Ședință ordinară a C.J. Ialomița în 11 decembrie 2014

Comunicate, 2014, transparență decizională

 

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA se convoacă în şedinţă ordinară în data de 11.12.2014, ora 15,00 în sala de şedinţe a Centrului Cultural UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiţa, având pe ordinea de zi:

 

I. Aprobarea Procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Ialomiţa din data de 29 octombrie 2014.

 

II. Discutarea şi adoptarea următoarelor proiecte de hotărâri :

a) privind modificarea anexelor nr. 2b şi nr.4b la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.61/16.09.2013 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii al instituţiilor publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 b) privind validarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 292 din 03.12.2014 privind majorarea bugetului propriu al judeţului Ialomiţa cu sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea unor cheltuieli ale unităţii de învăţământ special de stat finanţată din bugetul propriu al judeţului şi aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2014;

 

 c) privind validarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.278/12.11.2014 privind majorarea bugetului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia şi repartizarea influenţelor pe trimestre, pentru anul 2014, precum şi aprobarea rectificării bugetului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia, pe anul 2014;

 

 d) privind stabilirea taxelor şi tarifelor din competenţa Consiliului Judeţean Ialomiţa, pentru anul 2015;

 

 e) privind aprobarea costului mediu lunar şi a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere a persoanelor vârstnice îngrijite în Căminul pentru persoane vârstnice ”ing. Vadim Rusu” comuna Balaciu şi în Centrul pentru persoane vârstnice Fierbinţi Târg, judeţul Ialomiţa, pentru anul 2015;

 

 f) privind aprobarea costului mediu lunar necesar asigurării serviciilor medico-sociale şi a cuantumului contribuţiei personale lunare datorate de persoanele îngrijite şi tratate în Centrul de Asistenţă Medico-Socială Fierbinţi-Târg, pentru anul 2015;

 

 g) privind aprobarea structurii serviciilor specifice Camerei Agricole Judeţene Ialomiţa, cuantumului tarifelor acestora pentru anul 2015 şi modalităţile de încasare şi utilizare a fondurilor;

 

 h) privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor anuale brute obţinute din cedarea folosinţei bunurilor prin arendare, pe anul 2015;

 

 i) privind stabilirea preţului mediu/tonă de masă verde obţinută de pe pajişte, pentru anul 2015;

 

 j) privind aprobarea încheierii „Convenţiei de Colaborare” între Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, Județul Ialomiţa şi comuna Ciochina pentru implementarea în comun a Proiectului „CONTROLUL INTEGRAT AL POLUĂRII CU NUTRIENŢI”;

 

 k) privind aprobarea asocierii judeţului Ialomiţa cu municipiul Slobozia și Spitalul Județean de Urgență Slobozia în vederea asigurării în comun a dotării Laboratorului de bacteriologie Slobozia cu echipamente de diagnostic precoce al tuberculozei și al cazurilor de tuberculoză cu rezistență multiplă;

 

 l) privind aprobarea asocierii judeţului Ialomiţa cu unitățile sanitare cu paturi din județul Ialomița, transferate autorităților publice locale, în vederea finanțării în comun a serviciilor publice de asistență medicală spitalicească;

 

 m) privind aprobarea documentaţiei de atribuire şi numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziție publică de lucrări la obiectivul ” Pod peste râul Prahova la Dridu, DJ 101, km 52+759” - rest de executat;

 

 n) privind rearondarea orașului Căzănești și a comunelor Balaciu, Ciochina, Cocora, Colelia, Munteni-Buzău și Sărățeni de la Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Slobozia, la Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al oraşului Căzănești.

 

Şedinţa este publică.

 

PREŞEDINTE,

Vasile Silvian CIUPERCĂ