GHIDUL SOLICITANTULUI privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate din bugetul judeţului Ialomiţa pentru activităţi nonprofit de interes general pentru anul 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

Proces Verbal analiza contestatie Rotary Club Slobozia

 

 

 

 

ANUNȚ DE PARTICIPARE 

 

Județul Ialomița prin Consiliul Județean Ialomița aduce la cunoștință publică intenția de atribuire de contracte de finanţare nerambursabilă de la bugetul propriu pentru proiecte şi acţiuni în conformitate cu programul anual pentru anul 2018, potrivit Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general. Pentru a participa la procedura privind atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă, solicitantul trebuie să fie persoană juridică fără scop patrimonial, respectiv asociație sau fundație constituită conform legii – sau culte religioase recunoscute conform legii, cu sediul social sau filială în județul Ialomița, care depune o propunere de proiect cu relevanţă şi aplicabilitate în judeţul Ialomiţa. Domeniile de activitate și suma totală alocată, sunt cele aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 10 din 19.02.2018 privind aprobarea bugetului general al județului Ialomița pe anul 2018, după cum urmează:

Culte/religie:  100 000 lei

Recreere/sport: 150 000 lei

Educație: 200 000  lei

Protecţia mediului:  50 000 lei

Un beneficiar poate contracta doar o finanțare nerambursabilă din bugetul Județului Ialomița în cursul anului 2018.Acţiunile eligibile trebuie să se deruleze conform specificaţiilor din Ghidul privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate din bugetul judeţului Ialomiţa pentru activităţi nonprofit de interes general pentru anul 2018, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 15 din 19.02.2018 şi din Contractul de finanţare nerambursabilă încheiat între autoritatea finanţatoare şi beneficiari.Termenul limită de depunere a proiectelor pentru care se solicită finanțare nerambursabilă de la bugetul județului Ialomița este 23 aprilie  2018 ora 16,00, la registratura autorității finanțatoare.

Proiectele depuse vor fi selectate și evaluate în perioada 24.04.2018, ora 09.00 – 04.05.2018, ora 12,00 .   Documentaţia pentru elaborarea propunerii de proiect (ghidul și formularele) precum şi informaţii suplimentare se pot obţine de la Direcția Coordonare Organizare, Compartimentul Parteneriate instituționale și colaborare cu societatea civilă din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița, cam. 42, tel. 0243.230.200, int. 236, site-ul www.cicnet.ro. Persoană de contact : Buzu Creola-Daniela - consilier. Finanțarea proiectelor depuse se vor face în ordinea punctajului obţinut de către fiecare solicitant, dar nu mai puțin de 60 de puncte, în limita bugetului alocat. Finanţarea programelor aprobate se va efectua conform Ghidului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general. Anunțul de participare a fost publicat în Monitorul Oficial al României, partea a VI-a nr. 48 din 14.03.2018, conform Legii nr. 350/2005, art. 16.

 

 

Hotărâre privind aprobare ghid finanțări -2018

Ghidul finațărilor nerambursabile alocate de la bugetul județului pentru anul 2018

Anexa 1 cerere de finantare

Anexa 2

Anexa 3

Anexa 4

Anexa 5

Anexa 6

Anexa 7

Declaratie de impartialitate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Situatie contracte lg 350 -sesiunea I

Situatie contracte lg 350 -sesiunea II

 

 

 

 

 

Rapoart Evaluare Propuneri Proiecte -etapa_II

Situatie propuneri proiecte - etapa a II-a

Anunț de participare deschiderea a celei de-a II-a sesiuni de atribuire de contracte de finanţare nerambursabilă de la bugetul propriu

 

 

Soluționare contestații cereri finanțare nerambursabilă

Raport evaluare propuneri proiecte depuse prin Programul de finanțare nerambursabilă 2017 - postat 06.06.2017, ora 10,30

SOLICITANȚII NEMULȚUMIȚI DE REZULTATE POT DEPUNE CONTESTAȚII ÎN TERMEN DE (2) DOUA ZILE LUCRĂTOARE, RESPECTIV PÂNĂ LA DATA DE 08.06.2017 ORA 17,00. CONTESTAȚIILE ÎNREGISTRATE DUPĂ TERMENUL LIMITĂ NU VOR FI SOLUȚIONATE. 

 

 

 

 

 

Anunț participare atribuire de contracte de finanţare nerambursabilă de la bugetul propriu conform Legii nr. 350/2005

Programul anual al finantarilor nerambursabile ce vor fi acordate în anul 2017 conform Legii nr. 350/2005

Ghid finantare nerambursabila - legea 350/2005

 Anexa 1- Cererea de finantare

Anexa 2 - declaratie impartialitate   Anexa 3 -declaratie    Anexa 4 -buget  

Anexa 5-raport tehnic     Anexa 6-decont cheltuieli     Anexa 7-cerere virare sume

SITUAȚIE PROPUNERI PROIECTE 2017

categoria articolului 

Știri