Ședință ordinară în 10 februarie 2015

Comunicate, transparență decizională

 

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA se convoacă în şedinţă ordinară în data de 10.02.2015, ora 15,00 în sala de şedinţe a Centrului Cultural UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiţa, având pe ordinea de zi:

 

I. Aprobarea Procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Ialomiţa din data de 11 decembrie 2014.

 

II. Discutarea şi adoptarea următoarelor proiecte de hotărâri :

a) privind modificarea anexei nr. 4b la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 61 din 16.09.2013, privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii al instituţiilor publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările şi completările ulterioare;

Anexa

Expunere motive

Raport DBF

 

b) privind modificarea anexei nr. 1b la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 32/29.05.2013 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi funcţiilor publice din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa şi Camerei Agricole Judeţene Ialomiţa, cu modificările şi completările ulterioare;

Anexa

Expunere motive

Raport DBF 

 

c) privind modificarea anexelor nr. 2a şi 2b la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 34/29.05.2013 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa şi Centrului de Asistenţă Medico-Socială Fierbinţi-Târg, cu modificările şi completările ulterioare;

Anexa 1

Anexa 2

Expunere de motive

Raport DBF

 Aviz Ministerul Sănătăţii

 Notă fundamentare CAMS

 

d) privind aprobarea execuţiei bugetului general al judeţului Ialomiţa la trimestrul IV, anul 2014;

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Anexa 4

Anexa 5

Expunere de motive

Raport DBF

 

e) privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 7 din 28.01.2014 privind repartizarea pe bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2014;

Anexa

Expunere de motive

Raport comun DBF

 

f) privind aprobarea bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2015;

Anexa 1 - buget general

Anexa 2 - buget propriu

Anexa 3 - buget propriu

Anexa 4 - buget propriu

Anexa 5- buget activităţi autofinanţate

Anexa 6 - buget activităţi autofinanţate

Anexa 7 - buget activităţi autofinanţate

Anexa 8 - buget activităţi autofinanţate

Anexa 9 - buget activităţi autofinanţate

Anexa 10 - buget activităţi autofinanţate

Anexa 11 - bugetul creditului intern al judeţului Ialomiţa

Anexa 12 - bugetul creditului intern al judeţului Ialomiţa detaliat pe titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2015

Anexa 13 a - lista obiectivelor de investiţii

Anexa 13 b - lista obiectivelor de investiţii

Anexa 13 - programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare

Anexa 14 a - sinteza programelor

Anexa 14 - sinteza finanţării programelor

Anexa 15 - numărul salariaţilor şi fondul salariilor de bază pe anul 2015

Expunere de motive

Raport la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general al judeţului lalomita, pe anul 2015

 

g) privind modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.28/28.03.2014 privind aprobarea bugetului împrumutului intern al judeţului Ialomiţa, pe anul 2014;

Anexa

Expunere de motive

Raport comun DBF

 

h) privind validarea Dispoziţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 310 din 18.12.2014 şi nr. 325 din 30.12.2014;

Dispoziţia 310

Dispoziţia 325

Expunere de motive

Raport DBF

 

i) privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia, pe anul 2015;

Anexa 1 - buget

Anexa 2 - buget

Anexa 3 - buget

Anexa 4 - investiţii

Anexa 4b - investiţii

Anexa 4 - investiţii

Anexa 5 - personal

Expunere de motive

Raport DBF

 Hotărârea Consiliului de Administraţie asupra bugetului

 

j) privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Drumuri şi Poduri S.A. Ialomiţa, pe anul 2015;

Adresă Drumuri şi Poduri

Anexa 1 - buget

Anexa 2 - detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli

Anexa 3 - gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa 4 - repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

Anexa 5 - programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare

Anexa 6 - programul de reducere a plăţilor restante cu prezentarea surselor

Anexa 7 - situaţia datoriilor rezultate din împrumuturile contractate

Anexa 8 - măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante

Expunere de motive

Raport DCO

 

k) privind aprobarea majorării capitalului social al S.C. Drumuri şi Poduri S.A. Ialomiţa;

Adresă Drumuri şi Poduri SA

Expunere de motive

Raport DAP

Raport DBF

 

l) privind aprobarea documentaţiei de atribuire şi numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea acordului cadru de achiziţie publică „Servicii de deszăpezire a drumurilor judeţene”;

Anexa

Expunere de motive

Raport DAP

 

m) privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ special din judeţul Ialomiţa pentru anul şcolar 2015/2016;

Aviz organizare reţea şcolară

Expunere de motive

Raport DCO

 

n) privind aprobarea Ghidului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate din bugetul judeţului Ialomiţa pentru activităţi nonprofit de interes general;

Anexă ghid finanţări nerambursabile

Expunere de motive

Raport DBF

 

o) privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 89/11.12.2014 privind aprobarea încheierii „Convenţiei de Colaborare” între Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, Judeţul Ialomiţa şi Comuna Ciochina pentru implementarea în comun a Proiectului „CONTROLUL INTEGRAT AL POLUĂRII CU NUTRIENŢI”;

Anexa

Expunere de motive

Raport

 

p) privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 70 din 16.11.2012 privind iniţierea şi implementarea proiectului „Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat, în Regiunea Sud Muntenia - etapa a II-a”, prin Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Situaţii de Urgenţă Sud Muntenia”;

Expunere de motive

Raport DCO

 

r) privind emiterea acordului în vederea promovării Hotărârii Guvernului privind trecerea imobilului ”Palat Administrativ”, proprietate publică a statului, situat în municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, din administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Ialomiţa în administrarea Consiliului Judeţean Ialomiţa.

Anexa 1

Expunere de motive

Raport DAP

 

Şedinţa este publică.

 

PREŞEDINTE,

Vasile Silvian CIUPERCĂ