Hotărâri adoptate în ședința ordinară a Consiliului Județean Ialomița din 27.09.2018

 

În ședinţa ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa din 27.09.2018, s-au adoptat următoarele hotărâri:

Numărul
hotărârii
Titlul hotărârii Anexe
88

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 32/10.03.2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi funcţiilor publice din cadrul  aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare

Anexa 
89
privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Județean de Urgență Slobozia

Anexa 1

Anexa 2

90

HOTARARE

 privind aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu Municipiul Slobozia în vederea realizării obiectivului de investiții ” Extinderea staţiei de tratare apă a municipiului Slobozia în vederea creșterii gradului de siguranță a tratării apei în condițiile variației concentrațiilor de poluanți din apa brută pentru asigurarea respectării tuturor parametrilor de potabilitate conform reglementărilor în vigoare a apei potabile” 

Anexa 
91

HOTARARE

privind validarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 295 din 11.09.2018 şi aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2018

 
Anexa 
92

HOTARARE

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia,  pe anul 2018

Anexa
93

HOTARARE

privind rectificarea hotărârilor Consiliului Județean Ialomița referitoare la obiectivul de investiții ” Modernizare drum județean DJ 203F, DN2C (Grivița) – Smirna – Iazu -  Scânteia – Valea Ciorii - DN 21A, Km 0+000 – Km 25+350 ”

 
94

HOTARARE

privind aprobarea devizului general actualizat, a devizelor pe 2 loturi și a indicatorilor tehnico –economici, faza PT+DE, pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 203 F, DN2C  (Grivița) – Smirna –Iazu – Scânteia –Valea Ciorii - DN21A, Km 0+000-Km 25+350”

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

95

HOTARARE

privind aprobarea cofinanțării pentru obiectivul de investiții finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală „Modernizare drum județean DJ 203F, DN2C (Grivița) – Smirna – Iazu –Scânteia - Valea Ciorii – DN 21A, Km 0+000-Km 25+350” 

 
96

HOTARARE

privind  modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 79 din 14.12.2012 privind aprobarea „Programului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, pentru perioada  01.05.2013 – 30.06.2019’’, cu modificările şi completările ulterioare

Anexa
97

HOTARARE

privind aprobarea cesionării contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean, prin curse regulate încheiate cu operatorul de transport S.C. MILLENIUM TRANS IMPEX  S.R.L., operatorului de transport  S.C. VASILE TAXI S.R.L

 

 
98

HOTARARE

privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 38 din 22.09.2016 privind aprobarea componenţei  Comisiei Tehnice  de Amenajare  a Teritoriului şi Urbanism Ialomiţa şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia

Anexa 
99

HOTARARE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 26 din 26.03.2018 privind stabilirea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița

 
100

HOTARARE

privind stabilirea componenţei nominale a Comisiei Judeţene de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Ialomiţa şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al acestei comisii

Anexa
101

HOTARARE

privind aprobarea  fuziunii prin absorbție a Asociaţiei pentru Dezvoltarea Infrastructurii Locale a Judeţului Ialomiţa de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița

 
102

HOTARARE

privind solicitarea adresată Guvernului României pentru trecerea unor bunuri imobile proprietate publică a statului, aflate în  administrarea Ministerului Tineretului și Sportului,  în proprietatea publică a judeţul Ialomiţa

Anexa 
103

HOTARARE

privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.52 din 26.04.2018 privind însuşirea inventarului bunurilor imobile care alcătuiesc domeniul privat al judeţului Ialomiţa

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3    

104

HOTARARE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 213 din 19.12.2017 privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor anuale brute obţinute din cedarea folosinţei bunurilor prin arendare, pe anul 2018

 
105

HOTARARE

privind concesionarea unor terenuri cu destinație agricolă – categoria de folosință arabil, proprietatea publică a județului Ialomița, situate în extravilanul comunei Giurgeni

Anexa1 

 Anexa2 

106

HOTARARE

privind arendarea unui teren cu destinație agricolă – categoria de folosință arabil, proprietatea privată a județului Ialomița, situat în extravilanul comunei Giurgeni

 Anexa1 

 Anexa2 

107

HOTARARE

privind aprobarea valorificării masei lemnoase pe picior din zona de siguranță a drumului județean DJ 201

 Anexa1 

 Anexa2 

108

HOTARARE

privind  desemnarea unui  reprezentant al Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administraţie al Palatului Copiilor Slobozia, județul Ialomița, pentru anul școlar 2018 – 2019

 
109

HOTARARE

privind  desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administraţie al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Ialomița, pentru anul școlar 2018 – 2019

 
110

HOTARARE

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic Special ”Ion Teodorescu” Slobozia pentru anul școlar 2018 – 2019

 

 

 

categorie 

ședințe Consiliu, 2018