Bugetul județului Ialomița - 2010

Vezi detalii despre:

Bugetul rectificat la 28.10.2010

Bugetul aprobat la 12.03.2010

Proiectul bugetului pe anul 2010

 

^ Înapoi


 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea rectificării bugetului propriu al judeţului Ialomiţa, pe anul 2010

 

 

Consiliul Judeţean Ialomiţa,

Având în vedere:

- Expunerea de motive nr.7443 din 21.10.2010 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa,

Examinând:

- Raportul comun nr. 7442 din 21.10.2010 al Direcţiei Buget Finanţe şi al Direcţiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Lucrări Publice;

- Raportul nr.7687 din 26.10.2010 al Comisiei economico – financiare, protecţia mediului şi turism;

- Adresa nr. 414 din 29.09.2010 a Camerei Agricole Judeţene Ialomiţa;

- Adresa nr. 927 din 12.10.2010 a Muzeului Judeţean Ialomiţa;

În conformitate cu:

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.16/12.03.2010 privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Ialomiţa, pe anul 2010, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 11/2010 privind bugetul de stat pentru anul 2010,

În temeiul art. 97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E

 

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului propriu al judeţului Ialomiţa, pe anul 2010, la un nivel de 104.542,71 mii lei, atât la venituri, cât şi la cheltuieli, conform pct. I din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2010, la un nivel de 11.397,21 mii lei, atât la venituri cât şi la cheltuieli, conform pct. II din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă utilizarea sumei de 350,00 mii lei din fondul de rulment pentru obiectivul de investiţii „Modernizarea drumului judeţean DJ 201A Coşereni – Moldoveni – Patru Fraţi – Adâncata – limită judeţ Prahova TRONSON I: DN2A –Patru Fraţi ( km 0 + 000 – 9 + 500)”.

Art.4 Se aprobă rectificarea bugetului veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local, pe anul 2010, la nivelul de 9.360,00 mii lei la cheltuieli, conform pct. III din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Influenţele prevăzute la art. 1, 2, 3 şi art.4 sunt detaliate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Se împuterniceşte Direcţia Buget Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, să introducă modificările şi completările în structura bugetului propriu al judeţului Ialomiţa, pe anul 2010.

Art.7 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, punerea în aplicare fiind asigurată de Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa.

Art.8 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii la cunoştinţă publică.

Art.9 Prezenta hotărâre şi va fi comunicată prin grija Direcţiei Coordonare Organizare şi publicată în Monitorul Oficial al Judeţului Ialomiţa şi pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.

 

PREŞEDINTE,

Contrasemnează

Vasile Silvian CIUPERCĂ Secretar al judeţului Ialomiţa,

Constantin STOENESCU

 

 

Nr. 77

Adoptată astăzi 28.10.2010

la Slobozia

 

Anexa

Anexa nr. 1

Anexa nr. 2

Anexa nr. 6 - Investiţii

Anexa nr. 6a - Obiective de investiţii

Anexa nr. 6b - Alte cheltuieli de investiţii

 

^ Înapoi


H O T Ă R Â R E

privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Ialomiţa, pe anul 2010

 

Consiliul Judeţean Ialomiţa,

Având în vedere:

- Expunerea de motive nr.1586 din 05.03.2010 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa;

Examinând:

- Raportul comun nr.1585 din 05.03.2010 al Direcţiei Buget Finanţe şi Direcţiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Lucrări Publice ;

- Raportul nr. 1676 din 09.03.2010 al Comisiei economico-financiare, protecţia mediului şi turism;

- Raportul nr.1678 din 09.03.2010 al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, agricultură, şi dezvoltare regională;

- Raportul nr.1671 din 09.03.2010 al Comisiei juridice şi de disciplină;

- Raportul nr.1638 din 09.03.2010 al Comisiei pentru cultură, culte, tineret, sport,colaborare cu societatea civilă şi relaţii externe;

- Raportul nr.1675 din 09.03.2010 al Comisiei pentru învăţământ, muncă, sănătate, familie şi asistenţă socială;

În conformitate cu:

- prevederile art.91 alin.(1) lit.b), alin.(3) lit. a) şi art.104 alin.(4) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 11/2010 privind bugetul de stat pentru anul 2010;

- precizările Ministerului Finanţelor Publice nr. 370097/2010 privind definitivarea şi aprobarea bugetelor locale;

- precizările Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale nr. 2011/2010 cu privire la sumele alocate pentru finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap;

- adresa Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Ialomiţa nr. 101339/2010 privind repartizarea sumelor conform Legii bugetului de stat pe anul 2010,

În temeiul art. 97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E

 

Art.1 Se aprobă bugetul propriu al judeţului Ialomiţa pe anul 2010, pe capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate şi anexe, cu un buget local în sumă de 101.700,00 mii lei la venituri si cheltuieli, potrivit anexelor nr. 1-8, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă utilizarea sumei de 8.360,00 mii lei din fondul de rulment pentru finanţarea unor obiective de investiţii, după cum urmează:

- „Amenajare şi extindere Unitate Primire Urgenţe” – 450,00 mii lei;

- „Modernizare DJ 212: Mihail Kogălniceanu – DN2A, Km(68+295-72+182); Feteşti-Ţăndărei Km(83+075-100+915), Etapa II” – 2.000,00 mii lei;

- „Modernizare pod peste râul Ialomiţa la Albeşti – Andrăşeşti, pe DJ 306 Km(37+600)” – 450,00 mii lei;

- „Modernizare DJ 201A Coşereni-Moldoveni-Patru Fraţi-Adâncata – limită judeţ Prahova, Tronson I: DN2A – Patru Fraţi, Km(0+000-9+500)” – 1.000,00 mii;

- „Ranforsare şi modernizare DJ 201B Ciochina-Orezu-Raşi” – 4.460,00 mii lei.

Art.3 Se aprobă utilizarea temporară a fondului de rulment pentru acoperirea golurilor de casă provenite din decalaje între veniturile si cheltuielile anului 2010, în sumă de 1.000,00 mii lei.

Art.4(1) Se aprobă repartizarea sumei de 300,00 mii lei pentru susţinerea cultelor religioase ale judeţului Ialomiţa.

(2) Suma prevăzută la alin. 1 va fi alocată Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor pentru completarea fondurilor necesare realizării lucrărilor de pictură în tehnica „mozaic bizantin” la Catedrala Episcopală din Slobozia, pe baza unui memoriu justificativ întemeiat şi fundamentat în condiţiile legii.

Art.5 Punerea în aplicare a dispoziţiilor prezentei hotărâri este asigurată de preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, prin direcţiile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa şi instituţiile implicate.

Art.6 Prezenta hotărâre se comunică, prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa şi instituţiilor implicate, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa şi în Monitorul Oficial al judeţului Ialomiţa.

 

PREŞEDINTE,

Contrasemnează

Vasile Silvian CIUPERCĂ Secretar al judeţului Ialomiţa,

Constantin STOENESCU

 

 

Nr. 16

Adoptată astăzi 12.03.2010

la Slobozia

Anexa nr. 1

Anexa nr. 2

Capitolul 51.02 / Capitolul 54.02 /

Capitolul 55.02 Capitolul 60.02 /

Capitolul 61.02 / Capitolul 66.02 /

Capitolul 67.02Capitolul 68.02 /

Capitolul 74.02 / Capitolul 80.02 /

  Capitolul 83.02 / Capitolul 84.02

Anexa nr. 3

Capitolul 54.08

Anexa nr. 4

Capitolul 54.10 / Capitolul 67.10 /

Capitolul 68.10 / Capitolul 83.10

Anexa nr. 5

Capitolul 54.11 / Capitolul 66.11

Capitolul 84.11

Anexa nr. 6

Anexa nr. 6a

Anexa nr. 6b

Anexa nr. 7 Anexa nr. 8

 

^ Înapoi


PROIECT

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Ialomiţa, pe anul 2010

 

Consiliul Judeţean Ialomiţa,

Având în vedere:

- Expunerea de motive nr._____ din _______.2010 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa;

Examinând:

- Raportul comun nr._____ din _______.2010 al Direcţiei Buget Finanţe şi Direcţiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Lucrări Publice ;

- Raportul nr. ______ din __________.2010 al Comisiei economico-financiare, protecţia mediului şi turism;

- Raportul nr._____ din _________.2010 al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, agricultură, şi dezvoltare regională;

- Raportul nr._____ din __________.2010 al Comisiei juridice şi de disciplină;

- Raportul nr._____ din __________.2010 al Comisiei pentru cultură, culte, tineret, sport,colaborare cu societatea civilă şi relaţii externe;

- Raportul nr._____ din ________.2010 al Comisiei pentru învăţământ, muncă, sănătate, familie şi asistenţă socială;

În conformitate cu:

- prevederile art.91 alin.(1) lit.b), alin.(3) lit. a) şi art.104 alin.(4) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 11/2010 privind bugetul de stat pentru anul 2010;

- precizările Ministerului Finanţelor Publice nr. 370097/2010 privind definitivarea şi aprobarea bugetelor locale;

- precizările Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale nr. 2011/2010 cu privire la sumele alocate pentru finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap;

- adresa Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Ialomiţa nr. 101339/2010 privind repartizarea sumelor conform Legii bugetului de stat pe anul 2010,

În temeiul art. 97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E

 

Art.1 Se aprobă bugetul propriu al judeţului Ialomiţa pe anul 2010, pe capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate şi anexe, cu un buget local în sumă de 101.700,00 mii lei la venituri si cheltuieli, potrivit anexelor nr. 1-8, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă utilizarea sumei de 8.360,00 mii lei din fondul de rulment pentru finanţarea unor obiective de investiţii, după cum urmează:

- „Amenajare şi extindere Unitate Primire Urgenţe” – 450,00 mii lei;

- „Modernizare DJ 212: Mihail Kogălniceanu – DN2A, Km(68+295-72+182); Feteşti-Ţăndărei Km(83+075-100+915), Etapa II” – 2.000,00 mii lei;

- „Modernizare pod peste râul Ialomiţa la Albeşti – Andrăşeşti, pe DJ 306 Km(37+600)” – 450,00 mii lei;

- „Modernizare DJ 201A Coşereni-Moldoveni-Patru Fraţi-Adâncata – limită judeţ Prahova, Tronson I: DN2A – Patru Fraţi, Km(0+000-9+500)” – 1.000,00 mii;

- „Ranforsare şi modernizare DJ 201B Ciochina-Orezu-Raşi” – 4.460,00 mii lei.

Art.3 Se aprobă utilizarea temporară a fondului de rulment pentru acoperirea golurilor de casă provenite din decalaje între veniturile si cheltuielile anului 2010, în sumă de 1.000,00 mii lei.

Art.4(1) Se aprobă repartizarea sumei de 300,00 mii lei pentru susţinerea cultelor religioase ale judeţului Ialomiţa.

(2) Suma prevăzută la alin. 1 va fi alocată Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor pentru completarea fondurilor necesare realizării lucrărilor de pictură în tehnica „mozaic bizantin” la Catedrala Episcopală din Slobozia, pe baza unui memoriu justificativ întemeiat şi fundamentat în condiţiile legii.

Art.5 Punerea în aplicare a dispoziţiilor prezentei hotărâri este asigurată de preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, prin direcţiile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa şi instituţiile implicate.

Art.6 Prezenta hotărâre se comunică, prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa şi instituţiilor implicate, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa şi în Monitorul Oficial al judeţului Ialomiţa.

 

PREŞEDINTE,

Contrasemnează

Vasile Silvian CIUPERCĂ Secretar al judeţului Ialomiţa,

Constantin STOENESCU

 

 

Nr.____

Adoptată astăzi ________.2010

la Slobozia

Anexa nr. 1 Anexa nr. 2 Anexa nr. 3 Anexa nr. 4
Anexa nr. 5 Anexa nr. 6 Anexa nr. 6a Anexa nr. 6b
Anexa nr. 7 Anexa nr. 8    

 

^ Înapoi


 

categoria articolului 

bugetul general al judetului, 2010