Ședință ordinară a C.J. Ialomița în 29 octombrie 2014

Comunicate, transparență decizională


 

    CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA  se convoacă în şedinţă ordinară în data de 29.10.2014, ora 15,00 în sala de şedinţe a Centrului Cultural  UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiţa, având pe ordinea de zi:

I. Aprobarea Procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Ialomiţa din data de 18 septembrie 2014.

II. Discutarea şi adoptarea următoarelor proiecte de hotărâri :
a) privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice, pe anul 2015, pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa şi Camera Agricolă Judeţeană Ialomiţa;

b) privind aprobarea execuţiei bugetului general al judeţului Ialomiţa la trimestrul III, anul 2014;

c) privind rectificarea bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2014;

d) privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al  Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia, pe anul 2014;

e) privind aprobarea repartizării pe bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ a unor sume  defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2014;

f) privind trecerea unor bunuri din domeniul public al judeţului Ialomiţa şi din administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa, în domeniul privat al judeţului Ialomiţa, în vederea desfiinţării acestora prin demolare;

g) privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a principalilor indicatori    tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare estetică faţada de nord imobil Centrul Cultural UNESCO - Ionel Perlea”;

h) privind aprobarea documentaţiei de atribuire şi numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică de lucrări la obiectivul ”Modernizare şi reabilitare drum judeţean DJ 102H Km 66+317-78+862”;

i) privind aprobarea documentaţiei şi numirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractelor de achiziţie publică de furnizare a merelor acordate gratuit  elevilor din clasele pregătitoare şi din clasele I – VIII care frecventează învăţământul de stat şi privat autorizat/acreditat şi, respectiv, confesional,  în anul şcolar 2014 – 2015.

Şedinţa este publică.


PREŞEDINTE,


Vasile Silvian CIUPERCĂ