Comunicat convocare în şedinţă ordinară a Consiliul Judetean Ialomita în data de 31.07.2017, ora 14,00

Comunicate, transparență decizională

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA  se convoacă în şedinţă ordinară în data de 31.07.2017, ora 14,00 în sala de şedinţe a Centrului Cultural  UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiţa, având pe ordinea de zi:

 I. Aprobarea Procesului – verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Ialomiţa din data de  27.06.2017.                                                                           

Procesul – verbal al şedinţei extraordinare din 27.06.2017

II. Discutarea şi adoptarea următoarelor:

1. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea nr. 55 din 27.05.2016 privind aprobarea organigramei şi statul de funcţii ale Centrului Cultural UNESCO ”Ionel Perlea” Ialomița,  instituţie publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa;

  proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea nr. 55 din 27.05.2016 privind aprobarea organigramei şi statul de funcții Centrul Cultural

Rapoarte comisii

2. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa  nr. 41/21.04.2016 privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare;                                                                                              

proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 41/21.04.2016 privind aprobării organigramei și statului de funcții al DJEP

Rapoarte comisii

3.proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului general al judeţului Ialomiţa, la trimestrul II, anul 2017 ;  

   proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului general al judeţului Ialomiţa, la trimestrul II, anul 2017       

Rapoarte comisii                 

4. proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al județului pe anul 2017;          

proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al județului pe anul 2017

Rapoarte comisii

5. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia,  pe anul 2017;          

proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia

Rapoarte comisii

6. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului Județean de Urgență Slobozia ;      

proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului Județean de Urgență Slobozia

Rapoarte comisii

7. proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 3/19.01.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Ialomița ;

proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 3/19.01.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare al Consiliului Județean Ialomița

Rapoarte comisii

8. proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița  și din serviciile publice din subordine ;

proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual

Rapoarte comisii

9. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la H.C.J.I nr.47/30.09.1999 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Ialomița în vederea actualizării acestuia ;             

proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public

Rapoarte comisii

10. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 1/19.01.2007 privind declararea bunurilor imobile în care își desfășoară activitatea Căminul pentru persoane vârstnice ”ing. Vadim Rusu”, situat în comuna Balaciu, ca fiind de interes public și darea lor în administrare Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița ;

proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 1/19.01.2007 privind declararea bunurilor imobile in care isi defăsoară activitea Caminul pentru persoane varstince ing. Vadim Rusu , Balaciu

Rapoarte comisii

11. proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 58/02.09.2002 privind darea în administrare a unor bunuri care aparțin domeniului public al județului Ialomița, Direcției Generale pentru Protecția Drepturilor Copilului Ialomița;

proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 58/02.09.2002 

Rapoarte comisii

12. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza D.A.L.I. (revizuit) şi a principalilor indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Creșterea eficienței energetice a clădirii Centrului de Plasament nr. 3 Slobozia, județul Ialomița și cantina aferentă”;

proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza D.A.L.I. (revizuit) şi a principalilor indicatori CP 3 Slobozia 

Rapoarte comisii

13. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza D.A.L.I. (revizuit) şi a principalilor indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Creșterea eficienței energetice a clădirii Complexului de Servicii Sociale Slobozia, județul Ialomița”;

  proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza D.A.L.I. (revizuit) şi a principalilor indicatori Complex Servicii Sociale Sloboiza 

Rapoarte comisii

14. proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării pentru obiectivul de investiții finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală „Modernizare DJ 201 Buești – Ivănești – Ion Ghica – Ciulnița – Cosâmbești – Mărculești, km 57 + 000 – km 84+000”;

pr_hot_aprobare_cofinantare_modernizare_Dj_201_

Rapoarte comisii

15. proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării pentru obiectivul de investiții finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală „Modernizare DJ 201 tronson I DN2 Coșereni – Axintele – Orezu, km 0 + 000 – km 35+400”;  

  proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării pentru obiectivul de investiții finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locala Modernizare DJ 201 tronson I DN 2

Rapoarte comisii

16. proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării pentru obiectivul de investiţii finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală „Modernizare drum judeţean DJ 203F (Grivița)-Smirna-Iazu-Scânteia-Valea Ciorii-DN21A, km 0+000-km25+350”;

  proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării pentru obiectivul de investiţii finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locala Modernizare DJ 203F

Rapoarte comisii

17. proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării pentru obiectivul de investiţii finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală „Pod peste râul Prahova la Dridu, DJ 101, km 52+759”;

  proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării pentru obiectivul de investiţii finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locala Pod peste raul Prahova

Rapoarte comisii

18. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 90 din 15.12.2016 privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor anuale brute obţinute din cedarea folosinţei bunurilor prin arendare, pe anul 2017;

  proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 90 din 15.12.2016 privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole

Rapoarte comisii

19. proiect de hotărâre privind  asocierea Judeţului Ialomiţa cu Municipiul Slobozia în vederea înfiinţării societăţii comerciale „S.C. INFRASTRUCTURĂ DRUMURI ȘI PODURI S.A.”

proiect de hotărâre privind asocierea Judeţului Ialomiţa cu Municipiul Slobozia

Rapoarte comisii

20. proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu Inspectoratul Școlar Județean Ialomița în vederea realizării în comun a proiectului ,,Impuls perpetuum”- Concurs național de fizică și chimie pentru elevii din mediul rural;

proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu Inspectoratul Școlar Județean Ialomiița - proiect Impuls Perpetuum

Rapoarte comisii

III. Diverse

                     Şedinţa este publică.

PREŞEDINTE,

Victor MORARU