Ședință ordinară în data de 2 iulie 2015

Comunicate, transparență decizională

 

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA se convoacă în şedinţă ordinară în data de 02.07.2015, ora 15,00 în sala de şedinţe a Centrului Cultural UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiţa, având pe ordinea de zi:

 

I. a) aprobarea Procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Ialomiţa din data de 28 mai 2015;

   b)  aprobarea Procesului – verbal al şedinţei de îndată a Consiliului Judeţean Ialomiţa din data de 02 iunie 2015.

 

II. Discutarea şi adoptarea următoarelor proiecte de hotărâri:

a) privind aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2015;

Anexa

Expunere de motive

Raport Direcția Buget-Finanțe

Raport Comisia Economica

Raport Comisie Muncă

Raport Comisie Urbanism

Raport Comisia Juridică

Raport Comisia de Învățământ

b) privind rectificarea anexei nr. 4b și modificarea anexei 5b la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 61 din 16.09.2013, privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii al instituţiilor publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare;

Anexa

Expunere de motive

Raport Direcția Buget-Finanțe

Raport Comisia Economică

Raport Comisia pentru Învățământ

Raport Comisia Juridică

Raport Comisia pentru Muncă

 

c) privind aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului Muzeului Agriculturii Slobozia;

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Expunere de motive

Raport Direcția Buget-Finanțe

 

d)  privind emiterea acordului în vederea promovării Hotărârii Guvernului privind acordarea titulaturii de ”muzeu de importanță nationala" Muzeului Agriculturii Slobozia şi schimbarea denumirii acestuia;

 expunere de motive

 raport comun Direcţia Coordonare Organizare şi Direcţia Buget Finanţe

 Notă de fundamentare Muzeul Agriculturii Slobozia

 

e) privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar de la Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Ialomiţa şi de la Liceul Tehnologic Special „Ion Teodorescu” Slobozia, pentru luna mai 2015;

Adresa CJRAE

Adresa Liceul Tehnologic Special ”Ion Teodorescu” Slobozia

Anexa 1

Anexa 2

Expunere de motive

Raport comun Direcția Buget-Finanțe - Direcția Conducere și Organizare

 

f) privind validarea membrilor desemnaţi ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Ialomiţa;

Expunere de motive

Raport Direcția Coordonare Organizare

 

g) privind modificarea hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 50 din 28.05.2015 privind aprobarea concesionării unor terenuri agricole neproductive, proprietatea privată a judeţului Ialomiţa, situate în extravilanul comunei Giurgeni;

Expunere de motive

Raport Direcția Coordonare Organizare

 

h) privind constatarea încetării contractului de finanţare nr. 1119/321/03.12.2013 aferent proiectului “E-UAT. SISTEM INFORMATIC INTEGRAT, SUPORT PENTRU DEZVOLTAREA ȘI CRESTEREA EFICIENȚEI SERVICIILOR PUBLICE ÎN JUDEȚUL IALOMIȚA”;

Adresa Ministerul pentru Societatea Informațională

Expunere de motive

Raport Direcția Investiții și Servicii Publice

 

i) privind aprobarea înfiinţării Echipei Intersectoriale Locale pentru prevenirea şi combaterea abuzului asupra copilului, exploatării copiilor prin muncă şi a violenţei în familie şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Echipei Intersectoriale Locale;

Adresă Direcția Generală de Asistență Socială si Protecția Copilului

Anexă

Expunere de motive

Raport Direcția Coordonare Organizare

 

j) privind aprobarea documentaţiei şi numirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractelor de achiziţie publică de furnizare şi distribuţie a produselor lactate pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, în anul şcolar 2015 – 2016;

Anexă

Expunere de motive

Raport Direcția Achiziții și Patrimoniu

 

k) privind aprobarea documentaţiei şi numirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractelor de achiziţie publică de furnizare şi distribuţie a produselor de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, în anul şcolar 2015 – 2016;

Anexa

Expunere de motive

Raport Direcția Achiziții și Patrimoniu

 

l) privind aprobarea documentaţiei de atribuire şi numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea acordului cadru de achiziţie publică „Servicii de deszăpezire a drumurilor judeţene”.

Anexă

Expunere de motive

Raport Direcția Achiziții și Patrimoniu

 

Şedinţa este publică.

VICEPREŞEDINTE,

Ştefan MUŞOIU