011

la Slobozia

 

Anexa nr. 1 Anexa nr. 2

 

Actualizări în bugetul general al judeţului Ialomiţa pentru anul 2011

Anexa nr. 1 Anexa nr. 2 Anexa nr. 3 Anexa nr. 4 Anexa nr. 5
Anexa nr. 6 Anexa nr. 7 Anexa nr. 8

Anexa nr. 9

Anexa nr. 9a

Anexa nr. 10
Anexa nr. 11        

 

^ Început


H O T Ă R Â R E

privind aprobarea bugetului general al judeţului Ialomiţa,

pe anul 2011

 

Consiliul Judeţean Ialomiţa,

Având în vedere:

- Expunerea de motive nr.854 din 08.02.2011 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa,

Examinând:

- Raportul comun nr.853 din 08.02.2011 al Direcţiei Buget Finanţe şi Direcţiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Lucrări Publice ;

- Raportul nr. 981 din 11.02.2011 al Comisiei economico-financiare, protecţia mediului şi turism;

- Raportul nr.960 din 10.02.2011 al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, agricultură, şi dezvoltare regională;

- Raportul nr.987 din 11.02.2011 al Comisiei juridice şi de disciplină;

- Raportul nr.986 din 11.02.2011 al Comisiei pentru cultură, culte, tineret, sport,colaborare cu societatea civilă şi relaţii externe;

- Raportul nr.955 din 10.02.2011 al Comisiei pentru învăţământ, muncă, sănătate, familie şi asistenţă socială,

În conformitate cu:

- prevederile art.91 alin.(1) lit.b) alin.(3) lit. a) şi art.104 alin.(4) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 286/2010 privind bugetul de stat pentru anul 2011;

- precizările Ministerului Finanţelor Publice nr. 374180/29.12.2010 privind definitivarea şi aprobarea bugetelor locale;

- adresa Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale nr. 1051/27.01.2011 cu privire la sumele alocate pentru finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap;

- adresa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 99220/10.01.2011 cu privire la subvenţia alocată pe anul 2011 Camerei Agricole Ialomiţa;

- adresa Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Ialomiţa nr. 100614/12.01.2011 privind repartizarea sumelor conform Legii bugetului de stat pe anul 2011,

În temeiul art. 97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art.1 Se aprobă bugetul general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2011, la venituri în sumă de 100.287,00 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 100.287,00 mii lei, potrivit anexelor nr. 1-11 cumulate, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă bugetul general consolidat al judeţului Ialomiţa, pe anul 2011, potrivit anexei nr.1 şi bugetul propriu al judeţului Ialomiţa pe anul 2011, pe capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate şi secţiuni, la venituri în sumă de 95.514,00 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 100.287,00 mii lei, potrivit anexelor nr. 2, 3 şi 4.

Art.3 Se aprobă utilizarea din excedentul anului precedent în cuantum de 5.273,00 mii lei, a sumei de 4.773,00 mii lei, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare.

Art.4 Se aprobă utilizarea din excedentul anului precedent a unor sume pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul 2011, în limita sumei de 500,00 mii lei.

Art.5 Se aprobă bugetul instituţiilor publice subordonate Consiliului Judeţean Ialomiţa, finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, pe anul 2011, pe capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate şi secţiuni, în sumă totală de 11.885,00 mii lei, potrivit anexelor nr. 5, 6, 7.

Art.6 Se aprobă Programul de investiţii publice pe anul 2011, potrivit anexei nr. 8.

Art.7 Se aprobă Sinteza programelor pe anul 2011, potrivit anexei nr. 9.

Art.8(1) Se aprobă asocierea judeţului Ialomiţa cu persoane juridice române, în vederea realizării şi/sau sprijinirii programelor/proiectelor/acţiunilor de interes public judeţean, prevăzute în anexa nr. 10.

(2) Se aprobă alocarea sumei de 148,00 mii lei din bugetul propriu al judeţului Ialomiţa pentru realizarea şi/sau sprijinirea programelor/proiectelor/acţiunilor de interes public judeţean, conform detalierii prevăzute în anexa nr. 10.

(3) Se împuterniceşte preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa să semneze contractele de asociere cu persoanele juridice prevăzute în anexa nr. 10.

Art.9 Se aprobă numărul maxim de posturi şi fondul aferent salariilor de bază, potrivit anexei nr. 11.

Art.10(1) Se aprobă repartizarea sumei de 300,00 mii lei pentru susţinerea cultelor religioase ale judeţului Ialomiţa.

(2) Suma prevăzută la alin.(1) va fi alocată Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor pentru completarea fondurilor necesare realizării lucrărilor de pictură în tehnică „mozaic bizantin” la Catedrala Episcopală din Slobozia, pe baza unui memoriu justificativ fundamentat în condiţiile legii.

Art.11 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către direcţiile de specialitate din cadrul aparatului Consiliului Judeţean Ialomiţa şi instituţiile subordonate, punerea în aplicare fiind asigurată de Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa.

Art.12 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii la cunoştinţă publică.

Art.13 Prezenta hotărâre se comunică, prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa şi instituţiilor implicate, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa şi în Monitorul Oficial al judeţului Ialomiţa.

 

PREŞEDINTE,

Contrasemnează,

Vasile Silvian CIUPERCĂ Secretarul judeţului Ialomiţa

Constantin STOENESCU

 

Nr. 6

Adoptată la Slobozia

Astăzi 14.02.2011

 

Anexa nr. 1 Anexa nr. 2 Anexa nr. 3

Anexa nr. 4

Detalieri Anexa 4

Anexa nr. 5
Anexa nr. 6

Anexa nr. 7

Detalieri anexa 7

Anexa nr. 8

Anexa nr. 8a

Anexa nr. 8b

Anexa nr. 9

Anexa nr. 9a

Anexa nr. 10
Anexa nr. 11        

 

^ Început


PROIECT

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2011

 

Consiliul Judeţean Ialomiţa,

Având în vedere:

- Expunerea de motive nr._____ din ____/_______.2011 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa,

Examinând:

- Raportul comun nr._____ din ____/_______.2011 al Direcţiei Buget Finanţe şi Direcţiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Lucrări Publice ;

- Raportul nr. ______ din __________.2011 al Comisiei economico-financiare, protecţia mediului şi turism;

- Raportul nr._____ din ____/_______.2011 al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, agricultură, şi dezvoltare regională;

- Raportul nr._____ din ____/_______.2011 al Comisiei juridice şi de disciplină;

- Raportul nr._____ din ____/_______.2011 al Comisiei pentru cultură, culte, tineret, sport,colaborare cu societatea civilă şi relaţii externe;

- Raportul nr._____ din ____/_______.2011 al Comisiei pentru învăţământ, muncă, sănătate, familie şi asistenţă socială,

În conformitate cu:

- prevederile art.91 alin.(1) lit.b) alin.(3) lit. a) şi art.104 alin.(4) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 286/2010 privind bugetul de stat pentru anul 2011;

- precizările Ministerului Finanţelor Publice nr. 374180/29.12.2010 privind definitivarea şi aprobarea bugetelor locale;

- adresa Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale nr. 1051/27.01.2011 cu privire la sumele alocate pentru finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap;

- adresa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 99220/10.01.2011 cu privire la subvenţia alocată pe anul 2011 Camerei Agricole Ialomiţa;

- adresa Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Ialomiţa nr. 100614/12.01.2011 privind repartizarea sumelor conform Legii bugetului de stat pe anul 2011,

În temeiul art. 97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art.1 Se aprobă bugetul general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2011, pe capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate şi secţiuni, la venituri în sumă de 100.287,00 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 100.287,00 mii lei, potrivit anexelor nr. 1-11 cumulate, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă bugetul general consolidat al judeţului Ialomiţa, pe anul 2011, potrivit anexei nr.1 şi bugetul propriu al judeţului Ialomiţa pe anul 2011, la venituri în sumă de 95.514,00 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 100.287,00 mii lei, potrivit anexelor nr. 2, 3 şi 4.

Art.3 Se aprobă utilizarea din excedentul anului precedent în cuantum de 5.273,00 mii lei, a sumei de 4.773,00 mii lei, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare.

Art.4 Se aprobă utilizarea din excedentul anului precedent a unor sume pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul 2011, în limita sumei de 500,00 mii lei.

Art.5 Se aprobă bugetul instituţiilor publice subordonate Consiliului Judeţean Ialomiţa, finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, pe anul 2011, pe capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate şi secţiuni, în sumă totală de 11.885,00 mii lei, potrivit anexelor nr. 5, 6, 7.

Art.6 Se aprobă Programul de investiţii publice pe anul 2011, potrivit anexei nr. 8.

Art.7 Se aprobă Sinteza programelor pe anul 2011, potrivit anexei nr. 9.

Art.8

(1) Se aprobă asocierea judeţului Ialomiţa cu persoane juridice române, în vederea realizării şi/sau sprijinirii programelor/proiectelor/acţiunilor de interes public judeţean, prevăzute în anexa nr. 10.

(2) Se aprobă alocarea sumei de 148,00 mii lei din bugetul propriu al judeţului Ialomiţa pentru realizarea şi/sau sprijinirea programelor/proiectelor/acţiunilor de interes public judeţean, conform detalierii prevăzute în anexa nr. 10.

(3) Se împuterniceşte preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa să semneze contractele de asociere cu persoanele juridice prevăzute în anexa nr. 10.

Art.9 Se aprobă numărul maxim de posturi şi fondul aferent salariilor de bază, potrivit anexei nr. 11.

Art.10

(1) Se aprobă repartizarea sumei de 300,00 mii lei pentru susţinerea cultelor religioase ale judeţului Ialomiţa.

(2) Suma prevăzută la alin.(1) va fi alocată Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor pentru completarea fondurilor necesare realizării lucrărilor de pictură în tehnică „mozaic bizantin” la Catedrala Episcopală din Slobozia, pe baza unui memoriu justificativ fundamentat în condiţiile legii.

Art.11 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către direcţiile de specialitate din cadrul aparatului Consiliului Judeţean Ialomiţa şi instituţiile subordonate, punerea în aplicare fiind asigurată de Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa.

Art.12 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii la cunoştinţă publică.

Art.13 Prezenta hotărâre se comunică, prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa şi instituţiilor implicate, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa şi în Monitorul Oficial al judeţului Ialomiţa.

 

PREŞEDINTE

Vasile Silvian CIUPERCĂ

 

Constrasemnează

Secretar al judeţului

Constantin STOENESCU

 

Nr. _____

Adoptată la Slobozia

Astăzi _______2010

 

Anexa nr. 1 Anexa nr. 2 Anexa nr. 3 Anexa nr. 4
Anexa nr. 5 Anexa nr. 6 Anexa nr. 7

Anexa nr. 8

Anexa nr. 8a

Anexa nr. 8b

Anexa nr. 9

Anexa nr. 9a

Anexa nr. 10 Anexa nr. 11  

Raport de activitate al Direcţiei Generale de Asistenţa Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa - 2010

Proiecte ale Direcţiei Generale de Asistenţa Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa 2010 - 2011

 

^ Început

categoria articolului 

bugetul general al judetului, 2011